Saturday , April 10 2021

Colaborarea cu Securitatea a primarului Marius Ursaciuc – ALIN, confirmata de Curtea de Apel Bucuresti

N primarul din Gura Humorului a reu[it s\ am=ne un an [i jum\tate pronun]area instan]ei `n ceea ce `l prive[te, invoc=nd excep]ii de neconstitu]ionalitate ale OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii, care au fost `ns\ respinse n la sf=r[itul anului trecut, instan]a bucure[tean\ s-a pronun]at, admi]=nd ac]iunea CNSAS [i a constatat calitatea de colaborator al Securit\]ii  a lui Marius Ursaciuc n  dosarul de colaborator la Securitate al primarului ora[ului Gura Humorului a ajuns `n instan]\ la jum\tatea anului 2008, dup\ ce Ursaciuc depusese `n dosarul de candidatur\ la func]ia de primar o declara]ie pe propria r\spundere `n care a sus]inut c\ nu a fost lucr\tor al Securit\]ii sau colaborator al acesteia n primarul din Humor a depus recurs `mpotriva hot=r=rii ce `l vizeaz\ la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie

Curtea de Apel Bucure[ti s-a pronun]at, `n data de 7 octombrie anul trecut `n dosarul 31391/3/2008 `n care s-a judecat cererea formulat\ de Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii (CNSAS), prin care se solicita constatarea calit\]ii de colaborator al Securit\]ii pentru primarul PNL al ora[ului Gura Humorului, Marius Ioan Ursaciuc.
Judecata `n acest dosar a fost suspendat\ `n luna mai a anului 2009,  p=n\ c=nd Curtea Constitu]ional\ urma s\ se pronun]e  asupra excep]iilor de neconstitu]ionalitate invocate de Marius Ursaciuc privind mai multe prevederi din Ordonan]a de Urgen]\ nr. 24/2008  privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii, cuprinse `n articolele 2 litera b, precum [i `n articolele 7, 8, 9, 10 [i 11 din actul normativ sus-amintit.
La aproape un an [i jum\tate de la invocarea excep]iilor de neconstitu]ionalitate, Curtea Constitu]ional\ s-a pronun]at resping=nd excep]iile invocate de primarul din Gura Humorului. ~n aceste condi]ii, Curtea de Apel Bucure[ti a admis ac]iunea CNSAS [i a constatat calitatea de colaborator al Securit\]ii a lui Marius Ioan Ursaciuc. Sentin]a a fost dat\ cu drept de recurs, drept de care primarul humorean s-a prevalat deja, depun=nd, `n data de 15 decembrie 2010, recurs `mpotriva sentin]ei ce `l vizeaz\, la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie.
Dac\ ar fi s\ preciz\m prevederile pe care Ursaciuc le considera neconstitu]ionale din OUG 24/2008, putem exemplifica prin articolul 2 din actul normativ, care arat\ semnifica]ia termenului de colaborator al Securit\]ii: “persoana care a furnizat informa]ii, indiferent sub ce form\, precum note [i rapoarte scrise, relat\ri verbale consemnate de lucr\torii Securit\]ii, prin care se denun]au activit\]ile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist [i care au vizat `ngr\direa drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului”. Cum am spus, Curtea Constitu]ional\ a apreciat c\ defini]ia dat\ este corect\, resping=nd excep]iile invocate de Ursaciuc.

N Ce con]ine dosarul de colaborator al lui Marius Ursaciuc
Dosarul `nregistrat `n anul 2008 la Tribunalul Bucure[ti de c\tre Consiliul Na]ional pentru Studierea arhivelor Securit\]ii (CNSAS) prin care s-a solicitat confirmarea statutului de colaborator cu fosta Securitate a primarului ora[ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc a fost preluat de Curtea de Apel Bucure[ti, la sf=r[itul anului 2008.
~n vara acelui an, CNSAS a stabilit faptul c\ actualul primar al ora[ului Gura Humorului, Marius Ioan Ursaciuc a fost colaborator al Securit\]ii, p=n\ `n 1989. CNSAS a constatat `n urma verific\rii dosarului acestuia, c\ primarul ora[ului Gura Humorului are calitatea de colaborator al Securit\]ii comuniste. Drept urmare, CNSAS a introdus pe data de 20.08.2008 o ac]iune în constatare prin care cere Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia de Contencios Administrativ, s\ constate faptul c\ Ursaciuc are “calitatea de colaborator al Securit\]ii”.
CNSAS [i-a început ac]iunea de verificare a lui Ursaciuc conform OUG nr.24/2008 prin care candida]ii la func]ia de primar sunt verifica]i sub aspectul posibilei calit\]i de colaborator sau lucr\tor al Securit\]ii. Consiliul a constatat c\, pe vremea studen]iei la Facultatea de Mecanic\ din cadrul Institutului Politehnic Ia[i, Ursaciuc fost recrutat iar `n data de 27.06.1985, acesta a semnat cu numele real un angajament de colaborare cu Securitatea [i a preluat din acel moment numele conspirativ de colaborare “ALIN”. Din notele de dirijare [i analiz\ privindu-l pe “ALIN”, precum [i din alte documente, reies obiectivele pe care le avea de urm\rit acesta în activitatea sa de colaborare cu Securitatea: el trebuia s\ dea cu subsemnatul `n leg\tur\ cu anumite “elemente suspecte” cunoscute de Securitate cu “manifest\ri du[m\noase”, rela]ii suspecte, anturaje, cât [i alte persoane care prezint\ interes pentru organele de Securitate [i a fost dirijat pentru încadrarea informativ\ a unei persoane aflat\ în supraveghere informativ\ [i avertizat\ pentru “manifest\ri cu caracter tenden]ios [i ostil [i colportarea [tirilor transmise de postul de radio “Europa Liber\”. Sarcina informatorului ALIN era s\ stabileasc\ “reac]ia dup\ procesul avertiz\rii, cât [i faptul dac\ va continua s\ aib\ manifest\ri du[m\noase”
Din notele de analiz\ a activit\]ii informatorului, note întocmite de ofi]erii de Securitate pe parcursul colabor\rii – perioada 1985-1989 – reiese c\ actualul primar î[i îndeplinea sarcinile trasate [i a furnizat Securit\]ii informa]ii utile, ba chiar a avut ini]iative personale în a da informa]ii despre colegii de studen]ie sau serviciu: “Dup\ recrutare, colaboratorul a fost punctual la întâlnirile planificate [i a prezentat unele informa]ii utile, printre care [i cu privire la numitul …., element ce a fost avertizat de organele noastre” se spune `ntr-unul dintre documentele puse la dispozi]ia instan]ei de CNSAS.
De la recrutare (27.06.1985) [i pân\ în august 1988, ALIN, actualul primar Marius Ursaciuc, a scris nu mai pu]in de [ase note informative “al c\ror con]inut s-a referit la persoane aflate în aten]ia Serviciului I al Securit\]ii cât [i persoane luate în aten]ie pe linia dosarului de obiectiv”. {i dup\ absolvirea facult\]ii, în 1989, ALIN – Ursaciuc [i-a continuat colaborarea cu Securitate. Astfel, cu o lun\ înainte de Revolu]ie, pe data de 20.11.1989, el este contactat de Securitate pentru reînregistrarea sa în calitate de informator, context `n care t=n\rul inginer de la Fabrica de Produc]ii Industriale [i Prest\ri Servicii Dorohoi “relateaz\ f\r\ re]ineri aspecte ce prezint\ interes pentru Securitatea statului” [i “a scris nota de rela]ii [i un material informativ pe care le-a semnat cu numele conspirativ ALIN” Având în vedere îndelungata [i constanta sa colaborare cu Securitatea `n anii 1985-1989 [i probele evidente din dosarele studiate, Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii concluzioneaz\ c\ în cazul Urscaciuc Marius Ioan – ALIN sunt întrunite condi]iile prev\zute de art2., lit.b din OUG nr. 24/2008 pentru constatarea calit\]ii de “colaborator al Securit\]ii”, întrucât informa]iile furnizate în calitate de informator se încadreaz\ în cerin]a art.2, lit. b din OUG nr.24/2008, anume vizau “activit\]i sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist” [i îngr\direa unor drepturi [i libert\]i fundamentale ale omului.
N Sentin]a Cur]ii de Apel Bucure[ti, primul pas spre cercetarea penal\ a lui Ursaciuc pentru fals `n declara]ii
Cum am mai scris, actualul primar al ora[ului Gura Humorului a depus acum doi ani `n dosarul prin care [i-a anun]at candidatura pentru un nou mandat `n func]ia pe care o de]ine, o declara]ie pe propria r\spundere `n care este scris negru pe alb c\ “subsemnatul Ursaciuc Marius Ioan, fiul lui Ursaciuc Dumitru [i Ursaciuc Rahila, n\scut la 07.01.1965 `n localitatea Capu C=mpului, jude]ul Suceava, domiciliat `n Gura Humorului, str Marly, legitimat cu cu CI SV 527404, cunosc=nd prevederile articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul `n declara]ii, dup\ luarea la cuno[tin]\ a con]inutului Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea securit\]ii, declar prin prezenta, pe propria r\spundere, c\ nu am fost lucr\tor al securit\]ii sau colaborator al acesteia, am luat cuno[tin]\ despre prevederile articolului 5 alineatul 6 din ordonan]a de urgen]\, potrivit c\rora persoanele care depun declara]ia pe propria r\spundere sunt exonerate de obliga]ia asigur\rii protec]iei informa]iilor secrete de stat sau secrete de serviciu”. Aceast\ declara]ie a fost semnat\ de Marius Ursaciuc `n data de 21.04.2008 [i se reg\se[te `n dosarul depus la biroul electoral local Gura Humorului `nainte de alegerile din iunie 2008.
Potrivit articolului 292 din Codul Penal, “declararea necorespunz\toare adev\rului, f\cut\ unui organ sau institu]ii de stat ori altei unit\]i publice, `n vederea producerii unei consecin]e juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci c=nd, potrivit legii ori `mprejur\rilor, declara]ia f\cut\ serve[te pentru producerea acelei consecin]e, se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\”. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Doi tâlhari au fost arestați pentru că au furat telefoanele mobile de la doi tineri care se plimbau prin Parcul Șipote

