Sunday , November 27 2022

Concursul de creativitate in domeniul software “[email protected]” a debutat ieri la Colegiul de Informatica “Spiru Haret”

Elevi din Bac\u, Ia[i, Neam] [i Suceava vor participa la competi]ia ini]iat\ de catedra de informatic\ a colegiului sucevean, `nc\ din 2002 N festivitatea de deschidere a competi]iei a fost onorat\ de prezen]a edilului municipiului Suceava- Ion Lungu, a decanului Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor- {tefan Gheorghe Pentiuc, de prezen]a universitarului Ioan Gontariu dar [i a mai multor manageri [colari ai institu]iilor de `nv\]\m=nt sucevene

Ieri, `n cadrul Colegiului Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” a debutat cea de-a IX-a edi]ie a concursului de creativitate `n domeniul software “[email protected]”, concurs ce a reu[it s\ devin\ o tradi]ie `n peisajul competi]ional al `nv\]\m=ntului de informatic\.
Festivitatea de deschidere a competi]iei a fost onorat\ de prezen]a edilului municipiului Suceava- Ion Lungu, a decanului Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor- {tefan Gheorghe Pentiuc, de prezen]a universitarului Ioan Gontariu dar [i a mai multor manageri [colari ai institu]iilor de `nv\]\m=nt sucevene, `ntreaga festivitate fiind moderat\ de directorul colegiului de Informatic\, Virginel Iordache.
“Concursul care se adreseaz\ deopotriv\ elevilor de gimnaziu cât [i elevilor de liceu, se va desf\[ura `n perioada 4- 6 aprilie, `n incinta colegiului. Ca noutate, `ncep=nd din acest an am organizat o sec]iune [i pentru elevii `nv\]\m=ntului primar pentru a-i obi[nui pe ace[tia cu rigorile unei competi]ii. Elevi din Suceava, Bac\u, Ia[i [i Neam] vor participa la probele concursului”, a declarat Virginel Iordache.
Competi]ia vizeaz\ stimularea interesului pentru informatic\, stimularea creativit\]ii elevilor [i profesorilor, dezvoltarea unei g=ndiri logice, intuitive [i realizarea de softuri educa]ionale.
Decanul FSEAP din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare”, {tefan Gheorghe Pentiuc, [i-a exprimat dorin]a admiterii f\r\ examen în cadrul USV a elevilor care vor reu[i s\ ocupe un loc frunta[ în cadrul competi]iei “[email protected]”, procedur\ ce va fi posibil\ `n urma `ncheierii unor serii de formalit\]i impuse de MECTS. Cu toate acestea, USV va sponsoriza concursul prin oferirea unui num\r de burse ce constau `n finan]area primului an de studiu `n cadrul FIESC.
“Salut prezen]a reprezentan]ilor USV la acest concurs. Trebuie luat\ `n discu]ie o colaborare de perspectiv\ `ntre Colegiul de Informatic\ “Spiru Haret”- Universitatea “{tefan cel Mare” [i Prim\ria Minicipiului Suceava. Este `n interesul nostru de a sus]ine inova]ia [i creativitatea `n r=ndul elevilor, iar pentru Consiliul Local [i pentru institu]ia Prim\riei, `nv\]\m=ntul constituie o prioritate”, a afirmat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.
Elevii apar]in=nd `nv\]\m=ntului liceal vor avea de elaborat fie un soft educa]ional, un soft utilitar [i jocuri, fie pagini WEB, cu tema “Solidaritate `ntre genera]ii”. Elevii apar]in=nd claselor a III-a sau a IV-a vor participa la un concurs de desene pe calculator cu tema “Lumea pove[tilor”. În timpul concursului elevii vor realiza un desen pe calculator sau o prezentare PowerPoint a uneia dintre pove[tile lui Slavici, Andersen sau Creang\.
Pentru elevii din cadrul sec]iunii “~nv\]\m=nt gimnazial”, concursul const\ `ntr-un test gril\ alc\tuit din probleme de logic\ [i de matematic\ cu grade diferite de dificultate. Sus]inerea lucr\rilor se va face cu ajutorul calculatorului [i a video- proiectorului.
“Prestigiul acestui concurs are la baz\ atât calitatea [i nivelul ridicat al problemelor propuse, cât [i elevii premia]i, mul]i fiind ast\zi speciali[ti în domeniul soft la diferite institu]ii din întreaga lume”, a declarat Virginel Iordache, directorul colegiului sucevean. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …