Friday , December 2 2022

Competentele digitale ale candidatilor la bac – evaluate `ncep=nd de vineri

Proba a fost sus]inut\ `n laboratoarele de informatic\ ale liceelor, elevii av=nd la dispozi]ie 90 de minute pentru a rezolva cerin]ele propuse
O parte din candida]ii sesiunii din var\ a bacalaureatului au sus]inut vineri, 10 iunie, proba de evaluare a competen]elor digitale, prob\ ce se desf\[oar\ pe parcursul a cinci zile. Sus]inerea acestei probe este o condi]ie necesar\ pentru participarea la probele scrise, indiferent de calificativul ob]inut.
Graficul de desf\[urare al acestei probe a fost stabilit de fiecare unitate [colar\, `n func]ie de num\rul de elevi `nscri[i la fiecare liceu [i de num\rul calculatoarelor de care dispune institu]ia. Dac\ la multe colegii [i licee din jude] sunt necesare toate cele cinci zile alocate pentru sus]inerea probei D, Colegiul Na]ional „Eudoxiu Hurmuzachi”, C.N. „Petru Rare[„, C.N. „Spiru Haret”, C.N. „{tefan cel Mare” [i Liceul Ortodox „Mitropolit Dosoftei” vor termina de evaluat competen]ele digitale ale candida]ilor `n doar dou\ zile (10 [i 14 iunie), asta [i datorit\ faptului c\ mare parte din elevii acestor licee au promovat examenul ECDL.
Competen]ele care sunt evaluate de c\tre comisie au `n vedere utilizarea computerului, verificarea unor concepte de baz\ privind sistemele de calcul, organizarea fi[ierelor, sistemele de operare, baze de date, re]eaua de internet sau procesoare de texte. La orele 12:30, elevii au avut  acces `n laboratoarele de informatic\, unde s-a f\cut un scurt instructaj privind desf\[urarea probei. Ace[tia au avut acces la internet doar `n primele 30 minute ale examenului, timp `n care au fost nevoi]i s\ rezolve subiectele care solicit\ aceast\ facilitate.
Dac\ pentru mul]i, aceste subiecte ar ridica ceva dificult\]i `n rezolvarea lor pentru ‚genera]ia pentium’, cerin]ele au fost evaluate ca fiind „simple”.
„~n cadrul orelor de informatic\, noi facem program\ri, C^^, Pascal, FoxPro, am dat [i atestatul `n informatic\. {tiam s\ rezolv cerin]ele de la aceast\ prob\ `nc\ din clasa a IX-a”, a precizat un elev al Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”, specializarea informatic\- intensiv, `nainte de intrarea `n examen.
”Subiectele pe care le-am rezolvat din culegeri nu mi s-au p\rut chiar a[a simple. Oricum petrec destul de mult timp `n fa]a calculatorului [i am tot exersat o serie de cerin]e”, ne-a declarat o elev\ a Colegiului „Mihai Eminescu”. Pentru a se destinde, c=]iva dintre candida]i au sugerat ca posibile cerin]e pentru urm\torii ani „logarea pe facebook sau Hi5”.
Fiecare cerin]\ rezolvat\ de candidat va fi punctat\ conform unei grile iar `n func]ie de punctajul ob]inut, se va stabili nivelul de competen]\ digital\ a candidatului, dup\ cum urmeaz\: utilizator `ncep\tor (0-25 puncte), nivel mediu (26- 50 p.), avansat (51- 74 p.) [i experimentat (75- 100 p.).
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …