Saturday , June 15 2024

Consecintele lucrarilor ISPA, dezastruoase pentru municipiul Suceava

N sucevenii se pl=ng autorit\]ilor locale de pagubele l\sate `n urm\ de firmele care realizeaz\ lucr\rile ISPA
Sucevenii se pl=ng la Prim\ria Suceava nu doar de str\zile pline de gropi [i denivelate pe care muncitorii celor dou\ firme contractate pentru a realiza lucr\rile din proiectul ISPA le las\ `n urm\, ci [i de pagubele materiale pe care le implic\ acestea.
Num\rul sesiz\rilor cu privire la iresponsabilitatea cu care angaja]ii firmei TMUCB [i Pfeiffer `[i fac treaba cre[te de la o zi la alta. ~n zona Liceului cu program Sportiv, din cartierul George Enescu, unde angaja]ii firmei Pfeiffer au executat lucr\ri de `nlocuire a conductelor de modernizare, din cauza neaten]iei, mai mul]i st=lpi care asigurau iluminatul public au fost avaria]i. Consecin]ele sunt suportate de locuitorii din zon\, care, de c=teva luni bune, nu mai beneficiaz\ de serviciul de iluminat public.
Pe de alt\ parte, sucevenii s-au mai pl=ns la Prim\rie [i de faptul c\ balastul cu care au fost umplute suprafe]ele pe care s-au efectuat lucr\ri este luat de ploi din zonele mai `nalte [i purtat la vale, spre gurile de canalizare, care astfel sunt `nfundate. De asemenea, probleme generate de lucr\rile ISPA au fost sesizate [i de locuitorii de pe strada Lalelelor, care au anun]at autorit\]ile locale c\ un capac de la o gur\ de canalizare a fost furat. Din cauza faptului c\ muncitorii firmei TMUCB nu [i-au dus la bun sf=r[it lucrarea `nceput\ pe aceast\ strad\, acoperind unul din canalele de scurgere cu un capac, ce a fost furat, locuitorii din zon\ arunc\ deseori gunoi `n gura de canalizare, exist=nd posibilitatea ca aceasta s\ fie `nfundat\.
Pe l=ng\ pagubele pe care angaja]ii celor dou\ firme care au fost contractate pentru a efectua moderniz\ri la re]elele de ap\ [i canalizare trebuie s\ le suporte, autorit\]ile se v\d nevoite s\ stea cu gura pe ei s\ reabiliteze suprafe]ele pe care au efectuat lucr\ri. ~n momentul de fa]\, un num\r de peste 20 de str\zi pe care s-au efectuat lucr\ri arat\ „ca dup\ potop”, potrivit primarului municipiului Suceava, Ion Lungu.
~n cazul `n care angaja]ii celor dou\ firme nu vor fi mobiliza]i de superiorii lor pentru a efectua lucr\rile care dau peste cap traficul `n municipiu, autorit\]ile locale vor fi nevoite s\ sisteze plata acestora.
Termenul limit\ de finalizare a tuturor lucr\rilor din proiectul ISPA, at=t cele cu privire la `nlocuirea [i reabilitarea re]elei de ap\ [i canalizare, c=t [i cele de readucere a carosabilului la starea ini]ial\ este 31 decembrie a.c. Urmeaz\ ca de la anul municipiul Suceava s\ intre `n cea de-a doua faz\ de lucr\ri ISPA. P=n\ atunci `ns\, edilul [ef inten]ioneaz\ s\ preia de la firmele Pfeiffer [i TMUCB o parte din str\zile mai importante pe care s-au efectuat lucr\ri ISPA `n vederea reabilit\rii stradale prin asfaltare integral\ de c\tre firma contractat\, SUCT Suceava – Florconstruct SRL. ~ns\,nu `nainte ca pe aceste str\zi s\ fie adus carosabilul la starea ini]ial\ de c\tre angaja]ii celor dou\ firme care au efectuat lucr\rile ISPA. (Iulia GU{|)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: