Sunday , March 3 2024

Comerciantii de flori, in ilegalitate

N din 14 agen]i economici verifica]i de Garda Financiar\ care au v=ndut flori s\pt\m=na trecut\, 13 au fost amenda]i iar la cinci le-a fost suspendat\ activitatea pentru lipsa casei de marcat
Comisarii G\rzii Financiare Suceava au efectuat pe parcursul s\pt\m=nii trecute  controale intense la comercian]ii de flori din municipiul re[edin]\ de jude], constat=ndu-se c\ mai to]i `[i desf\[oar\ activitatea `ntr-o cvasi- ilegalitate. Momentul a fost bun ales, s\pt\m=na trecut\ `ncep=nd [coala [i profit=nd de acest prilej elevii [i p\rin]ii acestora s-au `ntrecut `n a cump\ra flori pentru cadrele didactice iar furnizorii s-au `ntrecut `n a oferi o gam\ c=t mai bogat\ [i diversificat\ de flori celor care aveau nevoie de acestea.
Pe acest fond, urmare a unor verific\ri tematice stabilite de la Garda Financiar\ Central\, în s\pt\mâna recent trecut\ au fost efectuate de c\tre comisarii financiari suceveni controale ce au avut ca obiectiv respectarea obliga]iei dot\rii [i utiliz\rii caselor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor OUG nr. 28/ 1999 republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare [i respectarea prevederilor Legii nr.12/ 1990 republicat\, privind protejarea popula]iei împotriva unor activit\]i comerciale ilicite, de c\tre comercian]ii de flori  – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau societ\]i comerciale.
Au fost verifica]i 14 comercian]i de flori din municipiul Suceava, rezultatele fiind mai mult dec=t descurajante privind respectarea legilor economice. Astfel, `n opt cazuri au fost depistate abateri de la disciplina financiar-contabil\ [i în cinci cazuri s-a constatat înc\lcarea obliga]iei de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale.
Fa]\ de aceste constat\ri, comisarii financiari au aplicat 13 amenzi contraven]ionale în sum\ total\ de 50.000 lei lei [i s-a decis suspendarea activit\]ii de comercializare a florilor pân\ la dotarea cu aparate de marcat în cele cinci cazuri. (N.RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …