Sunday , July 21 2024

Centrala termica din Campulung Moldovenesc va functiona in aceasta iarna cu gaze naturale

Gabriel Constantin Serban, primarul din Campulung Moldovenesc
Centrala termic\ de cogenerare a municipiului C=mpulung Moldovenesc, construit\ `n 2006 prin programul “Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene”, va func]iona `n parametri normali, cu gaze naturale, de la sf=r[itul lunii noiembrie. Primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc, Gabriel Constantin [erban, a declarat, vineri, c\ centrala termic\ de cogenerare va func]iona `n aceast\ iarn\ `n parametri normali, av=nd ca surs\ de combustibil gazul natural, men]ion=nd c\ centrala a mai fost pus\ `n func]iune `n iarna 2007-2008, c=nd s-au f\cut probele tehnologice, iar combustibilul folosit a fost CLU. Primarul a ar\tat c\, vineri, a discutat cu reprezentan]ii Transgaz [i ai operatorului local de gaze naturale, Amgaz, cu care s-a convenit ca `n prima decad\ a lunii noiembrie s\ fie f\cut bran[amentul re]elei de gaze naturale la centrala termic\, urm=nd ca p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie aceasta s\ poat\ func]iona `n parametri normali. “Vom face verific\ri ale sistemului de termoficare de la central\ spre punctele termice [i spre consumatori, iar prioritar va fi modul de func]ionare al sistemului privind aprovizionarea cu energie termic\ a unit\]ilor publice, [coli, licee, gr\dini]e, cele dou\ spitale [i institu]ii publice, dar [i eficientizarea furniz\rii de agent termic spre consumatorii din blocurile de locuin]e”, a spus [erban. El a ar\tat c\, `n prezent, se fac calculele privind stabilirea pre]ului gigacaloriei pentru popula]ie care s\ fie suportabil, de aproximativ 200 de lei.
Firma Amgaz a c=[tigat, `n luna decembrie 2009, licita]ia organizat\ de Ministerul Economiei pentru desemnarea operatorului de gaz natural `n municipiile C=mpulung Moldovenesc [i Vatra Dornei, iar Consiliul Jude]ean Suceava (CJ) [i Transgaz au semnat, `n luna februarie, contractul de predare gratuit\ a investi]iilor, `n valoare de 11,5 milioane de euro, din domeniul transportului gazului natural executate `n jude] prin proiectul jude]ean de utilit\]i.
Operatorul local de gaze naturale preconiza ini]ial c\ `n luna iunie va fi pus\ `n func]iune pe baz\ de gaze naturale centrala de cogenerare din C=mpulung Moldovenesc, investi]ie care a fost realizat\ prin proiectul jude]ean de utilit\]i. `n C=mpulung Moldovenesc firma de distribu]ie a gazelor naturale va construi 60 de kilometri de re]ele de distribu]ie `n urm\torii doi ani. Prin proiectul “Suceava-Utilit\]i [i mediu la standarde europene” sunt construite centrale termice de cogenerare [i re]ele de termoficare `n municipiile C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, R\d\u]i [i ora[ele Gura Humorului [i Siret, precum [i o re]ea magistral\ de gaze naturale ce cuprinde 61 de localit\]i din jude]. Pentru realizarea investi]iilor `n cadrul acestui proiect, Consiliul Jude]ean Suceava a ob]inut un credit cu garan]ii guvernamentale `n valoare de 86,3 milioane de euro, finan]atorul fiind Deutsche Bank A.G. Londra cu care CJ Suceava a semnat un contract de `mprumut ce prevede rambursarea creditului `n 25 de ani. (O.S.)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …