Tuesday , November 29 2022

Conductele care alimentau cu apa fostul ISCIP Veresti, extrase si vandute, fara acte, la fier vechi

N poli]i[tii au v\zut c\ de la apa Siretului [i p=n\ la Vere[ti s-a intervenit cu excavatoare pentru scoaterea din p\m=nt a tevilor metalice, `n unele cazuri, f\r\ acceptul proprietarilor terenurilor n s-a constatat c\ o firm\ din Boto[ani – Danilux, proprietara activelor defunctului Suinprod – a decis s\ valorifice [i ]eava care acum dou\zeci de ani alimenta cu ap\ complexul de cre[tere a porcilor de la Vere[ti

Industria zootehnic\ sucevean\, a[a cum ar\ta ea p=n\ `n 1990, a devenit istorie. Fostul ISCIP Vere[ti, devenit `n anii ‘90 SC Suinprod SA, a intrat `n lichidare  a fost cump\rat pe buc\]i de SC Danilux SRL Boto[ani iar acum lichidatorii caut\ s\ recupereze ce se mai poate din patrimoniul colosului zootehnic care livra anual, mai mult pentru export, este drept, peste 150.000 de porci pentru t\iere. Dup\ ce din incinta complexului zootehnic s-a valorificat tot ceea ce s-a putut, dup\ aproape zece ani de la famimentul Suinprod, firma lichidatoare  a mai indentificat o posibilitate de a c=[tiga ceva b\nu]i, dup\ ce au identificat conducta cu diametru de 30 de centimetri care alimenta unitatea cu ap\ din r=ul Siret [i din pu]urile s\pate la acea vreme.
Luni sear\, pe la  ora 17.00, poli]i[tii Biroului Poli]ie Rural\ din cadrul Poli]iei Municipiului Suceava s-au sesizat din oficiu despre faptul c\, pe raza comunei Vere[ti, între satele Hancea [i Coroc\ie[ti,  mai mul]i cet\]eni, scot din p\mânt ]evi metalice.
S-au f\cut cercet\ri iar poli]i[tii au descoperit c\ pe drumul comunal ce leag\ satele Hancea de Coroc\ie[ti, la o distan]\ de circa doi kilometri, pe partea dreapt\ a drumului au fost identificate 11 ]evi metalice cu lungimea cuprins\ între 50-52 metri [i diametrul de 32 cm, scoase recent din p\mânt [i un buldoexcavator apar]inând unei societ\]i comerciale din Suceava, condus de c\tre Dumitru U., de 40 ani, din comuna Zvori[tea, care efectua lucr\ri de excavare, pentru scoaterea acestor ]evi din p\mânt.
De asemenea, la fa]a locului au fost identifica]i Dan S., de 27 ani [i Gabriel B., de 31 ani, ambii din comuna Vere[ti, care declar\ c\ au o în]elegere cu administratorul  unei firme din Boto[ani, Mihai M., actualul proprietar al capitalului social al fostului ISCIP Vere[ti, s\ scoat\ din p\mânt [i s\ comercializeze ]evile ce vin dinspre satul Stamate, comuna Fîntînele, pân\ în incinta fostei unit\]i, ]evi dezafectate care f\ceau alimentarea cu ap\ din pu]urile existente cât [i râul Siret, îns\ nu aveau nici un act în acest sens.
La fa]a locului s-a constatat c\ ]evile identificate au fost scoase de pe terenul lui Alexandru I. din comuna Vere[ti, cu care aveau o în]elegere verbal\ [i i-au pl\tit acestuia suma de 100 lei. De asemenea s-a constatat c\ pe o parcel\ apar]inând Paraschivei A.,  cei în cauz\ au s\pat un [an] în lungime de 60 metri, adâncime de 1,2 m, f\r\ a scoate ]eava.
Din cercet\ri s-a mai stabilit c\ în cursul zilei de 25 martie,  a fost s\pat un [an] în lungime de 34 m, pe terenul de]inut de F\nic\ B., în calitate de arenda[, de unde au scos ]eav\ identic\, pe care au comercializat-o în municipiul Suceava la un centru de colectare a fierului vechi.
Prin lucr\rile efectuate recuperatorii ]evei  au distrus o cultur\ de orz pe o suprafa]\ de circa doi ari, paguba urmând a fi evaluat\ în cursul zilei de ast\zi de c\tre speciali[ti din cadrul Prim\riei Vere[ti.
F\nic\ B.  a depus plângere penal\ pentru infrac]iunea de distrugere, apreciind paguba la 300 lei.
Fa]\ de Dan S.  [i Gabriel B.  s-a întocmit dosar penal pentru infrac]iunile de furt calificat [i distrugere, urmând ca în zilele urm\toare s\ se ia leg\tura cu reprezentan]ii  societ\]ii din Boto[ani, în vederea clarific\rii situa]iei de fapt, stabilirea proprietarului ]evilor [i a pagubei, cercet\rile fiind continuate de c\tre lucr\torii Biroului Poli]ie Rural\ Suceava.
Dac\ se mai poate ad\uga ceva referitor la firma Danilux din Boto[ani, intrat\ la r=ndul ei `n lichidare, este faptul c\ patronii acesteia au reu[it `n toamna anului 2009 s\ `l p\c\leasc\ pe omul de afaceri sucevean Costel Chelariu, c\ruia i-a plasat lan]ul de magazine Fidelio, tranzac]ie otr\vit\ ca este pe cale s\ `l falimenteze pe afaceristul Chelariu, care acum zece ani era pionier `n distribu]ia de m\rfuri din nordul Moldovei, ap\r=nd la un moment dat `n topul primilor milionari `n dolari ai Rom=niei. (N. RO{CA)

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …