Monday , April 15 2024

Comisarul sef Liviu Roman, achitat de Curtea de Apel in dosarul de coruptie instrumentat de DNA

N instan]a a considerat, conform Codului Civil, c\ faptei ofi]erului `i lipse[te unul dintre elementele constitutive ale infrac]iunii n Liviu Roman, fost [ef al Comandamentului Jude]ean de Jandarmi, devenit utlerior poli]ist, a fost dat afar\ din Poli]ie dup\ ce a luat de la cumnatul actualului [ef al serviciului Poli]iei Rutiere Suceava cinci milioane de lei vechi, cu care a cump\rat o mochet\ pentru biroul s\u din cl\direa IPJ n de[i a restituit banii, Roman a fost dat afar\ din poli]ie [i trimis `n judecat\ de DNA n dac\ sentin]a va r\m=ne definitiv\, comisarul [ef Liviu Roman `[i va relua func]ia `n cadrul serviciului economic al IPJ Suceava

Comisarul [ef Liviu Roman a fost achitat ieri, de Curtea de Apel Suceava `n dosarul `n care a fost trimis `n judecat\ `n luna aprilie a acestui an pentru luare de mit\. Achitarea s-a pronun]at de c\tre judec\tori `n temeiul articolului 10, alineatul (d) din codul de procedur\ penal\ care spune c\ ac]iunea penal\ nu poate fi pus\ `n mi[care iar dac\ a fost pus\ `n mi[care nu poate fi exercitat\ dac\ “faptei `i lipse[te unul dintre elementele constitutive ale infrac]iunii”. Serviciul Teritorial Suceava al DNA a `naintat recurs `mpotriva hot\r=rii Cur]ii de Apel, care se va judeca la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Dac\ sentin]a de la Suceava va fi confirmat\ [i la ~nalta Curte, comisarul [ef Liviu Roman va trebui s\ fie re`ncadrat pe func]ia de]inut\ anterior.
N Liviu Roman a cerut sponsorizare de la cumnatul [efului s\u din Poli]ie
~n a doua jum\tate a lunii aprilie a acestui an,  comisarul [ef Liviu Roman, din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al IPJ Suceava a fost trimis `n judecat\ de procurorii DNA pentru s\v=r[irea infrac]iunii de luare de mit\.
El este acuzat c\ `n anul 2008 a pretins [i a primit suma de 500 de lei (5 milioane de lei vechi) de la R\zvan P\l\nceanu, patron al firmei EURODOX SRL Gura Humorului [i  cumnat al comisarului Liviu Sfichi, [ef al lui Liviu Roman la acea vreme, actualmente [ef al Serviciului Rutier din IPJ Suceava. Banii, solicita]i `n cursul unei anchete pe care comisarul [ef Roman o desf\[ura privind o prezumptiv\ fapt\ de `n[el\ciune s\v=r[it\ de patronul firmei LENTIN SRL R=[ca, Valentin Mircea Moro[anu fa]\ de patronul de la EURODOX, ar fi fost fost pretin[i pentru achizi]ionarea unei mochete pentru amenajarea biroului `n care `[i desf\[ura activitatea ofi]erul.  Liviu Roman l-a l\sat s\ `n]eleag\ pe R\zvan P\l\nceanu c\ `n schimbul sumei o s\ determine recuperarea de c\tre acesta din urm\ a debitului pe care firma LENTIN `l avea fa]\ de EURODOX. Pentru c\ sechestrul promis asupra bunurilor lui Moro[anu nu s-a aplicat iar acesta a sc\pat doar cu o amend\ administrativ\, P\l\nceanu i-a transmis cumnatului s\u, comisarul Liviu Sfichi, modul `n care a procedat comisarul [ef Liviu Roman.
Anchetatorii au scos `n eviden]\ faputl c\ `n acest context Liviu Roman i-a pretins denun]\torului P\l\nceanu suma de 500 de lei, cu titlu de „sponsorizare”, aducându-i la cuno[tin]\ c\ inten]ioneaz\ s\ cumpere o mochet\ pentru noul birou în care s-a mutat din cl\direa IPJ Suceava. P\l\nceanu a fost de acord [i i-a înmânat celui în cauz\ suma cerut\ g=ndindu-se c\ prin aceast\ mic\ “dona]ie” ofi]erul de poli]ie judiciar\ `[i va `ndeplini mai cu elan atribu]iile de serviciu legate de luarea m\surilor legale pentru recuperarea prejudiciului de la Moro[anu.
