Sunday , December 4 2022

Comisie comuna Suceava-Botosani pentru solutionarea unui litigiu funciar de la Hantesti

N câteva zeci de locuitori ai comunei sucevene Hân]e[ti au protestat, mar]i, în fa]a Prefecturii Suceava, solicitând autorit\]ilor s\ le solu]ioneze problema propriet\]ilor pe care le de]in în jude]ul Boto[ani, în condi]iile în care terenul pe care îl de]in apar]ine acum unei firme private

Mai mul]i cet\]eni din comuna sucevean\ Hân]e[ti, care au terenuri pe raza comunei boto[\nene Vârfu Câmpului, au constatat, în urm\ cu dou\ s\pt\mâni, c\ terenurile pe care le foloseau au intrat în posesia unei firme care a început s\ le lucreze.
Locuitorii din Hân]e[ti de]in titluri de proprietate pe aceste terenuri începând cu anul 1992, emise de Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava, care i-a pus în proprietate pe raza jude]ului Boto[ani, de[i nu avea competen]\.
Terenul respectiv era înregistrat în baza ADS Boto[ani, iar dup\ apari]ia Legii 1/2000 mai mul]i proprietari de terenuri care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate au fost pu[i în posesie cu parcele din acest teren.
Proprietarii de teren din Hân]e[ti sus]in c\ terenurile au fost dintotdeauna ale lor, dar în acest caz, în urma reîmp\r]irii administrativ-teritoriale a ]\rii din 1968, suprafe]ele de teren au fost incluse în jude]ul Boto[ani, [i nu în cel al jude]ului Suceava, iar ace[tia ar fi trebuit s\ fie pu[i în posesie de c\tre autorit\]ile din Boto[ani, [i nu de cele din Suceava.
Proprietarii de teren au încercat, s\pt\mâna trecut\, s\ blocheze utilajele agricole ale firmei ce le-a cump\rat terenurile de la ceilal]i beneficiari ai titlurilor de proprietate, s\ intre pe aceste suprafe]e, iar pentru solu]ionarea cazului, prefec]ii de Suceava [i Boto[ani s-au întâlnit, mar]i, la Suceava.
La discu]ii, au participat [i cinci reprezentan]i ai proprietarilor de terenuri din Hân]e[ti, dar [i reprezentan]i ai Oficiilor de Cadastru din cele dou\ jude]e, precum [i juri[ti din compartimentele de fond funciar din Institu]iile Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani.
În cadrul discu]iilor, s-au analizat documentele, în urma c\rora s-a constatat c\ 376 de cet\]eni din jude]ul Suceava de]in 236,31 hectare pe raza teritorial\ a comunei Vârfu Câmpului din jude]ul Boto[ani. Din aceast\ suprafa]\, 186 de hectare de teren sunt în litigiu, fiind revendicate de 286 cet\]eni din comuna Hân]e[ti. Acest teren revendicat a fost pus în posesie pe baza Legii 1/2000 unui num\r de zece cet\]eni [i în prezent este intrat în circuitul civil.
Prefectul de Suceava a declarat c\ la solicitarea cet\]enilor [i pentru asigurarea transparen]ei s-a hot\rât verificarea punerii în posesie a celor zece cet\]eni din Boto[ani, prin constituirea unei comisii comune, format\ din reprezentan]i ai Institu]iilor Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani, ai ADS Suceava [i Boto[ani [i ai Oficiilor de Cadastru din Suceava [i Boto[ani. El a men]ionat c\ aceast\ comisie va prezenta, vineri, un raport, iar luni prefectul va avea o nou\ întâlnire cu primarul comunei Hân]e[ti [i cu reprezentan]ii locuitorilor din comun\, urmând s\ se stabileasc\ m\surile ce trebuie luate pentru rezolvarea litigiului. (O.S.)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …