Monday , January 17 2022

Combatantii pentru Primarie si CJ: 11 pentru locul de presedinte al CJ, 9 pentru fotoliul de primar al Sucevei

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur candideaz\ pentru al doilea mandat de pre[edinte al CJ, al\turi de un deputat, de [eful Registrului Comer]ului [i de un fost vicepre[edinte al CJ, `n curs\ intr=nd, `ns\, `n total, nu mai pu]in de 11 persoane care r=vnesc la aceast\ func]ie n primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, candideaz\ la al treilea mandat, al\turi de un fost prefect [i un fost senator, `n cursa electoral\ intr=nd, `ns\, nu mai pu]in de nou\ competitori n anul acesta, alegerile locale au loc pe 10 iunie, aleg\torii urm=nd s\ pun\ [tampila pe patru buletine de vot, unul pentru primarul localit\]ii, unul pentru pre[edintele Consiliului Jude]ean iar celelalte pentru lista care o prefer\ la Consiliul Jude]ean [i, respectiv, Consiliul Local

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, candideaz\ din partea PDL pentru un nou mandat [i are zece contracandida]i, `ntre care un deputat, un fost vicepre[edinte al CJ, [eful Registrului Comer]ului, iar primarul Sucevei, Ion Lungu, tot de la PDL, intr\ `n curs\ cu opt contracandida]i, printre care un fost subprefect, devenit ulterior prefect, pentru aproape jum\tate de an, dar [i cu un fost senator `n perioada 1996 – 2000.
Astfel, la Suceava se poate spune c\ este o `mbulzeal\ politic\ pentru func]iile pe care le de]in, `n momentul de fa]\, Gheorghe Flutur [i Ion Lungu, fiind depuse 11 candidaturi pentru postul de pre[edinte al CJ, `n condi]iile `n care alte forma]iuni politice [i-au `nregistrat candida]i doar pentru func]ii de consilieri jude]eni, `n timp ce la func]ia de primar al Sucevei au fost `nscrise [i validate nou\ candidaturi.
Astfel, pentru func]ia de pre[edinte al CJ Suceava candideaz\ [eful administra]iei jude]ene sucevene, Gheorghe Flutur, fiind primul pre[edinte de CJ `n ultimele dou\ decenii care a fost ales prin vot uninominal, `n 2008, p=n\ atunci alegerea fiind f\cut\ din r=ndul consilierilor jude]eni, de c\tre ace[tia, dup\ negocieri `ntre partidele politice care au reu[it s\ treac\ pragul electoral. ~n v=rst\ de 52 de ani, Flutur este unul din vectorii politicii sucevene, fiind prim – vicepre[edinte al PDL la nivel na]ional, pre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, fost senator PNL `n perioada 2000 – 2006, fost ministru al Agriculturii de la finele anului 2004 p=n\ spre sf=r[itul anului 2006, c=nd a plecat din PNL [i a format PLD, r\m=n=nd `n acest timp senator p=n\ la jum\tatea anului 2008, c=nd a c=[tigat alegerile la func]ia de pre[edinte al Consililui Jude]ean.
Pre[edintele PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor, `n v=rst\ de 38 de ani, este candidatul USL la func]ia de pre[edinte al CJ Suceava. El a fost director general al CJ Suceava [i, din 2007 p=n\ `n a doua parte a anului 2009, unul din europarlamentarii de atunci ai PSD, `n 2009 candid=nd pentru un mandat de deputat `n colegiul uninominal `n care sunt incluse municipiul F\lticeni [i c=teva localit\]i `nvecinate.
Un pensionar, un medic, un avocat [i oameni de afaceri vor s\ ajung\ la [efia jude]ului Suceava
La func]ia de pre[edinte al CJ Suceava mai candideaz\ pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic, `n v=rst\ de 37 de ani, care este [eful Oficiului Registrului Comer]ului Suceava. Relativ nou intrat\ `n politic\, ea a reu[it s\ fac\ organiza]ii de partid `n localit\]ile jude]ului, s\ creeze un nucleu la nivel de jude] [i s\ `[i sus]in\ unii oameni pe func]ii de conducere la institu]ii deconcentrate din Suceava. Stela Acatrinei va candida la func]ia de pre[edinte al CJ Suceava din partea PRM. ~n perioada 2004 – 2008, ea a fost vicepre[edinte al CJ Suceava, aceast\ func]ie ocup=nd-o `n urma negocierilor dintre PSD, PRM [i PUR (ulterior PC) `n vara anului 2004, iar `n prezent este auditor public.
Au mai depus candidaturi pentru func]ia de pre[edinte al CJ Suceava de la mai multe partide cum ar fi reprezentantul Partidului Poporului (PP-LC), Cristian Vasile Goran, care este pensionar, cel al Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD), omul de afaceri Adrian Artene din domeniul silvic, avocatul Cezar Corneliu Cr\ciunescu din partea Partidului For]a Civic\ [i Dan Acibot\ri]ei, din partea Partidului Verde.
~n competi]ia electoral\ s-au mai `nscris un administrator de firm\ pe nume Ovidiu Stelian N\stase din partea Partidului Na]ional Cre[tin Democrat, medicul Daniela C`mpan Enricheta din partea Asocia]iei Italienilor din Rom=nia Ro.As.It. [i studentul Dumitru Ciprian Gafincu din partea PN}CD
Pentru cele 36 de func]ii de consilier jude]ean au depus liste PDL, USL, UNPR, PRM, PP-LC, PP-DD, Partidul For]a Civic\, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, Asocia]ia Italienilor, Partidul Verde, Partidul Totul pentru }ar\, For]a Democrat\, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, UDMR, Partidul Ecologist Rom=n, PN}CD [i PNDC. Unele partide cum ar fi UDMR, Uniunea Ucrainenilor din Rom=nia, PNDC sau PN}CD au depus liste incomplete de candidaturi, `n sensul c\ nu au putut s\ men]ioneze pe list\ un num\r de 45 de nume de candida]i, adic\ 36 plus `nc\ 9 rezerve. Alte partide cum ar fi PP-LC au schimbat lista ini]ial\ cu c=teva zeci de minute `nainte de termenul final.
Administratori de firme, politicieni din cei vechi [i mai noi, contracandida]ii lui Ion Lungu
La Biroul Electoral de Circumscrip]ie al Municipiului Suceava au fost `nregistrate [i validate nu mai pu]in de nou\ candidaturi pentru func]ia de primar de Suceava: Ion Lungu – PDL, {tefan Alexandru B\i[anu – USL, Adrian Macovei – UNPR, Petru Juravlea – PRM, Ghiorghe Ign\tescu – PN}CD, Dan F\nel D\sc\lescu – Partidul For]a Civic\, Octavian Mo]ac – Partidul Poporului-Legea Cojocaru, Adrian Avr\mescu – Partidul Poporului-Dan Diaconescu [i Cristian Victor Ilie – Partidul Verde.
Astfel, actualul primar, democrat-liberalul Ion Lungu, `n v=rst\ de 51 de ani, Lungu vrea s\ c=[tige al treilea mandat de primar. Ion Lungu este pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PDL, vicepre[edintele organiza]iei jude]ene a PDL [i din iunie 2004 conduce Prim\ria Suceava. ~n 2004 a candidat din partea PNL la aceast\ func]ie, c=[tig=nd `n turul al doilea. ~n 2008, Ion Lungu a candidat din partea PDL pentru un al doilea mandat, c=[tig=nd din primul tur, fiind una din locomotivele electorale ale PDL `n jude]ul Suceava
Candidatul USL la Prim\ria Suceava este liderul organiza]iei jude]ene a PNL, {tefan Alexandru B\i[anu. ~n v=rst\ de 44 de ani, el a fost subprefect din partea PC de la `nceputul anului 2005 [i p=n\ `n prim\vara anului 2008 c=nd a ajuns `n func]ia de prefect al jude]ului, func]ie pe care a de]inut-o p=n\ `n toamna anului respectiv c=nd a candida, f\r\ succes, la un amndat de deputat din partea PNL.
Totodat\, din partea PRM candideaz\ la func]ia de primar fostul senator PN}CD de Suceava `n perioada 1996 – 2000 Petru Juravlea, iar din partea PN}CD va candida administratorul unei firme care, `n 2008, a vrut s\ ajung\ pre[edinte al CJ Suceava, av=nd sus]inerea PNG-CD. Din partea UNPR candideaz\ Adrian Macovei (38 de ani), administrator de firm\. Candidatul PP-LC la func]ia de primar al Sucevei este un asistent medical generalist, Octavian Mo]ac, reprofilat recent pe brokeraj, iar candidatul PP-DD este Adrian Ar\mescu, administratorul unei firme din cartierul Burdujeni.
De asemenea, au depus liste doar cu candidaturi pentru Consiliul Local Suceava, f\r\ s\ fie desemnat [i un candidat de primar, forma]iuni politice precum UDMR, PNDC, Partidul „Totul pentru ]ar\”, PER, candidatul independent Gheorghe Nedea, asocia]ia Partida Romilor „Pro Europa” [i Asocia]ia Italienilor din Rom=nia RO.As.It..
Candidatura unui italian la Prim\rie [i la Consiliul Local a fost respins\ de Biroul Electoral Municipal, de[i Biroul Electoral Jude]ean i-a validat candidatura pentru Consiliul Jude]ean
~n leg\tur\ cu aceasta din urm\, trebuie men]ionat un fapt interesant [i anume c\ Biroul Electoral de Circumscrip]ie a Municipiului Suceava a respins candidatura la func]ia de primar, dar [i la cea de consilier local a italianului Bruno D’Ambrosi, acesta urm=nd a figura ca [i candidat la Prim\rie [i la Consiliul Local din partea RO.As.It. El domiciliaz\ `n municipiul Suceava, `n zona George Enescu, dar nu i s-a acceptat candidatura pe unele considerente ce ]in de cet\]enia rom=n\. Decizia Biroului Electoral Municipal Suceava poate fi contestat\ `n 48 de ore. Liderul RO.As.It., deputatul Mircea Grosaru a spus c\ nu va contesta decizia pe motiv c\ „nu are rost” [i, `n condi]iile `n care lui Bruno D’Ambrosi i-a fost acceptat\ candidatura la func]ia de consilier jude]ean de c\tre Biroul Electoral Jude]ean, consider\ c\ decizia de respingere a candidaturii de c\tre cei de la Biroul Municipal este un „exces de zel”.
„Asta e, din p\cate. Nu cred c\ are rost s\ mai facem contesta]ie. Nu are rost s\ pierdem vremea cu o cauz\ pierdut\. V\ pot spune c\ a fost o mic\ ne`n]elegere cu domnul judec\tor care a pornit de la faptul c\ domnul Bruno D’ambrosi a prezentat o declara]ie de avere simplificat\ [i, de asemenea, dat fiind faptul c\ este venit `n Rom=nia din 1997, am considerat c\ nu mai este necesar ca s\ aib\ o declara]ie pe proprie r\spundere cu privire la colaborarea, `nainte de 1989, cu organele fostei Securit\]i. Domnul judec\tor a fost de alt\ p\rere, de[i judec\torilor de la Biroul Electoral Jude]ean li s-au prezentat acelea[i acte la dosarul pentru candidatura la Consiliul Jude]ean [i nu au respins-o”, a declarat deputatul Mircea Grosaru, ad\ug=nd c\ nu dore[te s\ se pronun]e cu privire la competen]a judec\torului de la Biroul Electoral Municipal, despre care a spus c\ i-ar fi fost [i elev [i preciz=nd c\ Bruno D’Ambrosi este cet\]ean italian.
Pe de alt\ parte, deputatul a spus c\ i-a ridicat unele semne de `ntrebare faptul c\ atunci c=nd [i lui i s-a cerut s\ completeze din nou declara]ia de avere [i de interese, pe motiv c\ unele rubrici din formularul ce se `ntindea pe mai multe pagini nu au fost completate, Mnircea Grosaru preciz=nd c\ nu le completase pentru c\ `n dreptul rubricilor respective nu avea nimic de declarat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cinci cadre medicale de la secția de Medicină Internă a Spitalului Județean sunt diagnosticate pozitiv cu Covid 19

Este vorba despre doi medici și trei asistente n conducerea spitalului a chemat la muncă, …