Tuesday , March 5 2024

Cea mai drastica scadere din tara la preturile apartamentelor noi se inregistreaza la Suceava

.
N `ncrederea `n piata imobiliar\ se mai p\streaza doar `n c=teva ora[e din ]ar\, potrivit unui raport `ntocmit de compania de consultan]\ Darian n la Suceava, `n jum\tate de an, pre]ul mediu al apartamentelor noi a sc\zut cu aproape 12%, `n timp ce la apartamentele vechi diminuarea este sub 3% n pre]ul mediu de v=nzare la apartamentele noi s-ar situa `n jurul a 800 de euro pe metrul p\trat la Suceava, dar sunt [i situa]ii `n care ofertele de pre] sunt mai sc\zute, `n func]ie de graba sau de disperarea constructorilor
Pre]ul apartamentelor noi din municipiul Suceava a `nregistrat cea mai drastic\ sc\dere la nivel na]ional, comparativ cu finele anului trecut. Potrivit unei analize f\cute de compania de consultan]\ Darian, `n care au fost incluse aproape trei sferturi din municipiile re[edin]\ de jude] din ]ar\, Suceava este lider incontestabil `n ce prive[te diminuarea pre]urilor pentru apartamentele construite `n blocuri noi de locuin]e. Este vorba de un pre] mediu de tranzac]ie al locuin]elor noi din Suceava care, conform celor de la Darian, a `nregistrat o sc\dere cu 11,7%, iar asta `n circa [ase luni.
Men]ion\m c\ indicele Darian reprezint\ media pre]urilor de tranzac]ionare pentru locuin]ele situate `n blocuri de apartamente calculat\ semestrial. Indicele este exprimat `n euro pe metrul p\trat util [i are ca baz\ de pornire a calculului nu mai pu]in de 15.000 de tranzac]ii imobiliare la nivelul `ntregii ]\ri. Cu o sc\dere de 11,7% `n privin]a apartamentelor `n blocurile noi, rezult\ c\ pre]ul de v=nzare s-ar situa `n jurul a 800 de euro pe metrul p\trat la Suceava. De men]ionat c\ sunt [i situa]ii `n care ofertele de pre] sunt mai sc\zute, `n func]ie de graba sau de disperarea constructorilor. Cea mai sc\zut\ ofert\ este la apartamentele penthouse din blocul turn construit de firma MUHA la ie[irea din Suceava spre F\lticeni, unde pre]ul pe metrul p\trat este de 550 de euro, restul pre]urilor fiind situat `n jurul sumei de 650 de euro pe metrul p\trat.
Locul ocupat de Suceava `n clasamentul realizat de Darian nu face dec=t s\ confirme o tendin]\ de pe pia]a imobiliar\ sucevean\ din ultimele 12 luni, c=nd tot mai pu]ine apartamente noi au fost „`ntrebate” de posibilii cump\r\tori, care au preferat s\ se orienteze spre locuin]ele vechi. Un alt segment spre care sucevenii tind s\ mearg\ este cel de cump\rare a unor terenuri pe care s\ `[i construiasc\ o cas\, av=nd `n vedere c\ pre]ul la materialele de construc]ii a sc\zut foarte mult. De asemenea, apar tot mai multe oferte de case situate `n zone limitrofe Sucevei [i care se v=nd la pre]uri foarte bune, `n unele cazuri chiar sub pre]ul unor apartamente construite `n blocurile noi.
n apartamentele vechi sunt mai c\utate dec=t cele noi
C=t prive[te situa]ia pre]urilor `n apartamentele vechi, cei de la firma de consultan]\ Darian sunt mai optimi[ti `n ce prive[te Suceava. Mai exact, sc\derea `n primul trimestru al anului 2010 fa]\ de 2009 este pu]in peste dou\ procente. O posibil\ explica]ie ar fi faptul c\ majoritatea locuin]elor care sunt c\utate de cump\r\tori sunt cele vechi, iar proprietarii acestora s-au conformat mai demult tendin]ei pie]ei, [i anume cea de sc\dere. La ora actual\ nu prea mai sunt pre]uri exagerate la apartamentele `n blocurile vechi [i, prin urmare, eventualul trend al sc\derilor de pre] nu se manifest\ at=t de dur ca `n cazul blocurilor noi. Pre]ul mediu pe metrul p\trat `n cazul locuin]elor vechi din Suceava trece de 700 de euro, conform celor de la Darian, `ns\ [i aici sunt de f\cut o serie de preciz\ri. Astfel, `n zone din Burdujeni care nu sunt situate aproape de strada principal\ sau `n zone din George Enescu unde apartamentele sunt mai mici, pre]urile apartamentelor sunt `n jurul a 600 de euro pe metrul p\trat, iar `n I]cani chiar un pic mai sc\zute. De cealalt\ parte se situeaz\ blocurile din centrul Sucevei ori din unele zone ale cartierului Zamca, unde apartamentele au pre]uri ceva mai ridicate.
