Friday , May 24 2024

Cel putin 10.000 de pelerini au participat ieri la hramul Manastirii Putna

Peste zece mii de crestini au fost ieri la Putna

Patriarhul României a sfin]it pictura Bisericii voievodale de la M\n\stirea Putna de anul viitor m\n\stirea va avea, prin Hrisov Patriarhal, înca o zi de hram, 2 iulie, când se pr\znuie[te Sfântul Voievod {tefan cel Mare Prea Fericitul Patriarh Daniel [i-a exprimat speran]a ca în cinci – [a[e ani vor fi picta]i [i pere]ii exteriori ai bisericii m\n\stirii, necropola domneasca c\ldura mare [i bâlci pe drumul spre m\n\stire casa muzeu “BUKOWINA”, un nou reper turistic din Putna numai politicieni locali la hramul m\n\stirii

Peste 10.000 de credincio[i din toate col]urile ]\rii au participat ieri la hramul m\n\stirii Putna – s\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului. În acest an pelerinii au avut [i un prilej special de a veni la Putna, la ctitoria lui {tefan cel Mare, pentru ca Prea Fericitul P\rinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a fost prezent la M\n\stire pentru a sfin]i noua pictura a l\ca[ului religios denumit în urma cu câ]iva ani de c\tre Înalt Prea Sfin]itul Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ”Ierusalimul neamului românesc”. Slujbele religioase prilejuite de s\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului au început la Putna înca de sâmb\ta seara când, în jurul orei 18:00, a avut loc slujba Privegherii, oficiata de c\tre Înalt Prea Sfin]itul Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, împreuna cu un sobor de ierarhi.
Duminica diminea]\, începînd cu ora 9.00, Prea Fericitul Patriarh Daniel a sfin]it noua pictura a bisericii M\n\stirii Putna. Slujba a fost oficiata de Prea Fericitul P\rinte Patriarh Daniel împreuna cu zece ierarhi, în prezen]a a mii de credincio[i care au venit din toate zonele ]\rii. Printre ierarhii care au participat la oficierea ceremoniilor religioase de la Putna, al\turi de Prea Fericitul Daniel [i Înalt Prea Sfin]itul Pimen Suceveanul, au fost Mitropolitul Germaniei [i Europei de Nord – ÎPS Serafim, Mitropolitul Europei Occidentale [i Meridionale – ÎPS Iosif, Episcopul Australiei [i Noii Zeelande – PS Mihail, Episcopul Portugaliei [i Spaniei – PS Timotei, precum [i Episcopul Europei de Nord – PS Macarie.
Dupa slujba de sfin]ire Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ]inut un scurt cuvânt, în care a vorbit despre importan]a evenimentului de ieri.

Prea Fericitul Parinte Patriarh Daniel
Preafericirea Sa a început prin a mul]umi lui Dumnezeu: „Mul]umim lui Dumnezeu ca ne-a ajutat sa sfin]im pictura acestei Biserici. D\m slava lui Dumnezeu, c\ci dupa 9 ani de lucrare, iat\, cu prilejul hramului mare al acestei biserici în care se afla mormântul Sfântului Voievod {tefan cel Mare, s-a s\vâr[it sfin]irea noii picturi”.
El a mai spus ca „este o zi de mare bucurie pentru m\n\stire, dar [i pentru toata suflarea româneasca [i pentru to]i cre[tinii care au evlavie fa]a de Sfântul Voievod {tefan cel Mare, ap\r\tor al întregii cre[tin\t\]i în timpul secolului al XV-lea [i model de dragoste fiiasca fa]a de Biseric\. Ne afl\m acum într-o Biserica luminata de pictur\, a[a cum a fost ea atunci când s-a zidit, dar din cauza vremilor neprielnice [i din cauza n\v\lirilor unor popoare str\ine biserica de origine a fost d\râmat\. Apoi ea a fost rezidita de c\tre domnitorii Vasile Lupu [i Gheorghe {tefan [i lucr\rile s-au încheiat în timpul domnitorului Dabija Vod\. Deci, între anii  1653-1662, aceasta biserica a fost rezidit\, dar nu a mai fost repictata [i, iat\, au trecut peste 350 de ani de când nu mai avea pictur\. Acum, Dumnezeu a dorit ca în vremuri de libertate sa folosim libertatea spre slava lui Dumnezeu prin ridicarea de noi l\ca[uri de cult, prin restaurarea celor vechi [i sa folosim libertatea [i pentru împodobirea Bisericii cu pictur\”, a ad\ugat Întâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române.
Patriarhul României a subliniat importan]a acestui eveniment: „Cât de mare este aceasta zi pentru noi, deoarece vedem Biserica a[a cum a dorit-o Sfântul Voievod {tefan cel Mare. Desigur, cea originala era pictata [i în exterior, ca [i M\n\stirea Vorone]. Nu proorocim nimic, dar nici nu ne-am întrista daca am vedea-o într-o zi pictata [i în exterior, ca sa fie imaginea Bisericii din timpul lui {tefan cel Mare, despre care s-a spus ca era mai mult aur decât zugr\veal\”. Prea Fericitul Daniel a spus c\, vorbind cu ÎPS Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, [i-au exprimat amândoi speran]a ca în cinci – [a[e ani s-ar putea ca M\n\stirea Putna sa fie p
.
ictata [i la exterior. Totul ]ine însa de ob]inerea fondurilor necesare. “Bani exist\, numai ca ace[tia trebuie sa fie direc]iona]i acolo unde este nevoie de ei”, a spus Prea Fericitul Daniel. În fa]a miilor de credincio[i, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis c\, începând din anul viitor, M\c\stirea Putna va avea doua hramuri. Prin Hrisov Patriarhal, la cel deja consacrat – Adormirea Maicii Domnului, l\casul monahal va avea ca a doua zi de hram data de 2 iulie, când în calendarul Bisericii Ortodoxe Române se pr\znuie[te Sfântul Voievod {tefan cel Mare. Prea Fericitul Patriarh Daniel a oferit cu acest prilej medalii jubiliare stare]ului M\n\stirii Putna, p\rintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, altor monarhi ai m\n\stirii, precum [i unor mireni care au sprijinit material realizarea picturii interioare a bisericii m\n\stirii Putna.
.
.
Pere]ii ctitoriei Sfântului Voievod {tefan cel Mare au fost împodobi]i în ultimii 9 ani cu fresca executata de pictorii bucovineni Mihail [i Gavril Moro[an, unul dintre ace[tia nemaifiind în via]\. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit [i acestora distinc]ii, afirmând ca fra]ii Moro[an, prin pictura lor, au “luminat” biserica M\n\stirii Putna.
Prea Fericitul Patriarh Daniel [i-a adus aminte cu pl\cere c\, în urma cu 23 de ani, tot într-o zi de 15 august, a intrat în via]a monahal\, avându-l ca na[ de c\lugarie pe Prea Cuviosul P\rinte Arhimandrit Cleopa Ilie.
Dupa slujba oficiata în curtea M\n\stirii Putna, Patriarhul Biserii Ortodoxe Române a sfin]it cabinetul medical de la M\n\stirea Putna, închinat Sfântului Mucenic Pantelimon, dar [i arhondaricul M\n\stirii, care a fost restaurat de curând. Înspre seara urma sa fie vizitata chilia Sfântului Daniel Sihastru [i Biserica de lemn a lui Drago[ Vod\, care se afla în cimitirul din Putna.
C\ldura mare [i bâlci, pe drumul spre M\n\stire
Temperatura de peste 33 grade la umbra nu i-a împiedicat pe credincio[ii ortodoc[i sa vina în num\r mare la hramul M\n\stirii Putna. Pentru ca în incinta m\n\stirii c\ldura era toropitoare, mai bine din jum\tate din cei care au venit ieri la Putna au preferat sa se plimbe în sus [i în jos pe aleea umbroasa de la intrarea în curtea m\n\stirii, mai ales c\, de acolo, gra]ie tehnicii moderne, au putut asculta în condi]ii excelente slujba religioasa oficiat\. Al]ii au venit la Putna a[a cum se merge de obicei de hram, “la bâlci”. Ca în fiecare an, de o parte [i de alta a str\zii principale care traverseaza comuna Putna înspre m\n\stire, [i-au a[ezat tarabele sumedenii de comercian]i ambulan]i care vindeau de toate. De la c\ciuli de miel, la vuvuzele, de la icoane, la adida[i chineze[ti, semin]e de dovleac, mititei cu mu[tar, pu[ti cu bile, oale de tuci, linguri [i sc\rpin\tori din lemn. Fa]a de anii trecu]i, o decizie luata la nivel jude]ean i-a împiedicat pe comercian]ii ambulan]i sa î[i extinda tarabele pâna în mijlocul str\zii. În aceste condi]ii, unii dintre ei au negociat cu gospodarii din Putna, a[ezându-[i “cartierele generale” în cur]ile sau livezile acestora. Dincolo de aspectul pozitiv al deciziei, în sensul ca strada a fost mai liber\, poate fi invocata [i latura negativ\, în sensul ca Prim\ria Putna nu a încasat nici m\car jum\tate din taxele pe care ob]inea în anii trecu]i de la ace[ti comercian]i.
Casa muzeu “BUKOWINA”, un nou reper turistic din Putna

.
O atrac]ie speciala pentru pelerinii veni]i ieri la Putna a constituit-o recent amenajata Casa Muzeu “Bukowina”. Într-o gospod\rie datând de la sfâr[itul secolului al XIX-lea, prin grija neobositei educatoare pensionare Emiliea Bâcu, ajutata de familie, s-a amenajat poate una dintre cele mai interesante expozi]ii etnografice din jude]ul Suceava cu obiecte de uz casnic [i gospod\resc tradi]ionale specifice zonei de munte Bucovina din secolul XIX. În scurt timp, aceasta casa muzeu va intra în circuitul turistic oficial, devenind înca un reper pentru cei care vor vizita de acum încolo Putna.
Numai politicieni locali la hramul M\n\stirii
Niciunul dintre politicienii de la Bucure[ti despre care se znovea ca ar urma sa participe la hramul M\n\stirii Putna nu a fost prezent ieri la slujba de sfin]ire a picturii interioare a bisericii M\n\stirii. Au fost prezen]i însa oficialit\]i locale. Este vorba despre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, care a fost înso]it de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, [i deputatul Gheorghe Coroam\, care au participat la prima parte a manifest\rilor religioase. În cursul zilei de ieri a fost prezent la Putna [i staff-ul organiza]iei jude]ene a Partidului Social Democrat – pre[edintele C\t\lin Nechifor, pre[edintele executiv Ovidiu Don]u, [i pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PSD, Virginel Iordache. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Două noi locuri de joacă în cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi: Pentru mine, promisiunea devine obligație! Continuăm!

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat darea în folosință a două noi locuri de …

No comments

  1. Bun site-ul. In sfirsit ceva k lumea. Ma plictisisem de vechea formula ca de mere acre. Hai, dati-i tare in continuare!

  2. Am fost ieri acolo, si sa stiti ca mi-a placut. E intotdeauna emotionant sa vezi atatia credinciosi inchinandu-se. Ma bucur ca Bucovina inca mai pastreaza credinta vie. Doamne Ajuta!