Consiliul Județean Suceava a scos la licitație realizarea unui bloc pentru medici la Spitalul Vechi

28 iulie 2020, 8:50

Consiliul Județean Suceava a scos la licitație proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții Ansamblu de locuințe de serviciu cu 30 unități locative prin Programul ”Construcția de locuințe de serviciu” în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21 (incinta spitalului vechi)”.

Un anunț de participare simplificat a fost publicat în SEAP pe data de 27 iulie iar termenul până la care vor putea fi depuse oferte la această procedură simplificată este data de 19 august 2020, ora 15:00. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, acesta fiind criteriul de atribuire, și nu „cel mai bun raport calitate-preț”. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.471.402,2 lei, fără TVA din care partea de proiectare a fost estimată la suma de 144.862,70 lei fără TVA iar partea de execuție a lucrărilor la suma de 1.326.539,50 lei fără TVA din care peste 200 de mii lei pentru cheltuielile de obținere și amenajare a terenului.

Obiectivul general îl constituie elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini, a documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, a documentațiilor – suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, a proiectului de organizare a execuției lucrărilor, elaborarea Planului de securitate și sănătate, elaborarea Planului de asigurare a calității, elaborarea Planului de management al mediului, acordarea asistenței tehnice din partea proiectantului și realizarea lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiții.

Durata totală a contractului este de 9 de luni de la data semnării acestuia de ambele părți, din care: 2(două) luni pentru prestarea serviciului de proiectare și elaborare a documentației tehnice de execuție, calculat de la data primirii notei de comandă, 3 luni pentru executarea lucrărilor, iar 3 luni sunt alocate pentru verificarea tehnică a proiectului și pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizației de construire. Perioada de 1 lună de zile este alocată procedurilor de recepție a documentațiilor și lucrărilor la obiectivul de investiție. (D.P.)

 

reportersite