Culmea este c\ Liviu Dorin Roman chiar a cump\rat din banii lua]i de la P\l\nceanu mocheta pe care a a[ternut-o `n biroul unde lucra. ~n luna februarie 2008, în urma unei reorganiz\ri administrative la nivelul IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Fraudelor a fost relocat la etajul III din cl\direa institu]iei. Biroul nr.82 a fost repartizat unui num\r de patru ofi]eri de poli]ie judiciar\ din cadrul serviciului, respectiv comisar [ef Liviu Dorin Roman, comisar [ef Dumitru Monor, comisar Gheorghe Damian [i inspector C\t\lin Croitoru.
Întrucât, biroul era impropriu desf\[ur\rii normale a activit\]ii, cei patru au c\zut de acord s\ procedeze la renovare pe cheltuiala proprie, ca urmare a lipsei fondurilor b\ne[ti aflate la dispozi]ia IPJ-ului pentru activit\]i de aceast\ natur\.
Trei ofi]eri de poli]ie din cadrul biroului au convenit ca fiecare din ei s\ îndeplineasc\ câte o sarcin\. Damian s\ pl\teasc\ zugr\veala biroului; Monor s\ achite jaluzelele montate la ferestre  Roman s\ se ocupe de achizi]ionarea unei mochete. Dup\ ce a primit banii de la P\l\nceanu,  Roman a mers în bazarul municipiului Suceava de unde a achizi]ionat o mochet\ de culoare albastr\ pe care a montat-o în biroul nr.82, unde se afl\ [i în prezent.
N “Mita” de 500 de lei restituit\, mocheta a[ezat\ `n biroul din IPJ, Roman trimis `n judecat\
Din nefericire pentru Liviu Roman, `n  iulie 2008, Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a dispus scoaterea de sub urm\rire penal\ a lui Valentin Mircea Moro[anu [i a decis doar  aplicarea doar a unei amenzi de  1.000 lei.
~n toamna lui 2008, R\zvan P\l\nceanu a discutat cu cumnatului s\u, comisarul Liviu Sorin Sfichi, [ef de birou atunci `n cadrul SIF Suceava spun=ndu-i c\ în timpul instrument\rii dosarului penal amintit,  comisarul [ef Roman i-ar fi pretins suma de 500 de lei, pentru a o utiliza în amenajarea biroului.
El i-a spus cumnatului [i c\ a dat ace[ti bani [i pentru a-l „stimula” pe ofi]erul de poli]ie judiciar\ în efectuarea cu celeritate a cercet\rilor [i pentru a lua m\surile legale necesare recuper\rii pagubei.
Comisarul Liviu Sfichi i-a repro[at cumnatului c\ nu era necesar\ remiterea acelei sume de bani deoarece ofi]erul de poli]ie, prin natura atribu]iilor de serviciu, era obligat s\ solu]ioneze cu celeritate dosarul penal [i s\ i-a m\suri pentru recuperarea prejudiciului.
~ntr-o [edin]\ din luna octombrie a anului 2008, comisarul Sfichi i-a atras aten]ia lui Roman s\ nu mai ia bani „dintr-o parte [i din cealalt\”.
Imediat dup\ [edin]\ Roman a mers în biroul comisarului Sfichi, unde [i-a cerut scuze c\ a pretins [i primit bani de la cumnatul s\u P\l\nceanu R\zvan.
La scurt timp dup\ aceast\ discu]ie, tot în cursul lunii octombrie 2008, Roman i-a restituit lui P\l\nceanu suma de 500 de lei. Prea t=rziu `ns\.
La data de 22 octombrie 2008 comisarul Liviu Sfichi  a întocmit un raport ce a fost înaintat conducerii inspectoratului, care a dispus declan[area cercet\rii prealabile fa]\ de comisarul [ef Liviu Roman pentru fapta comis\. Deoarece din ancheta disciplinar\ efectuat\ au rezultat indicii privind comiterea unei fapte de corup]ie, dosarul a fost declinat în favoarea DNA – Serviciul Teritorial Suceava. Procurorii DNa au apreciat c\ fapta lui Liviu Roman întrune[te elementele constitutive ale infrac]iunii de luare de mit\, fiind ulterior trimis `n judecat\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …