Monday , November 28 2022

“Conditionarea platii subventiei la incalzire, sub sanctiunea sistarii primirii de fonduri care se cuvin prin lege, nu este corecta”

Declar\ primarul Sucevei, Ion Lungu u diferen]a dintre pre]ul real de producere a gigacaloriei [i cel pl\tit de popula]ie trebuie suportat\ doar de la bugetul local, dar posibilitatea pl\]ii la zi a acestor subven]ii este pus\ sub semnul `ntreb\rii din cauza `ncas\rilor la bugetul local, primarul spun=nd c\ trebuie s\ pl\teasc\ subven]ii mai mari iarna dec=t impozitele `ncasate tot anul de la persoanele fizice u primarul Sucevei a precizat c\ mai multe prim\rii de ora[e din ]ar\ vor face demersuri la Guvern pentru a nu se aplica aceste prevederi t
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat luni c\ propunerea prin care Guvernul va sista alimentarea autorit\]ilor locale cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit, dac\ nu se pl\te[te cu prioritate energia termic\ furnizat\ popula]iei, nu este corect\, ar\t=nd c\ e vorba de sume foarte mari. Ion Lungu, membru `n conducerea Asocia]iei Municipiilor din Rom=nia (AMR), a declarat c\ aceast\ propunere a Guvernului va fi discutat\ `n cadrul AMR, care va transmite o pozi]ie comun\ a municipiilor ce de]in societ\]i mari de termoficare. Primarul Sucevei, care este [i liderul organiza]iei municipale a PDL, a spus c\ nici el [i nici al]i primari de municipii nu pot fi de acord cu condi]ionarea privind alimentarea cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit doar dac\ autorit\]ile locale pl\tesc cu prioritate facturile c\tre societ\]ile de furnizare a energiei termice.
“Avem e[alon\ri la plat\, avem compens\ri. Nu este corect\ condi]ionarea cu plata la zi a acestor facturi”, a declarat primarul Sucevei. El a subliniat c\ este vorba de sume foarte mari, exemplific=nd cu situa]ia din Suceava, unde `n perioada de iarn\ cheltuielile de func]ionare a centralei electro-termice apar]in=nd Termica SA se ridic\ la 1,2 milioane de euro pe lun\, `n timp ce municipiul `ncaseaz\ `n decursul unui an din taxe [i impozite locale un milion de euro.
Primarul a mai spus c\ este de `n]eles c\ activitatea de asigurare a `nc\lzirii revine autorit\]ilor locale [i a ad\ugat c\ ora[ele care de]in societ\]i mari de termoficare fac eforturi mari pentru a sus]ine aceast\ activitate. “Facem eforturi s\ asigur\m combustibilul pentru func]ionarea centralei. Vom aloca zece milioane de lei numai pentru c\rbune”, a precizat Ion Lungu, ad\ug=nd c\ nu este corect s\ fie condi]ionate prim\riile `n acest fel dup\ ce li s-au pus `n bra]e aceste centrale. El a subliniat c\ municipalit\]ile mai au de investit sume foarte mari [i `n reabilitarea re]elelor de distribu]ie a agentului termic, `n paralel cu finan]area centralelor termice. “Nu fugim de responsabilitate, [tim c\ trebuie s\ asigur\m `nc\lzirea, dar nu putem face fa]\ la o asemenea presiune financiar\”, a mai spus Ion Lungu.
Guvernul nu va mai stabili pre]uri de referin]\ pentru `nc\lzirea popula]iei [i va permite primarilor s\ aprobe, conform propriei strategii, un tarif mai mic dec=t cel solicitat de c\tre furnizor, dar `i va obliga s\ acopere diferen]a doar de la bugetul local, sub sanc]iunea sist\rii altor fonduri. Noile reguli, care vor elimina astfel subven]ia de la bugetul de stat pentru energia termic\ livrat\ popula]iei, au fost preg\tite sub forma unui proiect de ordonan]\ de urgen]\, care va intra `n vigoare `n luna urm\toare public\rii `n Monitorul Oficial.
Subven]ia pentru producerea energiei termice este acordat\ `n prezent at=t de la bugetul de stat, c=t [i de la bugetele locale, Guvernul acoperind de la nivel central p=n\ la 45% din cheltuielile cu combustibilul ale produc\torilor de energie termic\. Sistemul este aplicat `n baza pre]urilor locale de referin]\. Ordonan]a de urgen]\ preg\tit\ de Guvern abrog\ `ns\ prevederea care stabile[te c\ pre]urile locale de referin]\ pentru fiecare localitate sunt fixate de autorit\]ile de reglementare, cu avizul ministerelor implicate, [i permite, `n schimb, prim\riei s\ aprobe pre]uri locale la energia termic\ facturat\ popula]iei mai mici dec=t pre]ul de producere, transport, distribu]ie [i furnizare a agentului termic livrat.
~n acela[i timp, `ns\, ordonan]a impune autorit\]ii locale s\ acopere doar din bugetul local, nu [i din cel central, sumele reprezent=nd diferen]a dintre pre]ul energiei livrate de c\tre furnizor [i pre]ul local aferent energiei termice facturate popula]iei. “~n cazul `n care autorit\]ile executive nu cuprind `n bugetul local aceste sume sau nu efectueaz\ plata acestor sume c\tre furnizorii de energie termic\, la sesizarea scris\ a acestora, direc]iile generale ale finan]elor publice dispun sistarea aliment\rii cu cote defalcate din impozitul pe venit p=n\ la efectuarea pl\]ilor”, se arat\ `n ordonan]\.
Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt una dintre principalele sur-se de alimentare de c\tre Guvern a bugetului local. Actul normativ mai stabile[te c\ sumele reprezent=nd diferen]a dintre pre]ul energiei livrate [i cel al energiei facturate pot fi acordate `n avans furnizorilor, astfel `nc=t ace[tia s\ `[i poat\ constitui din timp stocuri de c\rbune, p\cur\ [i combustibil lichid u[or pentru sezonul rece. ~n acest caz, banii vor fi v\rsa]i, `n termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, `n conturi de tip escrow, deschise la b\nci de c\tre furnizorii de energie termic\.
Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de produc]ie, transport, distribu]ie [i furnizare a energiei termice pentru popula]ie `n sistem centralizat, `nregistrate de operatorii economici din subordinea autorit\]ilor locale, vor putea fi acoperite `n continuare din bugetele locale. Modific\rile sunt argumentate de Guvern prin faptul c\ astfel sunt create premisele ca popula]ia s\ achite “pre]ul real” al serviciului de producere, distribu]ie, transport [i furnizare a energiei termice, urm=nd s\ fie sus]inute financiar doar persoanele [i familiile cu venituri reduse, care au “o real\ nevoie de sprijin”. “De sumele alocate de la bugetul de stat [i cele locale pentru acoperirea diferen]ei `ntre pre]ul energiei termice livrate [i pre]ul local de referin]\ beneficiaz\ popula]ia, indiferent de venitul mediu net pe membru de familie.
O alt\ m\sur\ de sprijin pentru popula]ie `n sezonul rece este ajutorul lunar pentru `nc\lzirea locuin]ei. Aplicarea celor dou\ acte normative conduce, din partea statului, pentru unele categorii de persoane, la o dubl\ sus]inere financiar\ pentru plata energiei termice furnizat\ `n sistem centralizat”, este justificarea Guvernului. Economia calculat\ de Guvern pentru acest an la bugetul de stat prin eliminarea subven]iei la `nc\lzire se ridic\ la 702,5 milioane lei, economii mai mari, `n medie de 944 milioane lei, fiind estimate pentru urm\torii patru ani. La sistemul centralizat sunt racordate `n prezent 1,54 milioane apartamente, dintr-un total de 8,32 milioane locuin]e. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …

No comments

  1. pai de acuma de unde o sa faca rost lungu de bani de parade electorale cu cantaretii all stars a romaniei…parca nu mai merg afacerile ca altadata cu legile astea noi,…sau nah poate mai tragem “O NOUA CENTRALA”

  2. Daca la nivel mondial se insista zilnic pe cerinta de a cheltui fiecare din ceea ce produce , de ce nu aplicam si noi aceste deziderate ? Asteptam sa ne mature valul reformelor ? Asta inseamna ca fiecare cetatean sa-si plateasca utilitatile din banii lui . Subventiile nu mai au ce cauta in societatea noastra . Vedem cu totii ca aceste metode au omorat competitia dintre oameni si au stimulat lenea . Nu vrem sa invatam nimic . N-am invatat nimic nici din imaginile injositoare de pe canalele TV franceze unde am vazut cum am inventat salutul romanesc . Politicienii nu au curaj sa ia taurul de coarne de frica pierderii de voturi dar astfel dau foc la casa cu ei inauntru . .