Wednesday , November 29 2023

Cele mai multe reclamatii la CAS, legate de medicii care nu-si respecta programul

Acesta este genul de sesizare cu care se confrunt\ cel mai des reprezentan]ii Casei Jude]ene de Asigur\ri de S\n\tate n sucevenii se pl=ng `n special de medicii de familie care nu sunt prezen]i `n cabinete `n timpul orelor de program afi[ate n de la `nceputul anului, cinci astfel de medici au fost avertiza]i la prima abatere [i sanc]iona]i la a doua abatere cu un procent din venit
Reclama]iile cele mai frecvente care intr\ `n aten]ia Casei Jude]ene de Asigur\ri de S\n\tate Suceava se refer\ la medici de familie [i la medici speciali[ti care nu `[i respect\ programul. De la `nceputul anului, zece suceveni au sesizat reprezentan]ii CAS `n leg\tur\ cu faptul c\ `n momentul `n care s-au prezentat la control, medicii nu se aflau `n cabinete `n timpul orelor de program. “Unele dintre reclama]ii nu sunt fondate, pentru c\ pacien]ii au citit programul gre[it, dar altele se verific\. Noi desf\[uram controale pentru a vedea dac\ medicii sunt prezen]i `ntre orele de program [i anchet\m situa]ia reclamat\ de pacient. {i f\r\ sesiz\ri din partea cet\]enilor, acest gen de controale sunt organizate periodic [i aplic\m sanc]iuni celor care au abateri la acest capitol”, a declarat pre[edintele CAS, Cristi Bleor]u.
De la `nceputul anului, cinci medici au primit avertismente sau sanc]iuni pentru faptul c\ nu a fost respectat programul de lucru declarat `n contractul de furnizare de servicii medicale. M\surile de sanc]ionare prev\zute `n contract constau `n avertisment, urmat de diminuarea venitului calculat `n func]ie de num\rul de `nscri[i pe list\ cu 10% pentru luna respectiv\, pentru medicii de familie. Dac\ abaterea este repetat\ [i a treia oar\, sanc]iunea se ridic\ la o pondere de 20%. Pentru medicii speciali[ti, prima abatere este sanc]ionat\ direct cu procentul de 10%, iar la a treia se ajunge la diminuarea punctului “per capita” cu 30%. ~n toate cele cinci cazuri, confirmate `n urma reclama]iilor pacien]ilor sau identificate de inspectorii CAS, a fost vorba despre medici de familie care se aflau deja la a doua abatere. Ace[tia au primit `ntr-o prim\ faz\ avertismente, dar s-a ajuns la diminuarea valorii minim garantate a punctului “per capita” cu 10% pentru luna `n care s-a constatat nerespectarea clauzei contractuale, pentru fiecare dintre ei.
Abaterile de acest gen s-au `nmul]it `ncep=nd cu luna iunie a anului curent. Medicii de familie au obliga]ia, `n perioada concediilor, s\ `n[tiin]eze Casa `n leg\tur\ cu orice perioad\ `n care nu vor fi prezen]i la cabinet, indiferent de cauz\. Pentru un concediu de o zi, sau unul de dou\ s\pt\m=ni, ace[tia trebuie s\ trimit\ la CAS o cerere de concediu `n care trebuie s\ fie indicat [i un medic de familie care `i poate `nlocui, cu semn\tura [i parafa acestuia. Medicii care lipsesc de la cabinete sunt obliga]i s\ afi[eze medicul `nlocuitor pentru pacien]i, programul acestuia [i datele de contact. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …