Friday , October 7 2022

Cele 1.016 locuri disponibile `n campusul universitar sucevean, suficiente numai pentru un sfert din studentii care le solicita

Pentru anul 2011-2012, Universitatea {tefan cel Mare din Suceava ofer\ studen]ilor 1.016 locuri, dintre care 110 sunt rezervate categoriilor mai speciale, iar restul `n propor]ie de 15% pentru cei `nscri[i `n regim cu tax\ [i de 85% pentru cei la f\r\ tax\ n directorul administrativ al Universit\]ii, Emil Nechifor, a anun]at c\ `n acest an tarifele de cazare sunt mai mici dec=t `nainte, situ=ndu-se `n media tarifelor la nivel na]ional n peste 200.000 lei din banii proprii ai Campusului au fost investi]i pentru repara]ii [i pentru igienizarea spa]iilor vara aceasta

Universitatea {tefan cel Mare din Suceava nu poate acoperi dec=t 25% dintre solicit\rile de cazare ale studen]ilor proasp\t `nmatricula]i sau care deja au vechime `n cadrul insitu]iei. Aceasta este situa]ia prezentat\ de directorul administrativ al Universit\]ii, Emil Nechifor, care a spus c\ pentru anul [colar 2011-2012 sunt disponibile 1.016 locuri. ~n luna iunie a fost aproba]i indicatorii de cazare [i au fost repartizate locurile celor nou\ facult\]i, `n func]ie de num\rul de studen]i `nscri[i la zi [i de solicit\rile pe care ace[tia le-au depus pentru a ob]ine un loc. Cele mai multe cereri au fost f\cute de c\tre studen]ii Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor, c\rora le-au fost repartizate 177 de locuri din cele patru c\mine ale campusului, iar cele mai pu]ine locuri, `n num\r de 42, le-au primit cei de la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport.
Cele peste 1.000 de locuri sunt repartizate pe patru c\mine, dintre care dou\ sunt modernizate la standarde foarte bune, unul este `nfiin]at relativ recent, iar unul a r\mas nereabilitat [i anul acesta. Este vorba despre C\minul 1, pentru fete, amenajat cu camere de c=te patru locuri [i grup sanitar comun, `n care sunt 280 de locuri disponibile. C\minul 2, pentru b\ie]i, are 330 de locuri, amenajate `n camere cu dou\ sau trei paturi [i grup sanitar propriu. C\minul 3, mixt, are 170 de locuri amenajate `n camere cu dou\ paturi [i grup sanitar propriu, iar C\minul 4, mixt, are 300 de locuri `n camere cu trei sau dou\ paturi [i grup sanitar propriu.
Directorul administrativ a declarat c\ aceste locuri sunt ocupate `n fiecare an la capacitate maxim\, cererea fiind mult mai mare dec=t posibilitatea Universit\]ii de a asigura cazarea. “Reu[im s\ acoperim, `n general, `n jur de 25% din totalul cererilor. Din cele 1.016 locuri, 110 sunt re]inute pentru studen]ii `ncadrate `n programe europene, pentru cei cu performan]e sportive, pentru doctoranzii [i studen]ii famili[ti [i pentru forma]iile artistice”, a declarat Nechifor. Aceste locuri sunt re]inute `n mare parte `n c\minul C\minul 4, 40 dintre ele, care trebuie asigurate studen]ilor str\ini care vin cu burs\ `n Rom=nia, fiind re]inute `n C\minul 3. Dintre cele 906 locuri care r\m=n pentru ceilal]i studen]i, 15% sunt rezervate celor care au intrat cu tax\, iar restul celor care au intrat f\r\ tax\.
Criteriile pe baza c\rora sunt selecta]i studen]ii care primesc locuri la c\min ]in de situa]ia [colar\ [i de cea financiar\. Au prioritate studen]ii rom=ni, orfani, care provin din centre de plasament, cei cu rezultate foarte bune, cei cu familie, copiii de revolu]ionari [i de cadre didactice [i bursierii. Studen]ii `nscri[i `n anul I primesc de fiecare dat\ un num\r mai redus de locuri, fiind cei mai afecta]i. “Pentru studen]ii din anul I mai avem op]iunea locurilor libere r\mase la licee. Dup\ 15 septembrie centraliz\m o situa]ie a locurilor care nu au fost ocupate `n c\minele liceelor din Suceava [i `i `ndrum\m c\tre acestea. Pe cei care nu au fost noroco[i [i care trebuie s\ stea `n chirie, `i ajut\m `ndrum=ndu-i c\tre agen]iile imobiliare, `i inform\m `n leg\tur\ cu posibilit\]ile de `nchiriere”, a mai spus Nechifor.
N Tarifele de cazare `n campusul sucevean se `ncadreaz\ `n media pe ]ar\
Directorul administrativ al institu]iei are [i o veste bun\ pentru studen]ii care se vor caza `n c\mine anul acesta. Tarifele estimate pentru anul universitar 2011-2012 sunt mai mici dec=t anul trecut. Politica `n campusul sucevean este de a calcula tariful incluz=nd estimarea cheltuielilor cu utilit\]ile, care include [i cablul TV [i internet. ~n C1, studen]ii la f\r\ tax\ vor pl\ti 130 lei lunar, iar cei `ncadra]i `n regim cu tax\, 240 lei lunar. Sumele mai mici pe care trebuie s\ le pl\teasc\ studen]ii `n regim f\r\ tax\ sunt explicate de subven]ia pe care statul le-o asigur\, `n cuantum de 110 lei lunar. ~n acest c\min, 75 de lei trebuie s\ pl\teasc\ copiii de cadre didactice [i studen]ii bursieri din Ucraina [i Republica Moldova. ~n C\minele 2 [i 3, media tarifului este de 180 lei pentru cei la f\r\ tax\ [i de 300 la cei cu tax\, iar `n C\minul 4, studen]ii sus]inu]i de stat vor pl\ti 210 lei lunar, iar ceilal]i 320 lei lunar.
Comparativ cu tarifele din ]ar\ [i ]in=nd cont de nivelul de confort al c\minelor modernizate din Suceava, USV se `ncadreaz\ `n media tarifelor pe ]ar\. ~n ceea ce-i prive[te pe studen]ii `ncadra]i `n regim cu tax\, pre]urile sunt asem\n\toare cu cele din T=rgu Mure[, Bucure[ti sau Cluj, dar mai mici dec=t `n Bac\u sau `n Ia[i, pentru c\minele cu un nivel de confort ridicat.
N Zeci de mii de lei investi]i `n repara]ii [i igienizare `n aceast\ var\
Lucr\rile de repara]ii au fost `n toi `n campusul universitar pe tot parcursul verii. Pe l=ng\ repara]iile anuale [i igienizarea spa]iilor de cazare [i a cantinei campusului, s-au desf\[urat [i lucr\ri de izolare termic\, iar la momentul actual este `n derulare schimbarea acoperi[ului pe un tronson al C\minului 1. C1 este singurul c\min care nu a fost reabilitat `n aceea[i m\sur\ cu celelalte. Camerele din C1 nu au frigider sau televizor, cum se `nt=mpl\ `n celelalte c\mine, grupul sanitar este comun, dar nu lipsesc termopanele. C\minul 2 a fost modificat pentru a g\zdui studen]ii `n module de dou\ [i trei paturi, [i izolat termic, iar igienizarea [i repara]iile au costat `n aceast\ var\ 41.000 lei. Acelea[i lucr\ri pentru C4 au ajuns la 60.000 lei, iar pentru C3 la 5.000 lei, investi]ie mic\, dat fiind faptul c\ acest c\min a fost reamenajat recent. Pe parcursul verii, `n C\minul 1 s-au investit 15.000 lei, `n afara lucr\rilor de schimbare a acoperi[ului, care ating suma de 100.000 lei. “Banii provin din fondurile proprii ale Campusului universitar. La ace[tia se mai adaug\ [i 12.000 lei care au fost folosi]i pentru igienizarea spa]iilor din cantina-restaurant a universit\]ii”, a explicat directorul administrativ.
Procedura de cazare va `ncepe pe 28 septembrie, cu cinci zile `nainte de `nceperea anului universitar. “Ne str\duim ca p=n\ atunci s\ asigur\m condi]ii normale pentru studen]i. Avem `n vizor data de 25 septembrie pentru finalizarea repara]iilor [i pentru a putea face cur\]enie `n c\mine”, a mai ad\ugat Nechifor. La pre]uri de cazare mai mici dec=t cele la care se pot `nchiria camere [i apartamente `n ora[, studen]ii care vor avea norocul s\ prind\ un loc vor beneficia de condi]ii destul de bune, comparative cu cele ale altor campusuri moderne din ]ar\. Cu excep]ia C\minului 1, fiecare dintre celelalte c\mine are camerele dotate cu televizor [i frigider propriu [i cu cablu de internet. Oficii pentru preg\tirea meselor sunt pe fiecare palier, campusul fiind dotat [i cu dou\ sp\l\torii pentru lenjeria pe care campusul o pune la dispozi]ia studen]ilor. (Neculai RO{CA, Andreea DIACONU)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …