Friday , July 1 2022

Compania MUHA concediaza 71 de angajati pentru ca statul nu-i achita la timp lucrarile contractate

Sunt cel pu]in trei obiective derulate `n jude]ul nostru de compania MUHA unde finan]area este european\, guvernamental\ [i local\, dar la care pl\]ile nu sunt cu ritmicitate, motiv pentru care firma de construc]ii a notificat autorit\]ile c\ va da `n [omaj 71 de salaria]i din septembrie 

Una din firmele de construc]ii cu tradi]ie din jude]ul Suceava, SC MUHA, trece printr-o perioad\ mai dificil\ din cauz\ c\ Statul nu `[i onoreaz\ la termen toate obliga]iile financiare pentru lucr\rile prestate p=n\ acum. Semnalul este unul deosebit de prost [i arat\ c\ Statul nu mai este neap\rat o surs\ sigur\ de venit, ci [i o surs\ tot mai sigur\ de belele.
Din nefericire, nu doar patronii [i restul staff-ului au de suferit din aceast\ cauz\, ci [i salaria]ii care nu mai pot fi pl\ti]i la timp sau, cum este cazul la firma MUHA, deloc. F\c=ndu-[i un calcul cu privire la ritmul de `ncas\ri [i cheltuieli, conducerea firmei MUHA a considerat c\ este mai bine s\ ia m\suri drastice `n speran]a c\ poate mai salveaz\ c=te ceva.
Astfel, zilele trecute, institu]iile abilitate ale Statului pe linie de rela]ii de munc\ au fost notificate de c\tre MUHA cu privire la inten]ia de concediere colectiv\ a nu mai pu]in de 71 de angaja]i. ~n motiva]ia transmis\ de compania MUHA c\tre Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) [i c\tre Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM), se men]ioneaz\ ca principal motiv `ncas\rile slabe de la obiectivele pe care le-a contractat de la autorit\]i publice ale Statului [i care nu au mai fost finan]ate de la buget.
De asemenea, `n motivarea respectiv\ sunt date ca exemplu cl\direa Judec\toriei din municipiul F\lticeni, cl\direa Centrului Tradi]iilor Populare situat\ pe strada Universit\]ii din municipiul Suceava [i lucr\rile la {coala de Arte [i Meserii „Sf=ntul Andrei” din ora[ul Gura Humorului. Toate aceste lucr\ri au demarat cu cel pu]in un an `n urm\, au valori foarte mari, de ordinul milioanelor de euro fiecare [i unele au finan]are doar de la nivel central, `n timp ce proiectul de la Centrul Tradi]iilor Populare este un proiect european `n care finan]area european\ nerambursabil\ acoper\ doar o parte din costuri, restul trebuind s\ fie asigurat\ de la bugetul local.
La AJOFM Suceava [i la ITM Suceava au fost comunicate numele persoanelor care vor fi trimise `n [omaj specific=ndu-se, totodat\, faptul c\ aceast\ concediere colectiv\ a personalului va fi operat\ `ncep=nd cu data de 7 septembrie. De men]ionat c\ situa]ia de la firma MUHA este cu at=t mai delicat\ cu c=t concedierea colectiv\ se face `n primele zile ale toamnei, c=nd al]i constructori nici nu se g=ndesc s\ trimit\ oamenii `n [omaj pentru c\ mai au de lucru cel pu]in p=n\ spre finele lui octombrie, al]ii av=nd chiar [i `n noiembrie sau, `ntr-un ritm mai redus, chiar pe timp de iarn\ la amenaj\ri interioare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

IPJ Suceava scoate la concurs 28 de posturi de AGENT și OFIȚER de POLIȚIE 

Inspectoratul de Poliție Judetean Suceava a anunțat că, începând cu data de 29 iunie 2022,  …