Tuesday , March 5 2024

Comisie comuna Suceava-Botosani pentru solutionarea unui litigiu funciar de la Hantesti

N câteva zeci de locuitori ai comunei sucevene Hân]e[ti au protestat, mar]i, în fa]a Prefecturii Suceava, solicitând autorit\]ilor s\ le solu]ioneze problema propriet\]ilor pe care le de]in în jude]ul Boto[ani, în condi]iile în care terenul pe care îl de]in apar]ine acum unei firme private

Mai mul]i cet\]eni din comuna sucevean\ Hân]e[ti, care au terenuri pe raza comunei boto[\nene Vârfu Câmpului, au constatat, în urm\ cu dou\ s\pt\mâni, c\ terenurile pe care le foloseau au intrat în posesia unei firme care a început s\ le lucreze.
Locuitorii din Hân]e[ti de]in titluri de proprietate pe aceste terenuri începând cu anul 1992, emise de Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava, care i-a pus în proprietate pe raza jude]ului Boto[ani, de[i nu avea competen]\.
Terenul respectiv era înregistrat în baza ADS Boto[ani, iar dup\ apari]ia Legii 1/2000 mai mul]i proprietari de terenuri care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate au fost pu[i în posesie cu parcele din acest teren.
Proprietarii de teren din Hân]e[ti sus]in c\ terenurile au fost dintotdeauna ale lor, dar în acest caz, în urma reîmp\r]irii administrativ-teritoriale a ]\rii din 1968, suprafe]ele de teren au fost incluse în jude]ul Boto[ani, [i nu în cel al jude]ului Suceava, iar ace[tia ar fi trebuit s\ fie pu[i în posesie de c\tre autorit\]ile din Boto[ani, [i nu de cele din Suceava.
Proprietarii de teren au încercat, s\pt\mâna trecut\, s\ blocheze utilajele agricole ale firmei ce le-a cump\rat terenurile de la ceilal]i beneficiari ai titlurilor de proprietate, s\ intre pe aceste suprafe]e, iar pentru solu]ionarea cazului, prefec]ii de Suceava [i Boto[ani s-au întâlnit, mar]i, la Suceava.
La discu]ii, au participat [i cinci reprezentan]i ai proprietarilor de terenuri din Hân]e[ti, dar [i reprezentan]i ai Oficiilor de Cadastru din cele dou\ jude]e, precum [i juri[ti din compartimentele de fond funciar din Institu]iile Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani.
În cadrul discu]iilor, s-au analizat documentele, în urma c\rora s-a constatat c\ 376 de cet\]eni din jude]ul Suceava de]in 236,31 hectare pe raza teritorial\ a comunei Vârfu Câmpului din jude]ul Boto[ani. Din aceast\ suprafa]\, 186 de hectare de teren sunt în litigiu, fiind revendicate de 286 cet\]eni din comuna Hân]e[ti. Acest teren revendicat a fost pus în posesie pe baza Legii 1/2000 unui num\r de zece cet\]eni [i în prezent este intrat în circuitul civil.
Prefectul de Suceava a declarat c\ la solicitarea cet\]enilor [i pentru asigurarea transparen]ei s-a hot\rât verificarea punerii în posesie a celor zece cet\]eni din Boto[ani, prin constituirea unei comisii comune, format\ din reprezentan]i ai Institu]iilor Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani, ai ADS Suceava [i Boto[ani [i ai Oficiilor de Cadastru din Suceava [i Boto[ani. El a men]ionat c\ aceast\ comisie va prezenta, vineri, un raport, iar luni prefectul va avea o nou\ întâlnire cu primarul comunei Hân]e[ti [i cu reprezentan]ii locuitorilor din comun\, urmând s\ se stabileasc\ m\surile ce trebuie luate pentru rezolvarea litigiului. (O.S.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …