Wednesday , December 7 2022

Concurenta mai mare pentru un loc bugetat la USV, dec=t la universitatile din regiunea Nord-Est, cu programe de studii similare

Concuren]a pentru un loc bugetat este mai mare la USV dec=t la Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i N media de 2,93 candida]i înscri[i pentru un loc bugetat situeaz\ USV pe primul loc între universit\]ile din Regiunea Nord-Est, cu programe de studii similare N `n urma actualiz\rilor zilnice, mul]i dintre candida]i ajun\g s\ ocupe unul dintre locurile bugetate, chiar dac\ ini]ial s-au aflat pe pozi]iile cu tax\

Chiar dac\ mul]i absolven]i de liceu suceveni se `ndreapt\ spre marile centre universitare din ]ar\ precum Ia[i, Cluj sau Bucure[ti, etapa de înscrieri a sesiunii de admitere din iulie 2011 a USV a ar\tat faptul c\ Universitatea “{tefan cel Mare” din Suceava r\mâne o op]iune important\ în preferin]ele acestora. Media de 2,93 candida]i înscri[i pentru un loc bugetat situeaz\ USV pe primul loc între universit\]ile din Regiunea Nord-Est, cu programe de studii similare, [i pe locul doi între institu]iile de înv\]mânt superior, asta dac\ lu\m în considerare [i Universitatea de Medicin\ [i Farmacie din Ia[i. ~n calculul mediei ob]inute, de 2,93 candida]i/ loc bugetat, nu au fost luate în considerare [i cele dou\ noi programe de studii din domeniul medicin\: Balneo-fiziokinetoterapie [i Nutri]ie [i dietetic\. Sesiunea de admiterea pentru aceste dou\ specializ\ri va avea loc în septembrie, iar num\rul locurilor bugetate rezervate este de 20.
La sf=r[itul etapei `nscrieri, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i s-au `nregistrat un num\r de 2,32 de candida]i/ loc bugetat, la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bac\u s-au `nscris 2,13 candida]i/ loc bugetat, iar la Facultatea de Agronomie „Ion Ionescu” din Ia[i, unde `nscrierile s-au finalizat la data de 24 iulie, a fost raportat un num\r de 2,65 candida]i/ loc netaxabil. Concuren]\ ceva mai temperat\ a fost `n cazul Universit\]ii Tehnice „Gh. Asachi” din Ia[i, unde num\rul `nscri[ilor a fost mai mic dec=t num\rul locurilor bugetate disponibile (0,84 `nscri[i/ loc).
„Universitatea “{tefan cel Mare” din Suceava mul]ume[te tuturor absolven]ilor de liceu, [i p\rin]ilor acestora, pentru încrederea acordat\ [i îi a[teapt\ la înmatriculare pân\ joi, 28 iulie, pentru a deveni studen]i USV”, a declarat lect. univ. dr. Adina Aurora Ignat.
N Lista celor admi[i pe un loc subven]ionat de stat se actualizeaz\ zilnic, `n urma `nmatricul\rilor
Rezultatele ini]iale ale etapei de înscriere au fost f\cute publice pe website-ul universit\]ii, `ns\ trebuie avut în vedere c\ aceast\ ierarhie se schimb\ zilnic pentru c\ majoritatea absolven]ilor au avut mai multe op]iuni.  În urma actualiz\rilor zilnice, mul]i dintre candida]i vor constata c\ au posibilitatea s\ ocupe unul dintre locurile subven]ionate de la bugetul de stat, chiar dac\ ini]ial s-au aflat pe pozi]iile cu tax\ sau chiar în afara cifrei de [colarizare alocate programului respectiv. „Relevant\, în acest caz, este situa]ia actualizat\ ce poate fi consultat\ la universitate, în s\lile rezervate înmatricul\rilor. Trebuie men]ionat faptul c\ înmatricularea este obligatorie. Dup\ încheierea perioadei de înmatriculare, candida]ii neînmatricula]i î[i vor pierde statutul de beneficiar al unui loc cu sau f\r\ tax\ ob]inut în urma etapei de înscrieri. Toate aceste locuri vor fi distribuite (în ordinea mediilor de admitere) celor înmatricula]i. Data limit\ pentru înmatricularea candida]ilor este joi, 28 iulie, ora 16:00”, a mai specificat Adina Aurora Ignat.   (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …