Sunday , December 4 2022

Comertul cu etnobotanice s-a mutat din magazine pe internet

N `n municipiul Suceava, p=n\ la sf=r[itul anului trecut, c=nd s-a luat decizia de interzicere a comercializ\rii substan]elor etnobotanice func]ionau trei magazine, niciunul autorizat n dac\ “Bubu&Cki]ibu[“, firm\ din Piatra Neam] cu  punct de lucru la Suceava, nu are o leg\tur\ pe internet, pentru continuarea afacerii, Sc Plan&Magic Herb SRL, firm\ sucevean\ cu dou\ magazine `n func]iune p=n\ la interzicerea prin hot\r=re de consiliu local de v=nzare a etnobotanicelor, are link-ul c\tre un site canadian care ofer\ spre v=nzare felurite produse pe care deocamdat\ nu le poate nimeni analiza dac\ sunt sau nu nocive pentru s\n\tate

Dup\ ce la sf=r[itul anului trecut s-a decis, la nivelul Consiliului local Suceava interzicerea comercializ\rii de produse etnobotanice `n municipiul re[edin]\ de jude], ini]iativ\ urmat\ [i de alte localit\]i, `n zilele trecute parlamentari suceveni [i un europarlamentar au `ntreprins demersuri pentru interzicerea comercializ\rii unor astfel de substan]e pe teritoriul Rom=niei.
~n aceast\ s\pt\m=n\, la nivel guvernamental s-a luat o decizie viz=nd interzicerea comercializ\rii substan]elor de acest gen altcumva dec=t cu avizul Ministerului S\n\t\]ii.
Situa]ia este `ns\ sc\pat\ de sub control fiindc\ `n marea lor majoritate, comercian]ii rom=ni de substan]e etnobotanice nu sunt dec=t ni[te extensii a produc\torilor unor astfel de produse folosite de adolescen]i ca `nlocuitori pentru drogurile tradi]ionale care au ajuns s\ fie foarte scumpe [i a c\ror re]ele de distribu]ie sunt foarte urm\rite de poli]i[tii din `ntreaga lume.
~n municipiul Suceava, `ncep=nd cu data de 11 noiembrie 2010, a fost interzis\ v=nzarea de produse etnobotanice, prin dispozi]ie a primarului Ion Lungu, confirmat\ ulterior printr-o hot\r=re de Consiliu Local.
N Solicit\ri de etnobotanice, redirec]ionate din Suceava c\tre Canada
~n municipiul Suceava func]ionau anul trecut, p=n\ la punerea `n practic\ a m\surilor amintite, trei magazine de etnobotanice. Unul `n cl\direa apar]in=nd Coopera]iei din sta]ia de la Banc\, un altul `n zona Pie]ei centrale, al treilea `n zona Belvedere. Mai func]iona un magazin de acest gen l=ng\ Dom Polski, care a fost `nchis anterior.
Dou\ din cele trei magazine de etnobotanice apar]ienau firmei sucevene Plan&Magic Herb SRL, un altul fiind proprietatea SC Bubu&Chi]ibu[ SRL Neam]. Niciunul dintre aceste magazine nu fuseser\ autorizate anterior [i de aceea, `nchiderea lor a `nsemnat o simpl\ formalitate.
Interesant este c\  firma sucevean\ are `n continuare link-uri pe pia]a canadian\ de produse etnobotanice, la `ndem=na doritorilor de astfel de produse, `n vreme ce Bubu&Chi]ibu[ din jude]ul vecin, pare s\-[i fi `ncheiat activitatea inclusiv pe internet.
N  Demersuri privind interzicerea consumului de etnobotanice, ini]iate de parlamentarii suceveni
Demersuri privind interzicerea comercializ\rii de substan]e etnobotanice  au fost ini]iate de mai mul]i parlamentari suceveni  dar [i de europarlamentarul Petru Luhan.
Deputa]ii Sanda Maria Ardeleanu, Ioan Stan, Ghervazen Longher [i Mircea grosaru au depus o ini]iativ\ legislativ\ pentru  combaterea producerii, consumului [i comercializ\rii substan]elor cu efecte nocive asupra persoanelor, cât [i, în final, asupra societ\]ii. Proiectul de lege propune o serie de m\suri prin care autorit\]ile publice cum ar fi Ministerul Administra]iei [i Internelor, Ministerul S\n\t\]ii, Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale cât [i structurile jude]ene ale acestora ar putea c\p\ta prerogative menite a conduce la exercitarea unui control institu]ional riguros asupra plantelor, substan]elor [i preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope [i deriva]ilor acestora. La capitolul destinat r\spunderii juridice, ar urma s\ fie instituite o serie de m\suri drastice fa]\ de nerespectarea prevederilor textului de lege. Sanc]iunile vizeaz\ atât persoanele fizice, cât [i persoanele juridice, iar r\spunderea este [i de natur\ penal\, deoarece majoritatea faptelor incriminate sunt catalogate ca infrac]iuni.
Proiectul de lege prevede interzicerea comer]ului on-line cu produse etnobotanice [i interzicerea promov\rii produselor [i loca]iilor de comercializare. Europarlamentarul Petru Luhan a propus interzicerea comercializ\rii [i consumului de substan]e etnobotanice la `n toat\ Uniunea European\.
P=n\ c=nd aceste proiecte vor deveni realitate, la nivel guvernamental se prefigureaz\ deja o hot\r=re prin care `n magazinele de etnibotanice s\ nu fie v=ndute dec=t produse ce au avizul ministerului s\n\t\]ii. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …