Wednesday , December 7 2022

Consiliul Judetean vrea sa scoata la vanzare noua proprietati ca sa faca rost de bani pentru proiectele de investitii

Un canton din zona masivului Rar\u, o parcel\ de teren din apropierea unei cabane de la marginea Sucevei [i un fost sediu de punct de trecere al frontierei se num\r\ printre imobilele pe care conducerea Consiliului Jude]ean Suceava vrea s\ le v=nd\

Nou\ propriet\]i imobiliare apar]in=nd domeniului privat al Consiliului Jude]ean Suceava ar putea fi scoase la v=nzare dac\ proiectul de hot\r=re ini]iat de vicepre[edintele CJ, Daniel Cadariu, va `ntruni num\rul de voturi necesar `n [edin]a care va avea loc ast\zi. Fiind un proiect de hot\r=re `n care se discut\ aspecte legate de patrimoniu, va fi nevoie de cel pu]in dou\ treimi din num\rul total de voturi al membrilor deliberativului jude]ean sucevean, ceea ce presupune din start un consens `ntre forma]iunile politice, dat fiind faptul c\ niciun partid nu are suficiente voturi pentru a promova un astfel de proiect de hot\r=re.
Lista celor nou\ propriet\]i imobiliare pe care conducerea administra]iei jude]ene ar vrea s\ le scoat\ la v=nzare include un teren `n suprafa]\ de 6.654 mp, situat `n municipiul Suceava `n zona „Cabana Ad=ncata”; un depozit de 993 mp [i teren `n suprafa]\ de 7599 mp, situate `n municipiul F\lticeni, str. Ple[e[ti Gane, nr.5; un depozit de 346 mp [i terenul de 1374 mp, situate `n ora[ul Gura Humorului, str. M\n\stirea Humorului, nr. 158; un depozit de 60 mp [i teren `n suprafa]\ de 302 mp, situate `n municipiul C=mpulung Moldovenesc, str. Alexandru Ioan Cuza; un alt depozit de 697 mp [i terenul `n suprafa]\ de 2.853 mp, situate `n municipiul R\d\u]i, str. {tefan cel Mare, nr. 147; o construc]ie „cas\ – punct de trecere frontier\” `n suprafa]\ construit\ de 240,05 mp, situat `n comuna Mu[eni]a, sat V\[c\u]i; construc]ia „Canton Rar\u” `n suprafa]\ construit\ de 183,75 mp [i terenul aferent `n suprafa]\ de 14.125 mp, situate `n comuna Crucea; un apartament de 58 mp [i teren `n cot\ indiviz\ ¼ din 1000 mp, situate `n comuna Ude[ti; o cl\dire de birouri subsol plus etaj I av=nd o suprafa]\ construit\ de 546,02 mp [i terenul `n suprafa]\ de 568 mp, situate `n municipiul R\d\u]i, str. Pia]a Unirii, nr. 33.
~n 2009, s-a aprobat de c\tre CJ Suceava v=nzarea unor bunuri imobile aflate `n proprietatea privat\ a Jude]ului Suceava, documenta]ia de v=nzare urm=nd s\ fie elaborat\ prin Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i Privat al Jude]ului Suceava iar pre]urile de `ncepere a licita]iei s\ fie stabilite printr-un raport de evaluare `ntocmit de c\tre un expert autorizat. Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i Privat al Jude]ului Suceava a organizat procedurile de atribuire a contractelor pentru `ntocmirea documenta]iilor, respectiv efectuarea m\sur\torilor cadastrale [i `ntocmirea rapoartelor de evaluare a acestor bunuri imobile.
„V=nzarea acestor imobile se impune `n actuala conjunctur\ economico-financiar\, pentru a creea resurse pe care Consiliul Jude]ean Suceava este obligat s\ le identifice `n sus]inerea programelor de investi]ii cu fonduri proprii din care prioritare sunt finan]area cheltuielilor la „Complex social Sf. Ierarh Leonte – R\d\u]i, podul din beton armat peste r=ul Siret pe drumul comunal care leag\ Zamostea de localitatea boto[\nean\ Talpa, precum [i achizi]ionarea Hanului Domnesc pentru a putea fi continuat\ activitatea muzeistic\ actual\ din aceea loca]ie”, a declarat vicepre[edintele Daniel Cadariu.
Pentru terenul din zona „Cabana Ad=ncata”, pre]ul de `ncepere a licita]iei, f\r\ TVA, este de 190.540 lei. Pentru depozitul [i terenul aferent din F\lticeni, pre]ul de `ncepere a licita]iei, exclusiv TVA, este de 861.749 lei din care construc]iile 400.268 de lei iar terenul 461.481 de lei. Construc]iile de depozitare de 346 mp [i terenul aferent `n suprafa]\ de 1374 mp situate `n municipiul Gura Humorului, str. M\n\stirea Humorului, vor putea fi scoasela v=nzare pentru un pre] care `ncepe de la 160.690 lei din care construc]iile 74.500 lei iar terenul 86.190 lei. Depozitul [i terenul `n suprafa]\ din municipiul C=mpulung Moldovenesc, au fost evaluate la 28.430 de lei din care 5.400 de lei construc]iile, diferen]a fiind pentru teren. Pre]ul de pornire, f\r\ TVA, pentru construc]iile de depozitare situate `n R\d\u]i a fost stabilit la 376.143 de lei din care construc]iile la 130.517 lei. C=t prive[te construc]ie „cas\-punct de trecere frontier\” situat `n comuna Mu[eni]a, pre]ul la licita]ie este de 88.668 lei. Cantonul Rar\u [i terenul `n suprafa]\ de 14.125 mp vor fi scoase la v=nzare pentru un pre] de 283.384,6 lei din care construc]ia 148.800,5 lei. Apartamentul [i terenul din comuna Ude[ti au fost evaluate la un pre] f\r\ TVA care va `ncepe de la 33.815 lei, din care 30.353,4 lei reprezint\ construc]ia propriu – zis\. Cl\direa de birouri subsol plus etaj I [i terenul aferent din municipiul R\d\u]i a fost scoas\ la v=nzare pentru 585.339 lei, din care 513.776 lei reprezint\ constrruc]ia ca atare, diferen]a fiind pre]ul pentru terenul aferent. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …