Tuesday , November 29 2022

Cinci elevi suceveni eliminati pentru frauda, la prima proba scrisa a examenului de bacalaureat

152 de candida]i au absentat la proba scris\ a bacalaureatului, cea de Limba [i literatura rom=n\ u doi elevi suceveni cu probleme de s\n\tate au sus]inut prima prob\ scris\ `n condi]ii speciale u caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic studiat a fost cerin]a care a ridicat cele mai multe probleme examina]ilor suceveni t
Indiferent de calificativele pe care le-au ob]inut la probele anterioare (A, D [i C), pe care le-au sus]inut pe parcursul a trei s\pt\m=ni, 6.975 de absolven]i ai ciclului liceal au sus]inut ieri, `ncep=nd cu orele 9:00, prima prob\ scris\ din cadrul bacalaureatului, respectiv cea la Limba [i literatura rom=n\. Considerat\ cea mai anevoioas\ [i dificil\ prob\ din cadrul bacalaureatului, la nivelul jude]ului Suceava, prima prob\ scris\ nu a trecut f\r\ incidente. Din cei 7.127 de elevi `nscri[i pentru a sus]ine proba de ieri a examenului, 152 au absentat.
Elevii au sus]inut examenul `n cele 20 de centre de examinare desemnate de I{J, pentru sesiunea iunie – iulie 2011, cele mai aglomerate centre de bacalaureat din municipiu fiind Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” [i {coala Cre[tin\ cu clasele I-XII ” Filadelfia”, unde c=te 530 de elevi au sus]inut ieri prima prob\ a bacului. La nivelul `ntregului jude], Colegiul Agricol F\lticeni a g\zduit cei mai mul]i elevi, respectiv 539. Testarea a `nceput `n jurul orei 9.00 [i s-a `ncheiat la ora 12.00.
Centrul Na]ional pentru Evaluare [i Examinare a elaborat zece variante de subiecte, în conformitate cu programa [colar\, din care a fost extras\ varianta de subiect cu num\rul 5, `n diminea]a zilei de ieri.
Primul subiect notat cu 30 de puncte viza analiza de vocabular a unui fragment din opera “Nunt\ `n cer” a lui Mircea Eliade.
La partea a II-a a variantei extrase, notat\ cu 30 de puncte, candida]ii au fost nevoi]i s\ elaboreze un text de tip argumentativ despre “cunoa[terea de sine”, pornind de la ideile sugerate de afirma]ia lui Nichita St\nescu “A avea un ideal `nseamn\ a avea o oglind\”.
Elevii au mai avut de realizat un eseu de dou\ – trei pagini despre particularit\]ile de construc]ie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat, apar]in=nd unuia dintre autorii I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu. Acesta a constituit cel de-al treilea subiect al variantei num\rul 5, cel mai important [i totodat\ cel care a ridicat cele mai multe probleme candida]ilor.
Cerin]ele variantei 5-  nebuloas\ total\ pentru unii, floare la ureche pentru al]ii
~n func]ie de timpul alocat preg\tirii pentru proba scris\ la Limba [i literatura rom=n\, p\rerile examina]ilor cu privire la cerin]ele variantei 5 au fost dintre cele mai diverse.
“Subiectele au fost accesibile, `n dou\ ore [i jum\tate am terminat de rezolvat toate cerin]ele. Personajul ales pentru cel de-al treilea subiect a fost Zaharia Trahanache”, ne-a declarat Vlad Cojocariu, elev al Colegiului “{tefan cel Mare”, la ie[irea din examen.
“Cel de-al treilea subiect m-a luat prin surprindere, `n schimb, am avut de ales dintre operele a trei autori ceea ce a fost `n avantajul nostru. Am caracterizat personajul Iona. Nu am idee ce not\ a[ putea lua, profesorii corectori pot fi destul de subiectivi la aceast\ materie”, a opinat Ileana Ila[c\, de la Colegiul Na]ional “Mihai Eminescu”.
Chiar dac\ zeci de variante asem\n\toare au fost studiate pe parcursul anului [colar `n cadrul orelor de limba rom=n\, modelul de cerin]e fiind familiar examina]ilor, c=]iva candida]i s-au trezit `ntr-o nebuloas\ total\ la vederea subiectului extras. “La subiectul num\rul trei am scris despre romanul <<Ultima noapte de dragoste, `nt=ia noapte de r\zboi>> de Camil Petrescu, e o poveste de dragoste cu mult\ dram\”, se confesa colegilor o elev\ a Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu”.
Cinci elevi suceveni – elimina]i din examenul de bacalaureat, pentru fraud\
“Toleran]\ zero pentru fraud\”- sub aceast\ deviz\ pare s\ fi stat `n acest an examenul de sf=r[it de liceu, mai nou acesta sosind la pachet cu un set de m\suri sporite de securitate. Cinci elevi suceveni au fost elimina]i `n timpul probei de examinare pentru fraud\. Este vorba de un elev al Colegiului Na]ional “Drago[ Vod\” din C=mpulung Moldovenesc, trei elevi de la Colegiul “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului [i un elev de la Grupul {colar Vicovu de Sus. Ace[tia au fost sco[i din examen, anul=ndu-li-se, totodat\, toate probele sus]inute anterior. Mai mult decât atât, candida]ii prin[i copiind nu vor mai putea sus]ine examenul în urm\toarele dou\ sesiuni.
Al]i doi elevi, unul din C=mpulung Moldovenesc [i cel\lalt din municipiul Suceava, au sus]inut proba de Limba [i literatura rom=n\ `n condi]ii speciale. “Elevul c=mpulungean are m=na `n gips, iar cel\lalt este spitalizat, ambii candida]i sus]in=nd prima prob\ a bacului prin dictare”, a precizat Laura Hacman, purt\toarea de cuv=nt a Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava.
8 iulie – data
afi[\rii rezultatelor
finale
Pe parcursul zilelor de examinare, la nivelul jude]ului nostru, pentru supravegherea desf\[ur\rii bacalaureatului vor fi angrena]i circa 3.000 de profesori. Lucr\rile de la examenul de bacalaureat vor fi corectate `n [ase centre zonale de evaluare, respectiv la Liceul cu Program Sportiv, Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu”, Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”, Colegiul Na]ional “Eudoxiu Hurmuzache”, Colegiul Tehnic “Mihai B\cescu” F\lticeni, Grupul {colar Nr.1 Câmpulung Moldovenesc.
Prima afi[are a rezultatelor la bacalaureat va avea loc duminic\, 3 iulie, p=n\ la ora 16.00. ~n aceea[i zi, `ntre orele 16.00 [i 20.00, vor putea fi depuse contesta]iile. Solu]ionarea acestora este prev\zut\ `n perioada 5 – 7 iulie, iar afi[area rezultatelor finale are ca termen limit\ data de 8 iulie. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …

No comments

  1. Niciunul din municipiul Suceava.E lejera treaba anul acesta in oras.S-au orientat oamenii.

  2. Anul asta s-a intamplat ceva deosebit.Ms domn’ ministru.Ne-am dus cu plicul, nu l-au luat(la noi, am auzit ca in alte parti s-a luat)dar ne-au lasat sa vorbim intre noi.