Saturday , December 3 2022

Componenta comisiilor de specialitate, aprobata ieri `n Consiliul Judetean

Pre[edin]ii de comisii au fost ale[i Nistor T\tar, Grigore Sorin Isopescu, Br=ndu[el Nichitean, Cristina Teodorovici, Cristian Irimie [i Tudor Pl\cint\

 
 
Ieri, Consiliul Jude]ean Suceava a adoptat `n unanimitate hot\r=rea privind aprobarea num\rului, denumirii [i a componen]ei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Jude]ean Suceava.
~n unanimitate, cei 35 de consilieri prezen]i `n [edin]a de ieri au aprobat componen]a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, dup\ cum urmeaz\:
Comisia pentru studii, programe, prognoze, buget-finan]e, societ\]i comerciale, regii autonome [i servicii: T\tar Nistor – pre[edinte; B\deli]\ Ioan – secretar; membri fiind Artene Adrian; Barbu Sorina; Beldiman Tiberiu George; Ghiovan Gheorghe; Grozavu Mihai; Iacob Gheorghe; Ilie Vasile;Ni]\ Ilie;Ni]\ Marin Gheorghe; Arganiciuc Ovidiu {tefan; Bereanu Neculai; Bosancu Niculai; Cuciurean Cristian; Culipei Laura C\t\lina; Irimie Cristian Anton; Isopescu Grigore Sorin; Pl\cint\ Tudor.
Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, cadastru [i protec]ia mediului: Isopescu Grigore Sorin – pre[edinte; Piticari Ioan – secretar; Bonche[ Bogdan Paul; T\tar Nistor; Voloeniuc Mihai; Beldiman Tiberiu George; Artene Mihai.
Comisia pentru organizare [i dezvoltare urbanistic\, realizarea lucr\rilor publice, culte, protecia monumentelor istorice, administrarea domeniului public [i privat este compus\ din: Nichitean Vasile Brîndu[el – pre[edinte; Bosancu Niculai – secretar; Bereanu Neculai , Cre]eanu Mihai, Culipei Laura C\t\lina, Cuciurean Cristian , Iacob Gheorghe, Iordache Virginel, Dasc\lu Ioan – Dan, Ni]\ Ilie, Piticari Ioan, Pentiuc Radu- Dumitru.
Comisia pentru tineret, sport, turism, colaborare cu organizaii neguvernamentale, cu românii de peste hotare, rela]ii externe [i afaceri europene va fi compus\ din: Teodorovici Cristina – pre[edinte; Milici Ovidiu – secretar; Bonche[ Bogdan Paul; Artene Mihai; Agoutin Carmen – Constantina; Ghiovan Gheorghe; Pohoa]\ Vasile Virgil; Volo[eniuc Mihai – Sorin.
Comisia pentru înv\\mânt, cultur\, cercetare [tii]nific\, s\n\tate, protecie social\ [i protec]ia copilului va fi compus\ din: Irimie Cristian Anton – pre[edinte; Pentiuc Radu Dumitru – secretar; Abutn\ri]ei Ioan; Agoutin Carmen – Constantina; Cre]eanu Mihai; Dasc\lu Ioan Dan; Ilie Vasile; Milici Ovidiu; Teodorovici Cristina.
Comisia pentru administra]ie public\ local\, juridic\, de disciplin\, ap\rarea ordinii publice, respectarea drepturilor [i libert\]ilor cet\]enilor `l are pe Pl\cint\ Tudor – pre[edinte; Arganiciuc Ovidiu-{tefan – secretar, membri fiind B\deli]\ Ioan, Iordache Virginel, Pohoa]\ Vasile-Virgil, Nichitean Vasile – Brîndu[el, Artene Adrian, Barbu Sorina, Ni]\ Marin- Gheorghe, Abutn\ri]ei Ioan, Grozavu Mihai. (N.R.)
 

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …