Saturday , April 13 2024

Cele mai nastrusnice reclamatii inregistrate de Protectia Consumatorilor Suceava

N `n prima jum\tate a acestui an, CJPC Suceava a avut parte de c=teva reclama]ii inedite, [i anume un sucevean a reclamat o firm\ de construc]ii care i-a f\cut un loc de veci cu trei locuri, `n loc de dou\, o suceveanc\ sus]inea c\ `n apartamentul vecin ar func]iona un bordel, frecventat chiar de so]ul ei, o alt\ persoan\ a reclamat c\ i se fur\ ou\le din cuibar [i c\ g\se[te pe aragaz m=ncare g\tit\ de altcineva, ea locuind singur\ etc.
Printre sutele de reclama]ii pe care le `nregistreaz\ anual Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Suceava se afl\ [i c=teva zeci de reclama]ii inedite, absurde ori ciudate [i, `n acela[i timp, amuzante. Unele dintre acestea pot fi cercetate, ajung=ndu-se chiar la sanc]ionarea operatorilor economici depista]i cu abateri, altele sunt ignorate pentru c\ nu ]ine de competen]a comisarilor. ~n prima jum\tate a acestui an, CJPC Suceava a avut parte de c=teva exemple bune `n acest sens, [i anume un sucevean care a reclamat o firm\ de construc]ii care i-a f\cut un loc de veci cu trei locuri, `n loc de dou\, o suceveanc\ sus]inea c\ `n apartamentul vecin ar func]iona un bordel, frecventat chiar de so]ul ei, o alt\ persoan\ a reclamat c\ i se fur\ ou\le din cuibar [i c\ g\se[te pe aragaz m=ncare g\tit\ de altcineva, ea locuind singur\ etc.
“Pe adresa CJPC Suceava sosesc [i reclama]ii ciudate, altele chiar hazlii. Unele dintre acestea sunt doar inedite, put=nd fi cercetate [i solu]ionate, altele sunt de-a dreptul <tr\snite>. Din prima categorie, a celor mai deosebite, dar justificate [i cercetabile, amintesc reclama]ia unui cet\]ean care a cump\rat de la un pet shop un c\]el care nu avea vaccinurile f\cute la zi. În carnetul de s\n\tate era înscris\ data la care vaccinul ar fi trebuit f\cut, respectiv 15.06, iar reclamantul îl cump\rase ulterior, pe 26.06. Reclama]ia s-a dovedit a fi întemeiat\, impun=ndu-se comerciantului s\ restituie contravaloarea vaccinului f\cut de un medic veterinar pe cheltuiala consumatorului. Un alt cet\]ean a reclamat c\, de[i a comandat la o firm\ de construc]ii, cu care a încheiat [i un contract de execu]ie a lucr\rilor, un loc de veci cu dou\ locuri, constructorul i-a f\cut unul cu trei locuri. Reclama]ia s-a dovedit întemeiat\”, a declarat Elena Oanea, directorul CJPC Suceava.
N `n urma cercet\rii [i solu]ion\rii unor reclama]ii, unui singur consumator i-au fost returnate sume mari, de zeci de mii lei noi
La capitolul reclama]ii inedite, care nu pot fi cercetate din cauza absurdit\]ii reclamantului, comisarii au avut parte de c=teva episoade de comedie pur\. Astfel, o persoan\ a reclamat c\ într-un apartament vecin locuiesc satani[ti, o alta c\ în apartamentul vecin func]ioneaz\ un bordel pe care l-ar frecventa [i so]ul ei sau c\ o vecin\ îi îmbat\ so]ul, dup\ care acesta, întors acas\, o bate. Comisarii suceveni spun c\ au avut o reclama]ie a unui cet\]ean care [i-a ar\tat nemul]umirea fa]\ de “serviciile funerare – sp\lare, îmb\ls\mare, îmbr\care – prestate de c\tre personal necalificat, o persoan\ a reclamat c\ i se fur\ ou\le din cuibar [i c\ g\se[te pe aragaz m=ncare g\tit\, de[i nu a f\cut-o ea [i, aten]ie, locuie[te singur\. Acestea nici m\car nu le înregistr\m, problemele ridicate neintr=nd în sfera noastr\ de competen]\. Sigur, acestea sunt reclama]ii foarte rare. Cele peste 600 de reclama]ii [i sesiz\ri înregistrate anul acesta la CJPC Suceava abordeaz\ probleme  diverse, serioase, unele foarte complexe. Am înregistrat situa]ii cand, `n urma cercet\rii [i solu]ion\rii unor reclama]ii, unui singur consumator i-au fost returnate sume mari, de zeci de mii lei noi – sute de milioane lei vechi”, a precizat Elena Oanea. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Cursuri gratuite de educație financiară pentru Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat, în perioada 28 martie-4 aprilie a.c., …