Wednesday , October 4 2023

Casele pentru sinistrati din Darmanesti si Serbau]t vor putea fi finalizate in cateva saptamani

Casele pentru sinistra]ii din D\rm\ne[ti [i din {erb\u]i ar putea fi finalizate `n c=teva s\pt\m=ni. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat `n cursul zilei de s=mb\t\ lucr\rile ce trebuiau f\cute pentru casele sinistra]ilor din cele dou\ comune. El a ]inut s\ fac\ aprecieri pozitive cu privire la modul `n care decurg lucr\rile, spun=nd c\ din punctul s\u de vedere comuna D\rm\ne[ti poate fi dat\ ca exemplu la nivel jude]ean [i chiar na]ional.
Casele erau `ntr-un stadiu foarte avansat al lucr\rilor, av=nd montat acoperi[ul [i puse sobe, urm=nd doar a se pune mobilier [i a se mai face unele finisaje interioare. Unele persoane care urmau s\ primeasc\ locuin]ele erau vizibil emo]ionate, spun=nd c\ au condi]ii mai bune dec=t aveau `nainte ca inunda]iile s\ le distrug\ locuin]ele. Pre[edintele CJ Suceava a cerut s\ se fac\ [i garduri `n jurul caselor, pentru a se da un aspect mai civilizat noilor locuin]e pentru sinistra]i.
De asemenea, Gheorghe Flutur a spus c\ [i la P\tr\u]i au `nceput s\ mearg\ mai bine lucrurile `n privin]a reconstruc]iei caselor. Reamintim c\ `n urm\ cu aproape dou\ s\pt\m=ni, [eful administra]iei jude]ene a criticat P\tr\u]iul pentru ritmul slab `n care decurg lucr\rile, recomand=ndu-le autorit\]ilor locale s\ `[i fac\ „un depozit de poft\ de lucru”. Men]ion\m c\ Gheorghe Flutur a fost `nso]it pe teren [i de prefectul Sorin Popescu care a spus c\ `n cursul lunii noiembrie vor putea fi finalizate toate cele 155 de case pentru sinsitra]ii din jude]. (D.P.)

Vezi si

Deputatul sucevean Andi Grosaru a fost sancționat pentru atacul grosolan la adresa colegilor din grupul minorităților. I s-a luat dreptul la cuvânt timp de 2 luni

Deputatul sucevean Andi Grosaru este sancționat pentru declarația despre grupul minorităților naționale. El a spus …