Wednesday , March 29 2023

Combatantii pentru Primarie si CJ: 11 pentru locul de presedinte al CJ, 9 pentru fotoliul de primar al Sucevei

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur candideaz\ pentru al doilea mandat de pre[edinte al CJ, al\turi de un deputat, de [eful Registrului Comer]ului [i de un fost vicepre[edinte al CJ, `n curs\ intr=nd, `ns\, `n total, nu mai pu]in de 11 persoane care r=vnesc la aceast\ func]ie n primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, candideaz\ la al treilea mandat, al\turi de un fost prefect [i un fost senator, `n cursa electoral\ intr=nd, `ns\, nu mai pu]in de nou\ competitori n anul acesta, alegerile locale au loc pe 10 iunie, aleg\torii urm=nd s\ pun\ [tampila pe patru buletine de vot, unul pentru primarul localit\]ii, unul pentru pre[edintele Consiliului Jude]ean iar celelalte pentru lista care o prefer\ la Consiliul Jude]ean [i, respectiv, Consiliul Local

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, candideaz\ din partea PDL pentru un nou mandat [i are zece contracandida]i, `ntre care un deputat, un fost vicepre[edinte al CJ, [eful Registrului Comer]ului, iar primarul Sucevei, Ion Lungu, tot de la PDL, intr\ `n curs\ cu opt contracandida]i, printre care un fost subprefect, devenit ulterior prefect, pentru aproape jum\tate de an, dar [i cu un fost senator `n perioada 1996 – 2000.
Astfel, la Suceava se poate spune c\ este o `mbulzeal\ politic\ pentru func]iile pe care le de]in, `n momentul de fa]\, Gheorghe Flutur [i Ion Lungu, fiind depuse 11 candidaturi pentru postul de pre[edinte al CJ, `n condi]iile `n care alte forma]iuni politice [i-au `nregistrat candida]i doar pentru func]ii de consilieri jude]eni, `n timp ce la func]ia de primar al Sucevei au fost `nscrise [i validate nou\ candidaturi.
Astfel, pentru func]ia de pre[edinte al CJ Suceava candideaz\ [eful administra]iei jude]ene sucevene, Gheorghe Flutur, fiind primul pre[edinte de CJ `n ultimele dou\ decenii care a fost ales prin vot uninominal, `n 2008, p=n\ atunci alegerea fiind f\cut\ din r=ndul consilierilor jude]eni, de c\tre ace[tia, dup\ negocieri `ntre partidele politice care au reu[it s\ treac\ pragul electoral. ~n v=rst\ de 52 de ani, Flutur este unul din vectorii politicii sucevene, fiind prim – vicepre[edinte al PDL la nivel na]ional, pre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, fost senator PNL `n perioada 2000 – 2006, fost ministru al Agriculturii de la finele anului 2004 p=n\ spre sf=r[itul anului 2006, c=nd a plecat din PNL [i a format PLD, r\m=n=nd `n acest timp senator p=n\ la jum\tatea anului 2008, c=nd a c=[tigat alegerile la func]ia de pre[edinte al Consililui Jude]ean.
Pre[edintele PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor, `n v=rst\ de 38 de ani, este candidatul USL la func]ia de pre[edinte al CJ Suceava. El a fost director general al CJ Suceava [i, din 2007 p=n\ `n a doua parte a anului 2009, unul din europarlamentarii de atunci ai PSD, `n 2009 candid=nd pentru un mandat de deputat `n colegiul uninominal `n care sunt incluse municipiul F\lticeni [i c=teva localit\]i `nvecinate.
Un pensionar, un medic, un avocat [i oameni de afaceri vor s\ ajung\ la [efia jude]ului Suceava
La func]ia de pre[edinte al CJ Suceava mai candideaz\ pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic, `n v=rst\ de 37 de ani, care este [eful Oficiului Registrului Comer]ului Suceava. Relativ nou intrat\ `n politic\, ea a reu[it s\ fac\ organiza]ii de partid `n localit\]ile jude]ului, s\ creeze un nucleu la nivel de jude] [i s\ `[i sus]in\ unii oameni pe func]ii de conducere la institu]ii deconcentrate din Suceava. Stela Acatrinei va candida la func]ia de pre[edinte al CJ Suceava din partea PRM. ~n perioada 2004 – 2008, ea a fost vicepre[edinte al CJ Suceava, aceast\ func]ie ocup=nd-o `n urma negocierilor dintre PSD, PRM [i PUR (ulterior PC) `n vara anului 2004, iar `n prezent este auditor public.
Au mai depus candidaturi pentru func]ia de pre[edinte al CJ Suceava de la mai multe partide cum ar fi reprezentantul Partidului Poporului (PP-LC), Cristian Vasile Goran, care este pensionar, cel al Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD), omul de afaceri Adrian Artene din domeniul silvic, avocatul Cezar Corneliu Cr\ciunescu din partea Partidului For]a Civic\ [i Dan Acibot\ri]ei, din partea Partidului Verde.
~n competi]ia electoral\ s-au mai `nscris un administrator de firm\ pe nume Ovidiu Stelian N\stase din partea Partidului Na]ional Cre[tin Democrat, medicul Daniela C`mpan Enricheta din partea Asocia]iei Italienilor din Rom=nia Ro.As.It. [i studentul Dumitru Ciprian Gafincu din partea PN}CD
Pentru cele 36 de func]ii de consilier jude]ean au depus liste PDL, USL, UNPR, PRM, PP-LC, PP-DD, Partidul For]a Civic\, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, Asocia]ia Italienilor, Partidul Verde, Partidul Totul pentru }ar\, For]a Democrat\, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, UDMR, Partidul Ecologist Rom=n, PN}CD [i PNDC. Unele partide cum ar fi UDMR, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, PNDC sau PN}CD au depus liste incomplete de candidaturi, `n sensul c\ nu au putut s\ men]ioneze pe list\ un num\r de 45 de nume de candida]i, adic\ 36 plus `nc\ 9 rezerve. Alte partide cum ar fi PP-LC au schimbat lista ini]ial\ cu c=teva zeci de minute `nainte de termenul final.
Administratori de firme, politicieni din cei vechi [i mai noi, contracandida]ii lui Ion Lungu
La Biroul Electoral de Circumscrip]ie al Municipiului Suceava au fost `nregistrate [i validate nu mai pu]in de nou\ candidaturi pentru func]ia de primar de Suceava: Ion Lungu – PDL, {tefan Alexandru B\i[anu – USL, Adrian Macovei – UNPR, Petru Juravlea – PRM, Ghiorghe Ign\tescu – PN}CD, Dan F\nel D\sc\lescu – Partidul For]a Civic\, Octavian Mo]ac – Partidul Poporului-Legea Cojocaru, Adrian Avr\mescu – Partidul Poporului-Dan Diaconescu [i Cristian Victor Ilie – Partidul Verde.
Astfel, actualul primar, democrat-liberalul Ion Lungu, `n v=rst\ de 51 de ani, Lungu vrea s\ c=[tige al treilea mandat de primar. Ion Lungu este pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PDL, vicepre[edintele organiza]iei jude]ene a PDL [i din iunie 2004 conduce Prim\ria Suceava. ~n 2004 a candidat din partea PNL la aceast\ func]ie, c=[tig=nd `n turul al doilea. ~n 2008, Ion Lungu a candidat din partea PDL pentru un al doilea mandat, c=[tig=nd din primul tur, fiind una din locomotivele electorale ale PDL `n jude]ul Suceava
Candidatul USL la Prim\ria Suceava este liderul organiza]iei jude]ene a PNL, {tefan Alexandru B\i[anu. ~n v=rst\ de 44 de ani, el a fost subprefect din partea PC de la `nceputul anului 2005 [i p=n\ `n prim\vara anului 2008 c=nd a ajuns `n func]ia de prefect al jude]ului, func]ie pe care a de]inut-o p=n\ `n toamna anului respectiv c=nd a candida, f\r\ succes, la un amndat de deputat din partea PNL.
