Saturday , September 24 2022

Cea mai importanta expozitie de arta a anului, din Suceava, a fost deschisa ieri

 “Arta Orfevr\riei `ntre gotic [i baroc” este o expozi]ie de 85 de piese, aduse din colec]iile Muzeului Na]ional Brukenthal u Valoarea asigur\rii pentru operele de art\ este de aproape un milion [i jum\tate de euro 


Vernisajul expozi]iei “Arta Orfevr\riei `ntre gotic [i baroc” a avut loc ieri, la Muzeul Bucovinei. Obiectele apar]in muzeului Brukenthal din Sibiu [i fac parte din tezaurul cultural na]ional. Num\rul capodoperelor care sunt expuse la Suceava este de 85 de piese, printre acestea num\r=ndu-se potire, sfe[nice, c\ni, pahare sau cruci.
Piesele din colec]iile Muzeul Na]ional Brukenthal vor r\m=ne la Muzeul Bucovinei p=n\ pe 10 octombrie, `n cadrul uneia dintre cele mai importante expozi]ii deschise la Suceava, `n acest an.
“Este cea mai important\ colec]ie de acest fel care ajunge la Suceava, dup\ 1990”, a declarat directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. Al\turi de acesta, la vernisaj, au fost prezente mai multe oficialit\]i sucevene, printre care pre[edintele Consiliului Jude]ean, C\t\lin Nechifor, prefectul Florin Sinescu, vicepre[edintele CJ, Alexandru B\i[anu [i directorul executiv al Direc]iei pentru Cultur\, Aurel Buzincu. Din partea Universit\]ii “{tefan cel Mare” din Suceava, la eveniment, a participat, prorectorul {tefan Purici, `ns\ invitatul special al manifesta]iei a fost directorul Muzeului Brukenthal, Sabin Adrian Luca.
“Sper ca [i Suceava s\ devin\ un element important al culturii [i al artei, [i cred c\, `n acest moment suntem ne dezvolt\m `n acest sens”, a declarat pre[edintele CJ, C\t\lin Nechifor, invit=nd sucevenii s\ profite de vremea ur=t\ [i s\ viziteze colec]ia expus\ la Muzeul Bucovinei.
Expozi]ia valorific\ parteneriatul dintre cele dou\ muzee, care nu se afl\ la prima colaborare de acest fel, [i a beneficiat de sprijinul Consiliului Jude]ean Suceava. Prefectul Florin Sinescu a ]inut s\ sublinieze importan]a unui astfel de parteneriat pentru cet\]enii celor dou\ ora[e. “Cred c\ prin acest parteneriat, [i noi, Muzeul Bucovinei putem s\ ne `ndrept\m c\tre Muzeul Brukenthal, astfel `nc=t [i iubitorii de art\ din zona Sibiului s\ poat\ beneficia de obiectele pe care le avem noi `n muzeu,” a declarat Florin Sinescu.
Obiectele de art\ apar]in=nd perioadei curpinse `ntre secolele XIV [i XIX, au ajuns la Muzeul Bucovinei cu un transport securizat, deoarece numai valoarea asigur\rii lor este de 1.416.515 euro. To]i participan]ii la deschiderea acestei expozi]ii au felicitat organizatorii suceveni pentru reu[ita de a aduce piesele de art\ [i de a le face disponibile publicului sucevean. “Muzeul Bucovinei realizeaz\, `nc\ o dat\, o expozi]ie excep]ional\, foarte frumoas\ `n sine, f\r\ a mai vorbi de calitatea [i importan]a obiectelor care se expun”, a spus directorul executiv al Direc]iei pentru Cultur\ [i Patrimoniu Na]ional, Aurel Buzincu.
Directorul Muzeului Brukenthal, Sabin Adrian Luca, a vorbit vizitatorilor despre importan]a general\ a culturii `n spa]iul rom=nesc, dorind s\ accentueze faptul c\ aceste obiecte expuse la Suceava, sunt `n proprietatea statului rom=n, fac parte din tezaurul rom=nesc [i ar trebui cunoscute de c\tre cet\]eni, muzeul din Sibiu fiind doar un simplu administrator al pieselor. “Degeaba avem peste 1.600.000 de piese de patrimoniu `n inventarul Muzeului Brukenthal, dac\ ele r\m=n `nchise `n depozite, trebuie s\ [i ar\t\m ce avem”, a declarat acesta.
Ceea ce sucevenii pot vizita la Muzeul Bucovinei este doar o mic\ parte a acestei colec]ii, care ajunge la peste 1000 de piese. Potrivit directorului Sabin Adrian Luca o parte dintre aceste obiecte au fost sau sunt `n continuare expuse la muzee din Fran]a sau Luxembourg.
Num\rul de vizitatori, care sunt a[tepta]i la muzeu pentru a vedea aceast\ colec]ie, estimat de c\tre directorul Emil Ursu este de 1500 de persoane, c=teva zeci fiind prezente numai la vernisaj. ~n cazul `n care interesul sucevenilor vizavi de obiectele de art\ va fi mare, atunci directorul Muzeului Bucovinei a promis c\ va `ncerca s\ extind\ perioada programat\. “Ar fi p\cat ca sucevenii s\ nu afle de aceast\ expozi]ie, chiar merit\ v\zut\ c=t timp ea va fi deschis\. E vorba aici [i de intervalul temporal `n care noi putem pl\ti asigurarea, deoarece este calculat\ pe zile, `ns\ dac\ vor exista mai mul]i vizitatori, am putea l\rgi programul,” a spus Emil Ursu.
Expozi]ia va fi ultima, din acest an, realizat\ `n parteneriat cu Muzeul Na]ional din Sibiu, `ns\ ambii directori au confirmat c\ deja exist\ discu]ii despre colabor\ri viitoare.
“Cu aceast\ expozi]ie, `ncheiem anul acesta seria de manifest\ri `n colaborare cu Muzeul Brukenthal, unul dintre partenerii no[trii cei mai importan]i. Pentru anul urm\tor, colaborarea va continua, printre altele, cu o expozi]ie de pictur\ german\, din secolele XVI – XIX”, a concluzionat directorul Emil Ursu. (Crina VOLO{ENIUC)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …