Friday , September 30 2022

Chompy a fost inmormantat ieri la Slatioara -Stulpicani

N rude [i prieteni s-au str=ns laolalt\ s\ `[i ia adio de la Bogdan Gabriel P\dure] – Chompy, t=n\rul de 29 de ani ucis acum trei s\pt\m=ni la Londra, `n circumstan]e deocamdat\ neelucidate

Ieri a fost jale mare `n satul Sl\tioara din comuna Stulpicani, localitate din ad=ncul mun]ilor unde a fost adus, `n urm\ cu dou\ zile, sicriul cu trupul ne`nsufle]it al t=n\rului împuşcat la Londra, la sf=r[itul lunii noiembrie a acestui an. Bogdan Gabriel P\dure], `n v=rst\ de 29 de ani, a fost `nmorm=ntat ieri la cimitirul din Sl\tioara, acolo unde visa s\ `[i construiasc\ o cas\ [i s\ revin\ dup\ ce va c=[tiga `ndeajuns de mul]i bani prin str\in\t\]uri. Pe ultimul drum i-au fost al\turi mama, sora, alte rude, cuno[tin]e [i prieteni din Suceava dar [i prieteni veni]i special din Anglia, la `nmorm=ntare. La casa bunicilor lui Bogdan, acolo unde a fost depus sicriul s\u, venit vineri diminea]\ cu un avion din Londra p=n\ la Bucure[ti, iar de acolo adus cu o ma[in\ special\ la Sl\tioara, au fost depuse zeci de coroane [i au fost aprinse sute de lum=n\ri. Melodiile de jale, interpretate de fanfara local\ au smuls lacrimi din sufletele celor prezen]i, veni]i s\ `[i aduc\ ultimele omagii celui trecut `n nefiin]\. Nec\s\torit, Bogdan a fost dus la groap\ cu c\l\re]i, a[a cum este tradi]ia `n zon\. Slujba religioas\ a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, printre care p\rin]ii Silviu Horga [i Ilie Ursache  din curtea  casei, la biseric\ [i p=n\ la morm=nt.
N Uciga[ii t=n\rului, `nc\ neidentifica]iBogdan Gabriel P\dure] – Chompy a murit împuşcat într-o ma[in\ într-un cartierul din nordul Londrei, aproape de casa `n care locuia. Cei care l-au executat sunt încă în libertate. Poli]ia britanică nu a identificat, deocamdată, uciga[ii, însă a înaintat ca posibil motiv al crimei o ceartă pe care a avut-o Bogdan cu un bodyguard dintr-un club londonez. Poli]ia crede că P\dure] a fost împu[cat în nordul Londrei, în cadrul unui război al bodyguarzilor, s-a spus la un moment dat.  Suceveanul Bogdan Gabriel P\dure], care era [eful serviciului de securitate al clubului exclusivist Mayfair din West End – Londra, ar fi fost implicat într-o ceartă cu bodyguardul unui alt club din capitala britanic\. El era `n drum spre cas\ în momentul c=nd a fost împu[cat de patru ori în cap, în timp ce se afla `n ma[in\, de o persoană care se afla pe o motociclet\, s-a scris `n edi]ia electronic\ a lui Dailly Mirror. Poli]ia metropolitan\ Scotland Yard crede c\ execu]ia este opera unor oameni care [tiau exact ce fac. “A fost o crim\ premeditat\ [i executat\ cu s=nge rece. P\dure] era, f\r\ `ndoial\, ]inta”, a declarat inspectorul-[ef Jacqueline Sebire din partea Scotland Yard. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …

No comments

  1. DUMNEZEU SA-L IERTE!