Saturday , December 10 2022

Cel mai batran sucevean implineste in aceasta luna 103 ani

Gavril Cazac, alaturi de nepoata sa, Verginia Taran

N Gavril Cazac, din comuna Fundu Moldovei, a fost mai bine de [apte ani prizonier `ntr-un lag\r de munc\ for]at\  din Kazahstan n “Eram at=t de sl\bit, `nc=t am le[inat, iar ru[ii m-au dat  la morg\, unde, dup\ ce mi-am revenit, m-am v\zut `nconjurat de cadavre. Puteam s\ fiu `ngropat de viu”, poveste[te printre lacrimi b\tr=nul n “Trebuie s\ [tii s\ te bucuri de familie [i de lucrurile pe care le faci. Nu am ]inut niciodat\ regim [i nu am stat internat `n vreun spital cu vreo boal\. Am muncit de c=nd m\ [tiu”, `[i spune `n c=teva cuvinte mo[ Gavril “secretul” longevit\]ii

Cel mai `n v=rst\ sucevean, potrivit datelor furnizate de Direc]ia de Statistic\ Suceava `mpline[te `n aceast\ lun\ frumoasa v=rst\ de 103 ani. Gavril Cazac s-a n\scut pe 22 martie 1908 `n satul Botu[, comuna Fundu Moldovei,  iar de trei ani b\tr=nul  nu a mai cobor=t de pe munte `n sat. Via]a nu l-a scutit pe mo[ Gavril de necazuri iar atunci c=nd `ncepe a povesti ochii i se umplu de lacrimi.
Mo[ Gavril a trecut prin bune [i prin rele `n via]\.  {apte ani din via]\ [i i-a `ngropat `n prizonierat la ru[i. ~n ciuda necazurilor s-a considerat un om norocos.  Era s\ fie `ngropat de viu `n lag\rul de munc\ for]at\ de la Kazahstan `ns\, sus]ine b\tr=nul, c\ ”doar postul [i credin]a `n Dumnezeu” l-au salvat.
S-a n\scut [i a tr\it `ntr-o c\su]\ modest\, pe munte, `n c\tunul cunoscut de localnicii din comun\ Smida Ungurenilor, al\turi de [ase fra]i. Dup\ ce cu to]ii au crescut mari, fiecare [i-a v\zut de drumul lui. Gavril Cazac a  fost `ns\ cel care a ales s\ locuiasc\ la casa b\tr=neasc\ a mamei, acolo unde [i-a petrecut copil\ria [i adolescen]a. Lucid, cu o privire calm\, mo[ Gavril locuie[te de mai bine de 20 ani, singur, dup\ ce so]ia, Teofana a plecat la Ceruri.  De b\tr=n are grij\ de c=]iva ani buni o nepoat\, Verginia }\ran, [i so]ul acesteia, Leonte. Chiar dac\ locuie[te la o distan]\ de 10 km de cei doi, b\tr=nul este vizitat aproape zilnic de nepoat\, `ntruc=t mo[ Gavril nu vrea s\ stea `n alt\ parte dec=t `n c\su]a lui, acolo sus pe munte.
“Am plecat `n 1941 la r\zboi [i abia dup\ opt ani am revenit acas\. Eram `nsurat c=nd a venit ceasul s\ plec la lupt\, iar `n prispa casei mi-am l\sat femeia pl=ng=nd. Nu [tiam dac\ vom apuca s\ ne mai revedem [i dac\ voi apuca s\ tr\iesc, s\ deschid ochii a doua zi. R\zboiul a fost cr=ncen, vedeam `n jurul meu solda]i uci[i, fum, numai durere… Apoi am fost luat prizonier de ru[i [i trimis `n lag\rul de la Kazahstan” spune b\tr=nul. Prizonierii mor]i  au fost înmormânta]i fie pe teritoriul lag\rului, fie `n apropierea acestui, a minelor sau a obiectivelor industriale unde munceau. Potrivit  lui mo[ Gavril, supravie]uitor al lag\rului, zilnic mureau zeci de prizonieri, care erau “arunca]i” `n gropi comune. Iarna, ei erau îngropa]i `n z\pad\. ~n regiunea Karaganda din Kazashtan a fost  identificat un singur perimetru unde în acea perioad\ au fost înhuma]i prizonieri de r\zboi str\ini: cimitirul din apropierea Lag\rului de concentrare Spassk nr. 99.
“Primeam doar 250 grame de p=ine [i o ciorb\ care era doar ap\. Sl\bisem enorm, ajunsesem la 25 de kg. Dar nu numai eu, ci eram, dup\ c=te `mi mintesc, doar `n zona aia `n lag\r 6.300 de personae, de toate na]iile, rom=ni, unguri, ucraineni, evrei, armeni… Cel mai dureros a fost `n perioada c=nd, din cauza c\ eram ]inu]i mai mult `nfometa]i,  eram foarte, foarte slab, un schelet de om [i ca mine, `n aceea[i situa]ie, erau  mul]i, mii de prizonieri. Murea lumea de foame, iar eu le[inasem. Nu m-au consulatat, ci m-au `nc\rcat `ntr-o ma[in\ [i m-au aruncat  la morg\. Dup\ ceva timpm eu mi-am revenit [i m-am trezit `nconjurat de cadavre. Am stat a[a `ntre mor]i, multe corpuri deja `nghe]ate, mai bine de 24 de ore, p=n\ am auzit c\ aduc iar al]i prizonieri mor]i la morg\. Am strigat c=t mai aveam putere [i m-au scos de acolo.
Ne-am mai `nzdr\venit cu ceva  putere `n lag\r abia  c=nd americanii au trimis ajutoare const=nd `n  alimente la ru[i [i ne-au dat [i nou\ por]iile  de m=ncare ceva mai bune”, ne-a dest\inuit mo[ Gavril.
A revenit `n sat dup\ opt ani. Nici so]ia nu `l recuno[tea, `n toiul nop]ii, atunci c=nd b\tuse la geamul casei dac\ nu `i ar\ta un semn particular care `l avea pe partea dreapt\ a obrazului. “Am mers mult pe jos [i `n r\zboi [i la `ntoarcere acas\. Am ajuns acas\ `n miez de noapte. Era `ntuneric. Nu aveam lumin\ electric\. Geamurile erau acoperite cu h=rtie albastr\. A[a ni se cerea `n vremurile de atunci. Am b\tut la u[\ [i am strigat la u[\, dar `n limba rus\. Nevasta nu m-a recunoscut, credea c\ sunt vreun soldat rus. P=n\ la urm\ am vorbit rom=ne[te [i i-am cerut so]iei s\ se uite la geam c\ `i ar\t semnul de pe fa]\. A[a mi-a dat drumul `n cas\”, ne-a mai povestit Gavril Cazac.
Chiar dac\ nu a fost torturat `n lag\r, a suferit de foame iar ru[ii nu au ezitat s\-l loveasc\ atunci c=nd l-au prins fur=nd doi cartofi. “Nu mai puteam de foame iar ra]ia era cu mult sub necesar. Am luat pe furi[ dou\ barabule, `ns\ ru[ii m-au prins [i m-au b\tut. Au spus c\ m=n=nc por]ia la patru prizonieri. Era `mp\r]it cartoful c=te unul la doi oameni”, a mai spus b\tr=nul.
Gavril Cazac `mpline[te peste c=teva zile venerabila v=rst\ de 103 ani. El ne-a mai spus c\ de aproximativ 30 de ani nu a mai fumat iar medicamentele sunt o necunoscut\.
“Este un mare secret `n via]\. S\ taci. S\ nu discu]i cu nimeni prea multe. S\ ascul]i [i s\ nu divulgi nimic. Altfel e[ti un tr\d\tor. ~ns\ nu este un mare secret s\ tr\ie[ti mult. Trebuie s\ [tii s\ te bucuri de familie [i de lucrurile pe care le faci. Nu am ]inut niciodat\ regim [i nu am stat internat `n vreun spital cu vreo boal\. Am muncit de c=nd m\ [tiu ca [i cresc\tor de animale. Pe vremea lui Ceu[escu am crescut 14-15 animale [i d\deam cote la stat. Erau [i atunci vremuri grele, dar comuni[tii `n urm\ cu 25 de ani ne-au electrificat tot muntele. De vreo trei ani nu mai ]in nimic `n grajd c\ nu mai am putere s\ le dau de m=ncare [i s\ le `ngrijesc”, ne-a mai spus b\tr=nul.
“A fost [i este un om cump\tat, chiar dac\ i-a pl\cut un p\h\rel sau dou\ de rachiu”, sus]ine nepoata b\tr=nului

Gavril [i Teodora  Cazac  au avut `mpreun\ un singur copil, Eugenia a c\rei fiic\, Verginia a  decis s\ aib\ grij\ de b\tr=n p=n\ `n ultima clip\.  “E un om `n v=rst\, noi nu cred c\ o s\ apuc\m s\ tr\im at=]ia ani. Eu am crescut `n aceast\ cas\ [i chiar dac\ m-am c\s\torit [i stau la o distan]\ de 10 km de bunicul, urc la casa b\tr=neasc\ cu mare drag. A fost [i este un om cump\tat, chiar dac\ i-a pl\cut un p\h\rel sau dou\ de rachiu, niciodat\ nu a `ntrecut m\sura. Îi ducem noi m=ncare pentru c\ nu `l mai l\s\m s\ g\teasc\, dar `n rest se descurc\ `nc\ binişor, umbl\ prin cas\ după una-alta, `[i  face singur focul. Mult\ lume m\ întreab\ dac\ mai ]ine minte, dac\ se ridic\ `n picioare, dar s\ [ti]i c\ are memorie bun\. Î[i aminte[te mai ales de perioada c=nd a plecat la r\zboi. Este un om bun, con[tient, destoinic, nu a deranjat pe nimeni. Se simte bine [i e lini[tit”, ne-a spus emo]ionat\ nepoata Verginia }\ranu. La r=ndul s\u, so]ul Verginiei sus]ine c\ de c=nd `l [tie pe b=tr\n a fot tot timpul un om la locul lui [i muncitor.  “Un om foarte calculat. Asta am `nv\]at  de la el  dec\nd `l [tiu. S\ fii `n via]\ un om echilibrat. Sunt fericit c\ sunt al\turi de el. ~mi place s\ stau cu el ore `ntregi [i s\-mi depene amintiri din timpul r\zboiului”, a afirmat  Leonte }\ranu.
35 de suceveni au peste 100 de ani

~n eviden]ele Direc]iei de Statistic\, la `nceputul acestui an  existau  35 de  persoane care `mplinit 100 de ani. Doi  b\rba]i vor `mplini `n cursul acestui an venerabila v=rst\ de 103 ani. Cinci  personae, din care un b\rbat [i patru  femei,  vor `mplini 102 ani, [apte suceveni, din care trei b\rba]i [i patru  femei `mplinesc, 101 ani, iar al]i 21 bat suta de ani. ~ntre ace[tia 12 sunt b\rba]i iar 9 sunt v\duve de r\zboi. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Conferință Națională de Amiloidoză, organizată în perioada 9-10 decembrie, la Suceava

Au participat și bolnavi de amiloidoză din județul nostru. Există o schemă de tratament pentru …

No comments

  1. Ii dorim sa fie sanatos si se bucure inca multi ani de viata!