Thursday , December 1 2022

Concursul „Student pentru o zi” a ajuns la a patra editie

N elevii de clasa a XI-a [i de a XII-a vor putea lua parte la concursul „Student pentru o zi”, organizat de Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava n premiile acordate c=[tig\torilor vor fi `n valoare de peste 25.000 de lei, la aceast\ sum\ ad\ug=ndu-se [i un num\r de 42 de certificate de agrementare

La data de 19 martie 2011 va `ncepe a patra edi]ie a concursului „Student pentru o zi” din cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare” Suceava. La acest concurs pot participa elevi de clasa a XII-a, dar [i de clasa a XI-a, din toate liceele din jude]ele Suceava, Boto[ani, Neam] [i din municipiul Pa[cani.
Concursul pentru elevii de clasa a XII-a va debuta pe 19 martie [i se va desf\[ura pe parcursul a dou\ weekenduri. Pe 19 martie vor avea loc probele de economie, francez\ [i biologie vegetal\, iar pe 20 martie se vor desf\[ura probele de informatic\, electronic\- automatiz\ri [i fizic\. Pe 26 martie va fi r=ndul probelor de rom=n\, englez\, german\ [i spaniol\, iar pe 27 vor fi probele de istorie, geografie [i [tiin]e socio- umane.
Profesorii de specialitate din licee vor alege maxim trei elevi pentru fiecare prob\ din cadrul concursului, un elev put=nd participa doar la o singur\ prob\. Listele  cu elevi va fi avizat\ de directorii liceelor de unde provin ace[tia [i vor fi trimise la secretariatul concursului „Student pentru o zi” din Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava. Astfel, pentru probele din 19-20 martie listele vor fi trimise p=n\ la data de 14 martie, iar  p=n\ pe 21 pentru cele din 26-27 martie. Fiecare liceu va trebui s\ trimit\ [i listele avizate cu profesorii ce vor `nso]i elevii la concurs, dar [i cu profesorii ce vor participa la atelierul de lucru organizat de universitate.
Listele cu elevii [i profesorii `nscri[i pentru prima prob\ vor fi f\cute publice pe site-ul concursului pe data de 17 martie. Elevii care vor participa la concurs sunt obliga]i s\ aib\ la ei cartea de indentitate, pentru a putea fi identifica]i la intrarea `n sala de concurs.
Premiile la aceste probe vor fi de 400 de lei pentru locul `nt=i, 300 de lei pentru locul al doilea, iar locul al treilea va fi recompensat cu 200 de lei, ceilal]i participan]i urm=nd a primi diverse premii cum ar fi tricouri sau c\r]i. Universitatea „{tefan cel Mare” ofer\ ca premii [i trei certificate de agrementare, certificate care ofer\ c=[tig\torului dreptul de a fi studen]i la universitate pe un loc f\r\ tax\.
Elevii participan]i, care nu au c=[tigat un certificat de agrementare pot lua parte la concursul de eseuri care vor avea ca tem\ motivul pentru care elevii sunt deci[i s\ urmeze un program din cadrul universit\]ii sucevene. Eseurile trebuie trimise p=n\ la data de 8 aprilie, cei trei c=[tig\tori urm=nd a fi anun]a]i p=n\ la data de 25 aprilie 2011.
Concursul adresat elevilor de clasa a XI-a se va desf\[urat pe echipe de c\tre trei elevi care vor avea la dispozi]ie trei luni s\ `[i definitiveze lucr\rile pe baza unei teme propuse. Acest concurs se va desf\[ura `n trei etape, prima etap\ const=nd `n trimiterea numelor participan]ilor, acordului profesorului coordonator, titlul proiectului, precum [i o scurt\ descriere a obiectivelor propuse `n proiect p=n\ la data de 11 aprilie. A doua etap\ const\ `n trimiterea lucr\rilor finale p=n\ la data de 16 mai, iar ultima etap\ va avea loc pe 21- 22 mai c=nd echipele `[i vor prezenta oral lucr\rile la Universitatea „{tefan cel Mare”.
Premiile la acest concurs vor fi diferite `n func]ie de probe. Astfel, la informatic\, geografie, istorie, electronic\- automatiz\ri [i [tiin]e socio- umane premiul `nt=i este de 600 de lei, premiul doi 450 de lei, iar ultimul loc de pe podium 300 de lei, `n timp ce la probele de rom=n\, englez\, german\ [i spaniol\ premiul `nt=i este de 450 de lei, locul doi va fi premiat cu 300 de lei, iar al treilea loc va fi premiat cu 150 de lei. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …