Friday , October 7 2022

Catalin Niga, ultimul clasat la examenul pentru functia de director executiv de Agentii de Mediu, la nivel national

N t=n\rul de 29 de ani din C=mpulung Moldovenesc, care a candidat la concursul organizat de Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici, a ob]inut calificativul minim  – 10, `n condi]iile `n care pentru ocuparea postului era nevoie de minimum 70 de puncte n “n-am `nv\]at [i nu am luat, se mai pierd examenele, nu toate se c=[tig\”, a declarat candidatul sucevean

La prima prob\ a concursului organizat de Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici pentru ocuparea func]iei de director executiv al Agen]iei de Protec]ie a Mediului Suceava, singurul candidat propus de la Suceava pentru ocuparea acestei func]ii [i-a dat dovada incompeten]ei, ob]in=nd cea mai mic\ not\ din cei peste 30 de candida]i propu[i de actuala guvernare pentru a ocupa func]ii de conducere `n cadrul structurilor de protec]ie a mediului jude]ene. Din  100 de puncte, c=t trebuia s\ ob]in\ un candidat eminent care s\ ia punctajul maxim, t=n\rul de 29 de ani a ob]inut doar 10 puncte, cam at=t c=t `ncaseaz\ un elev prins la tez\ copiind. Nu a fost vorba despre astfel de lucru `ns\, conform propriei declara]ii, C\t\lin Niga nu a luat examenul pentru c\ nu s-a preg\tit suficient. “N-am `nv\]at [i n-am luat examenul. Nu este nicio problem\, examenele se mai pierd, nu toate se c=[tig\” a afirmat C\t\lin Niga.
Pentru a intra `n faza a doua a concursului – interviul, t=n\rul candidat sucevean trebuia s\ ob]in\ minim 70 de puncte, la examenul scris. Pentru c\ nu a produs dec=t 10 puncte, C\t\lin Niga s-a `ntors ieri acas\.
Func]ia de director executiv al  Agen]iei de Protec]ie a Mediului  Suceava, a devenit vacant\, dup\ ce precedentul ocupant, cu delega]ie al fotoliului, Ilu]\ Cocri[, a ie[it din gra]iile actualei guvern\ri.
Singurul candidat pentru aceast\ func]ie a fost C\t\lin Niga, b\iatul unui om de afaceri important din C=mpulung Moldovenesc, care de]ine pensiuni [i benzin\rii [i este sus]in\tor PDL. ~n decurs de un an, C\t\lin Niga  a `ndeplinit func]ia de inspector [ef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava `n mai multe r=nduri. Dup\ o lun\ [i jum\tate de c=nd a fost l\sat pe liber, t=n\rul de 29 de ani a primit cele mai bune recomand\ri pentru a sus]ine examenul de [ef al APM Suceava, fiind de altfel singurul concurent la examenul care, potrivit spuselor sale urma s\ fie  foarte complicat, fiindc\ va consta `n dou\ probe, de legisla]ie [i de cuno[tin]e `n domeniul specific, dup\ ce proba eliminatorie, cea a depunerii dosarelor, fusese deja trecut\ cu brio.
C\t\lin Niga este absolvent al unei facult\]i de inginerie managerial\, este economist licen]iat, are masterat `n managementul afacerilor comerciale. (N.R.)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …

No comments

  1. cetateanu' indignat

    n-a cotizat tat’su destul! parerea mea!

  2. Pai nu spuneati ca omul are ”n ” diplome si masterate ? . A , erau doar cartoane postrevolutionare ! . Pai de ce nu spusera-ti asa , fratilor . Barem nu ne speriam degeaba .

  3. Un mare bou, un mare pilar si un mare neispravit.