Totodat\, din partea PRM candideaz\ la func]ia de primar fostul senator PN}CD de Suceava `n perioada 1996 – 2000 Petru Juravlea, iar din partea PN}CD va candida administratorul unei firme care, `n 2008, a vrut s\ ajung\ pre[edinte al CJ Suceava, av=nd sus]inerea PNG-CD. Din partea UNPR candideaz\ Adrian Macovei (38 de ani), administrator de firm\. Candidatul PP-LC la func]ia de primar al Sucevei este un asistent medical generalist, Octavian Mo]ac, reprofilat recent pe brokeraj, iar candidatul PP-DD este Adrian Ar\mescu, administratorul unei firme din cartierul Burdujeni.
De asemenea, au depus liste doar cu candidaturi pentru Consiliul Local Suceava, f\r\ s\ fie desemnat [i un candidat de primar, forma]iuni politice precum UDMR, PNDC, Partidul „Totul pentru ]ar\”, PER, candidatul independent Gheorghe Nedea, asocia]ia Partida Romilor „Pro Europa” [i Asocia]ia Italienilor din Rom=nia RO.As.It..
Candidatura unui italian la Prim\rie [i la Consiliul Local a fost respins\ de Biroul Electoral Municipal, de[i Biroul Electoral Jude]ean i-a validat candidatura pentru Consiliul Jude]ean
~n leg\tur\ cu aceasta din urm\, trebuie men]ionat un fapt interesant [i anume c\ Biroul Electoral de Circumscrip]ie a Municipiului Suceava a respins candidatura la func]ia de primar, dar [i la cea de consilier local a italianului Bruno D’Ambrosi, acesta urm=nd a figura ca [i candidat la Prim\rie [i la Consiliul Local din partea RO.As.It. El domiciliaz\ `n municipiul Suceava, `n zona George Enescu, dar nu i s-a acceptat candidatura pe unele considerente ce ]in de cet\]enia rom=n\. Decizia Biroului Electoral Municipal Suceava poate fi contestat\ `n 48 de ore. Liderul RO.As.It., deputatul Mircea Grosaru a spus c\ nu va contesta decizia pe motiv c\ „nu are rost” [i, `n condi]iile `n care lui Bruno D’Ambrosi i-a fost acceptat\ candidatura la func]ia de consilier jude]ean de c\tre Biroul Electoral Jude]ean, consider\ c\ decizia de respingere a candidaturii de c\tre cei de la Biroul Municipal este un „exces de zel”.
„Asta e, din p\cate. Nu cred c\ are rost s\ mai facem contesta]ie. Nu are rost s\ pierdem vremea cu o cauz\ pierdut\. V\ pot spune c\ a fost o mic\ ne`n]elegere cu domnul judec\tor care a pornit de la faptul c\ domnul Bruno D’ambrosi a prezentat o declara]ie de avere simplificat\ [i, de asemenea, dat fiind faptul c\ este venit `n Rom=nia din 1997, am considerat c\ nu mai este necesar ca s\ aib\ o declara]ie pe proprie r\spundere cu privire la colaborarea, `nainte de 1989, cu organele fostei Securit\]i. Domnul judec\tor a fost de alt\ p\rere, de[i judec\torilor de la Biroul Electoral Jude]ean li s-au prezentat acelea[i acte la dosarul pentru candidatura la Consiliul Jude]ean [i nu au respins-o”, a declarat deputatul Mircea Grosaru, ad\ug=nd c\ nu dore[te s\ se pronun]e cu privire la competen]a judec\torului de la Biroul Electoral Municipal, despre care a spus c\ i-ar fi fost [i elev [i preciz=nd c\ Bruno D’Ambrosi este cet\]ean italian.
Pe de alt\ parte, deputatul a spus c\ i-a ridicat unele semne de `ntrebare faptul c\ atunci c=nd [i lui i s-a cerut s\ completeze din nou declara]ia de avere [i de interese, pe motiv c\ unele rubrici din formularul ce se `ntindea pe mai multe pagini nu au fost completate, Mnircea Grosaru preciz=nd c\ nu le completase pentru c\ `n dreptul rubricilor respective nu avea nimic de declarat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un elev de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, eliminat de la simularea examenului de Bacalaureat. Sute de absenți la proba la alegere

Miercuri, 29 martie, 4.931 de liceeni de clasa a XII-a din județul Suceava au susținut …