La nivel na]ional, municipiul Ploie[ti este cel `n care s-a `nregistrat cea mai drastic\ sc\dere a pre]ului mediu de tranzac]ie pentru locuin]ele vechi -12,8%.
La nivel na]ional, `n majoritatea ora[elor s-au `nregistrat evolu]ii negative ale pre]urilor propriet\]ilor imobiliare `n semestrul I 2010 comparativ cu semestrul II al anului trecut. Mersul pie]ei imobiliare `n ora[ele rom=ne[ti cu o popula]ie de peste 150.000 de locuitori [i ale celor cu popula]ie sub 150.000 de locuitori a fost caracterizat de mediul ori de conjunctura economic\ din zona localit\]ilor respective. ~n unele municipii `n care, de regul\, nu se `nt=mpl\ nimic, iar pia]a imobiliar\ era `n]epenit\ `nc\ de dinainte de declan[area crizei pre]urile la propriet\]i au r\mas `n mare parte neschimbate. Celelalte `ns\ au beneficiat din plin de conjunctura economic\ local\ favorabil\ pentru a-[i conserva [i chiar majora cota]iile imobilelor de v=nzare.
n mediul economic a influen]at [i va influen]a dinamica pre]urilor la apartamente
Suceava nu se `ncadreaz\ 100% `n niciuna din aceste situa]ii. Astfel, `nainte de `nceperea crizei s-a construit enorm de mult iar pre]urile locuin]elor, terenurilor [i, nu `n ultimul r=nd, al materialelor de construc]ie explodaser\. Totu[i, odat\ cu `nceperea crizei nu se poate spune c\ `n Suceava a fost o conjunctur\ economic\ favorabil\. O cre[tere considerabil\ a [omajului [i o sc\dere semnificativ\ a fondurilor trimise de cei care lucreaz\ `n str\in\tate s-au reflectat foarte mult `n zona imobiliar\ [i au influen]at negativ pre]urile. Desigur, negativ pentru proprietari, deoarece mul]i din cei care vroiau `nainte de 2009 s\ cumpere un apartament `n Suceava spuneau c\ pre]ul este prea mare. ~n alt\ ordine de idei, `n semestrul al II-lea al anului trecut [i `n primul semestru al acestui an s-a v\zut clar o schimbare a orient\rii pie]ei imobiliare, `n sensul c\ nu proprietarul este cel care face jocurile [i dicteaz\ pre]ul, ci cump\r\torul. Asta [i pentru c\, de vreun an [i jum\tate `ncoace, oferta de apartamente a fost mult mai mare dec=t cererea, lucru care este diametral opus fa]\ de perioada de p=n\ `n 2008.
Dup\ cum arat\ un raport `ntocmit de compania de consultan]\ Darian, exist\ o serie de ora[e care s-au comportat diferit, iar pre]urile pe anumite sectoare imobiliare au r\mas constante. Abaterile de la trendul na]ional au fost determinate de factori locali, Pite[tiul fiind un exemplu elocvent, deoarece revitalizarea industriei auto a contribuit at=t la sus]inerea economiei locale prin produc]ie [i export masiv, c=t [i la `ncrederea angaja]ilor `n stabilitatea locului de munc\, rata [omajului fiind sc\zut\ `n r=ndul persoanelor cu studii medii [i superioare, care constituie p\tura demografic\ cu putere de cump\rare pe pia]a imobiliar\. Totodat\, ora[e precum Craiova [i Drobeta-Turnu Severin fac parte din cele `n care pre]urile de tranzac]ionare au stagnat, cel pu]in `n cazul apartamentelor din blocurile vechi. Explica]ia stagn\rii pre]urilor la apartamentele vechi [i terenurile de la Drobeta-Turnu Severin, `n semestrul I 2010, este dat\ de faptul c\ `n perioada sf=r[itului de an 2008 [i `n `ntreg anul 2009 cota]iile la aceste tipuri de imobile au `nregistrat sc\deri dramatice. ~n Oradea, pre]ul apartamentelor noi are tendin]a de u[oar\ cre[tere, un factor fiind oferta restr=ns\ [i apartamentele cu un grad de finisare superior [i ultrafinisat. Totodat\, marile investi]ii anun]ate sau realizate `n ultimul semestru fac s\ sporeasc\ optimismul `n r=ndul locuitorilor. La Oradea, `n prima parte a acestui an, pre]ul mediu al locuin]elor v=ndute a fost de 844 euro/mp `n cazul apartamentelor vechi, respectiv de 900 euro/mp `n cazul celor noi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …