Thursday , July 7 2022

Cel putin 200 de politisti, pompieri si jandarmi suceveni vor deveni someri, anul acesta

N conform unui proiect de lege care ar fi trebuit s\ intre `n vigoare `ncep=nd de ast\zi, num\rul angaja]ilor din structurile Ministerului Administra]iei [i Internelor urmeaz\ s\ se reduc\ cu 18.000 de persoane, la nivel na]ional n prevederile din legea bugetului pe acest an nu asigur\ finan]area pentru ace[tia n disponibiliz\rile programate `ncep=nd de ast\zi au fost am=nate pentru sf=r[itul semestrului n mul]i pompieri [i jandarmi suceveni nu mai a[teapt\ s\ fie da]i afar\, g\sindu-[i `ntre timp locuri de munc\ `n str\in\tate

Din cei peste 3700 de angaja]i ai  Ministerului Administra]iei [i Internelor din jude]ul Suceava, circa 100 vor trebui disponibiliza]i de la jum\tatea acestui an, conform calculelor optimiste ale conducerii ministerului, peste 200,  `n baza altor calcule, care au la baz\ previziunile bugetare, stabilite anul trecut. 100 sau 200 de lucr\tori din cadrul structurilor de poli]ie, poli]ie de frontier\, jandarmi, pompieri, vor trebui s\ renun]e la carier\. La ace[tia ar trebui s\ se adune [i angaja]i ai prefecturii [i ai institu]iilor aflate `n subordinea direct\ a institu]iei – Servicile jude]ene de pa[apoarte [i de `nmatricul\ri auto unde `ns\ au fost operate reduceri de personal `nc\ de anul trecut.
Un calcul efectiv privind num\rul de func]ionari care vor trebui s\ p\r\seasc\ unit\]ile unde sunt acum angaja]i, nu poate fi f\cut, pentru c\ ieri s-a decis la nivelul conducerii Ministerului Administra]iei [i Internelor am=narea disponibiliz\rilor stabilite ini]ial pentru data de azi, p=n\ la jum\tatea anului.
Un calcul aritmetic relev\ `ns\ faptul c\ atunci c=nd va veni vremea, din cei aproximativ 3700 de angaja]i ai MAI din jude]ul Suceava, cel pu]in 100 vor fi disponibiliza]i. Cei mai afecta]i vor fi angaja]ii IPJ Suceava fiindc\ `n aceast\ structur\ lucreaz\ 1500 de angaja]i, mai bine de jum\tate din num\rul total al angaja]ilor MAI din jude]. Urmeaz\ Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\, unde sunt angaja]i aproape 900 de ofi]eri, subofi]eri [i personal auxiliar, Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ unde lucreaz\ acum 700 salaria]i [i Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi, cu 500 de lucr\tori.
Disponibiliz\rile care vor urma sunt privite de conducerile unit\]ilor sucevene apar]in=nd MAI ca o chestiune de perspectiv\, a[tept=nduse tran[area `n Camera deputa]ilor a proiectului de lege  viz=nd reducerea cheltuielor. De la Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi [i de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\, zeci de angaja]i au renun]at deja la statutul de cadre militare, opt=nd pentru locuri de munc\ pe care le-au indentificat `n str\in\tate. Mai pu]ini au plecat din r=ndul poli]i[tilor iar la nivelul Poli]iei de Frontier\ disponibiliz\rile vor fi mai u[or de f\cut, ]in=ndu-se cont de faptul c\ peste 50 de angaja]i ai acestei structuri sunt acum ancheta]i, majoritatea `n stare de arest pentru fapte de corup]ie, `n urma descinderilor de la `nceputul lunii februarie.
Conform calculelor f\cute pe baza prevederilor bugetare, la nivelul `ntregii ]\ri ar urma s\ fie disponibiliza]i `ntre 9000 [i 18.000 de angaja]i ai MAI, `n cursul acestui an. ~n cazul cel mai fericit, 100 de angaja]i din aceste structuri vor trebui s\ `[i p\r\seasc\ slujbele, la limita superioar\ fiind vorba de 200 de salaria]i.
Vestea bun\ este c\ ieri, conducerea Ministerului Administra]iei [i Internelor a decis am=narea disponibiliz\rilor stabilite ini]ial pentru 1 aprilie, institu]ia dispunând momentan de fonduri pentru a-[i pl\ti to]i angaja]ii, conform purt\torului de cuv=nt al MAI, Marius Militaru.
Acesta a declarat c\ pentru moment niciun lucr\tor al MAI nu trebuie s\-[i fac\ griji în ceea ce prive[te plata salariilor.
El a ar\tat c\ la nivelul ministerului s-au g\sit solu]ii pentru a fi pl\ti]i în continuare to]i angaja]ii, pân\ la punerea în aplicare a proiectului de lege privind unele m\suri speciale, în care se vor stabili concret criteriile [i condi]iile referitoare la disponibiliz\ri.
Ministerul Administra]iei [i Internelor a cerut Ministerului Finan]elor amânarea reducerii num\rului de posturi din MAI cu trei luni, din 1 aprilie pân\ în 1 iulie, solicitarea fiind respins\.
În prezent, MAI dispune de fondurile necesare pentru asigurarea pl\]ii salariilor, în luna aprilie urmând s\ fie pl\tite drepturile aferente pentru martie.
Reprezentantul MAI a declarat c\ a fost elaborat [i un proiect de lege privind unele m\suri speciale, astfel încât ministerul s\ aplice prevederile Anexei 3 din Legea bugetului de stat [i s\ se încadreze în indicatorii prev\zu]i. Proiectul a fost aprobat în [edin]a de Guvern, fiind transmis Parlamentului spre adoptare [i în prezent aflându-se în procedur\ parlamentar\.
De asemenea, în vederea punerii în aplicare a Anexei, dup\ adoptarea legii privind unele m\suri speciale la nivelul MAI, se vor dispune m\surile necesare pentru emiterea [i aprobarea unei hot\râri de Guvern prin care se stabilesc concret criteriile [i condi]iile pentru punerea în aplicare a legii.
“Având în vedere stadiul parcursului legislativ al proiectului de lege, implicit posibilitatea neîncadr\rii în termenul prev\zut pentru adoptarea de c\tre Parlament, Ministerul Administra]iei [i Internelor a solicitat Ministerului Finan]elor o modificare a Anexei în vederea punerii în aplicare a reducerii num\rului de posturi bugetate începând cu data de 1 iulie, [i nu 1 aprilie a[a cum este în prezent prev\zut, acest demers fiind respins”, au precizat reprezentan]ii Ministerului Administra]iei [i Internelor.
~n func]ie de evolu]ia proiectului de lege privind unele m\suri speciale [i de momentul emiterii hot\r=rii de guvern pentru stabilirea criteriilor de punere în aplicare a legii, “MAI va întreprinde demersurile legale necesare în vederea asigur\rii încadr\rii în fondurile bugetare alocate pentru plata drepturilor salariale”.
Pe de alt\ parte, MAI asigur\ angaja]ii [i opinia public\ de faptul c\ restructurarea se va face cu respectarea prevederilor legale, pe baza unor criterii de performan]\.
Proiectul de lege care stabile[te modalitatea de reducere a cheltuielilor bugetare la nivelul Ministerului Administra]iei [i Internelor, inclusiv prin reducerea num\rului de personal, a fost aprobat în 7 martie de Guvern [i transmis Parlamentului spre dezbatere în procedur\ de urgen]\.
N “Vor pleca cei care nu [i-au f\cut datoria, au abateri, au dosare penale”, transmite ministrul Traian Iga[
Bugetul Ministerului Administra]iei [i Internelor pentru acest an este de aproximativ 1,7 miliarde de euro, respectiv 1,38% din PIB, acesta prev\zând totodat\ [i disponibilizarea a 18.000 de angaja]i în 2011, în dou\ etape.
Potrivit bugetului, în prima parte a acestui an vor fi disponibiliza]i peste 7.900 de angaja]i, num\rul de salaria]i ai MAI ajungând astfel la aproximativ 141.000.
În a doua parte a acestui an, al]i 10.000 de angaja]i din structurile de ordine public\ vor fi disponibiliza]i, pentru a face economii la cheltuielile de personal..
Ministrul de Interne, Traian Iga[ a declarat  c\ vor fi disponibiliza]i din MAI aproximativ 9.000 de oameni, ar\tând c\ înc\ nu este o “cifr\ conturat\” [i c\ num\rul de 18.000 vehiculat este “în imagina]ia unora”.
“Num\rul de 18.000 este în imagina]ia unora. Niciodat\ nu am avansat un num\r clar, pentru c\ nu am finalizat acest proces de a identifica toate pozi]iile care trebuie eliminate din schem\”, afirma Iga[.
El a spus c\ vor fi disponibiliza]i “cu prec\dere” cei care nu [i-au f\cut datoria, au abateri, au dosare penale. “Vor pleca cei care nu [i-au f\cut datoria, vor r\mâne cei care sunt profesioni[ti sut\ la sut\, din toate structurile”, a ar\tat ministrul de Interne.
Dup\ ce proiectul de lege pe aceast\ tem\, care a fost aprobat de Guvern [i trimis în Parlament, unde este dezb\tut în procedur\ de urgen]\ se va trece  la “pasul doi” – comunicarea num\rului exact de persoane care vor fi disponibilizate. (N. RO{CA)

Vezi si

S-a stins din viață ing. Mariana Oniciuc, diriginte de șantier la numeroase lucrări importante din Suceava

Miercuri după-amiază, unul din cei mai experimentați diriginți de șantier din Suceava, Mariana Oniciuc a …

No comments

  1. Acum nu sunt tot aciasi oameni pe care voi presa ii ridicati in slavi la inundatii?
    Acum de ce nu se scrie nimic despre acesti oameni care urmeaza sa fie disponibilizati?

  2. Invatamantul profesional la ce sa foloseasca.Sunt fabrici se produce sau se face ceva si este nevoie de forta de munca super calificata???Sunt necesare doar ceva posturi de muncitori necalificati si atat.Dupa ce s-a distrus 20 de ani e greu sa mai construiesti ceva la loc.

    • De ce sa ajuns sa disponibilizeze pompierii?chiar sunt foarte putini in functie de greutatile pe care le au, pacat ca sa ajuns aici

  3. Mama , ce inghesuiala era pe la Baneasa .in anii din urma . Incepe sa se intre in normalitate .Cand se va revigora invatamantul profesional si accesul in inv. superior va fii permis numai pe baze concurentiale , atunci vom avea o noua speranta ca suntem pe drumul bun .