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava au documentat activitatea infracțională a …

No comments

 1. Tudor Nesaratu

  intimplator i-l stiu, cei drept mai mult din vedere pe primarul din Humor inca de pe vremea cind era student. Ii placea inca de pe atunci sa se afirme si sa se faca popular in rindul colegilor spunind bancuri politice. Era si normal avea spate si nu se temea de colegii de la “secu”. Ma intreb pe cine mentiona dupa aceia in rapoartele sale. Pe cei care rideau mai tare? Sau pe cei care provocati fiind continuau sa spuna alte bancuri. Intimplator am calatorit odata impreuna cu el in acelasi autobuz venind de la un exercitiul de tragere organizat de garzile patriotice. Nu cred c-am ris prea tare de bancurile lui care si asa erau fara sare si pieper cu toate ca se credea un umorist foarte bun.

 2. da primar mai bun nici ca se poate.un hot si un mincinos

 3. Chiar daca cu intarziere .. La Multi Ani ! si din partea mea.
  Iar in ceea ce priveste procesul, cred ca faptele bune sunt mai multe decat cele invocate de cei care au scormonit in arhivele trecutului… daca o fi adevarat….
  In ce priveste demisia invocata de cineva mai sus, nu tine! Esti ales de humoreni de doua ori la rand si cred ca la o noua candidatura vei mai fi ales odata … tot de humoreni, adevaratii humoreni CARE VAD SCHIMBAREA DIN ORAS. DUMNEZEU NU DOARME. Este alaturi de tine.

 4. Cred k este o incercare de denigrare din partea unor adversari pakat

 5. Poate de asta e bun primar.Se vede unde omul are scoala stie cum sa conduca.Nu are liceul la seral ca la .. si gura mare.

 6. ursaciuc este un bandit si un escroc notoriu, s-a imbogatit peste noapte de cand a devenit primar, iar colaborarea pe care a avut-o cu securitatea este stiuta de toata lumea. degeaba face contestatii in instanta, nici apa iordanului nu-l mai spala de mizeriile facute!

 7. LA MULTI ANI ! Sanatate si noroc !
  Jos palaria pentru realizari………gura lumii……….putin mai ponderat in limbaj , mai modest si mai tolerant , ca de radicali nu ducem lipsa.Tineti cont de parerea oamenilor si o sa fie bine in continuare , chiar nu le cunoasteti pe toate cum credeti , mai e loc si pentru parerile altora mai priceputi . atentie la colaboratori………..
  Succes Domnule Primar !
  Un cunoscator

 8. Mi se rupe-n 14 daca a avut sau nu Ursaciuc dosar. Un lucru e clar: E CEL MAI BUN PRIMAR CARE A EXISTAT VREODATA LA GURA HUMORULUI. Asa zic eu si majoritatea humorenilor, dovada vor fi urmatoarele alegeri cand va iesi din nou din primul tur.Restul e… cancan…

 9. La multi ani! domnule primar Ioan Marius Ursaciuc.
  Restul e ……….cancan

 10. rusine rusine fratilor din obiectiv caci va lasati asa manipulati POLITIC in asa zi sfanta a CRESTINILOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CE STIRE SENZATIONALA DE BOBOTEAZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RUSINOS !!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Dumitru Ungurianu

  Ca de obicei, sunteti niste amatori. Sentinta nu este definitiva(dupa cum ati scris), dar va grabiti sa il cercetati penal pe Ursaciuc. Nu uitati ca astazi este ziua de Boboteaza, cand tot crestinul trebuie sa isi indrepte gandul spre a face bine celor din jur si nu a ponegri si incrimina cu atata nesat pe cei care isi fac datoria cu cinste si onoare. Rezultatele sunt evidente, chiar si la nivelul intregii tari. Rusine voua!!!!
  La multi ani, Marius Ioan, stim ca maine este ziua ta de nastere. Suntem cu tine!

 12. un escroc si acest primar , el are o lozinca , din 100 lei pt oras , 40 sunt ai mei , 60 investesc in ceva sa iau ochii oamenilor. Un ex e si bazinul de inot , proiestarea a dat-o unor amici , care asa de bine au proiectat ca imediat ce au crescut apele ,s-a inundat sala de masini si au ars masinile !!! Inormator dovedit nu are demnitatea de a demisiona. trebuie dat in judecata pentru declaratii false.

  • de unde stii tu BARBULE ACEST LUCRU ????? POATE ASTA E PRINCIPIUL TAU IN VIATA DIN 10 EU TREBUIE SA AM 4 !!!!! TINE MINTE PENTRU TOT RESTUL VIETII TALE CA PROIECTARILE PE FONDURI EUROPENE NU SE FAC DE ” AMICI” CUM AI CREDE TU ! DAR DACA AR DEMISIONA URSACIUC SI AR VENI UNUL CA TINE CREZI CA AR FI MAI BINE PENTRU ORAS , PENTRU JUDET , SAU PENTRU UNII CVA TINE ??