Monday , September 26 2022

Circulatia din Suceava, data din nou peste cap de multiplele lucrari de asfaltare

Pe sensul de mers din centrul Sucevei spre Burdujeni coada de ma[ini era de cel pu]in un kilometru u cei care au vrut s\ nu mai stea la pasarela CFR din Burdujeni ca s\ ajung\ `n centrul ora[ului [i s\ circule prin I]cani, s-au p\c\lit pentru c\ [i acolo era dat peste cap traficul

Traficul rutier din municipiul re[edin]\ de jude] a fost, ieri la amiaz\, dat peste cap din cauza relu\rii `n for]\ a lucr\rilor de asfaltare de pe str\zile din municipiul Suceava. De-a lungul principalei artere de circula]ie din ora[ erau mai multe zone „problem\”, motiv pentru care s-a circulat bar\ la bar\ ca [i cum, peste noapte, Suceava devenise un ora[ metropol\ sau o mare destina]ie turistic\. De fapt, altele au fost cauzele acestui `ngrozitor blocaj `n trafic: apropierea `nceperii anului [colar care a scos din case tot mai mul]i oameni ce vor s\ fac\ diverse cump\r\turi pentru copii [i numeroasele lucr\ri care se fac ba pe unele str\zi, ba pe la pod sau pasarela CFR.
Coada infernal\, `n jurul orei 14.00, era exasperant\ pentru miile de participan]i `n trafic. Numai ca s\ urce din zona sta]iei Orizont p=n\ la pasarela CFR de la Burdujeni puteau sta `n trafic zece minute, distan]\ pe care un [ofer care circul\ regulamentar o parcurge `ntr-un minut – dou\, c=nd traficul este degajat. De acolo mai departe, p=n\ la pod, era iar o circula]ie destul de grea, motiv pentru care unii au `ncercat s\ ias\ de pe traseul acesta [i s\ mearg\ pe Gheorghe Doja p=n\ pe la podul de la I]cani. Nici `n I]cani `ns\ nu era prea bun\ situa]ia, deoarece [i acolo coada de ma[ini era infernal\, iar c=teva zeci de minute pierdute `n trafic. ~n cel mai fericit caz dac\ se pornea cineva din Burdujeni [i se r\zg=ndea, la pasarela CFR, s\ merag\ pe varianta principal\ [i opta pentru Gheorghe Doja – I]cani ajungea `n centrul Sucevei `n jum\tate de or\. Nici pe sensul de mers din centrul ora[ului p=n\ la Burdujeni nu era o situa]ie mai bun\. Din nou `ncepuser\ lucr\ri de asfaltare, `n toiul zilei c=nd circula]ia este mai intens\, iar coada de ma[ini era din zona podului peste r=ul Suceava [i p=n\ la intersec]ia dintre Calea Unirii [i strada Cern\u]i. De disperare sau de sup\rare, unii oameni au renun]at la mijloacele de transport `n comun [i au pornit pe jos, motiva]i poate [i de faptul c\ nu mai era o c\ldur\ at=t de mare cum a fost `n urm\ cu dou\ – trei s\pt\m=ni, c=nd, tot din cauza lucr\rilor de asfaltare, erau cozi kilometrice `n trafic. (Dan PRICOPE)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …