Saturday , June 22 2024

CASA PLUS, declarata oficial `n faliment

Marius Zmau, patronul Casa Plus si presedinte al organizatiei municipale Suceava a partidului National Liberal
Judec\torii de la Tribunal s-au s\turat de tergivers\rile cerute `n dosarul de insolven]\ a firmei pre[edintelului organiza]iei municipale Suceava a PNL, Marius Zm\u [i au cerut falimentul firmei n acum un an Marius Zm\u cerea pentru firma sa CASA PLUS insolven]\ [i program de reorganizare n datoriile societ\]ii, ajunse la peste 3 milioane de euro, cu neputin]\ de a fi acoperite prin programe inventate ad-hoc de firmele de insolven]\, prejudicii aduse bugetului de stat `n cuantum de alte milioane  din afaceri nelegale au dus la pierderea `ncrederii judec\torilor sindici c\ CASA PLUS [i-ar mai putea reveni n pasul urm\toar cerut de instan]\ este dizolvarea societ\]ii
Judec\torii Tribunalului Suceava au decis zilele trecute intrarea `n faliment a SC CASA PLUS SRL Suceava, societate ce a apar]inut lui Marius Zm\u, actual pre[edinte al organiza]iei municipale Suceava a partidului Na]ional Liberal.
Decizia a fost luat\ la un an dup\ ce Marius Zm\u a cerut `n nume propriu deschiderea procedurii insolven]ei pentru firma pe care o conducea, sper=nd c\, printr-un plan de reorganizare oferit de o firm\ de profil, ar fi putut scoate din colapsul financiar societatea ridicat\ de p\rintele s\u [i r\mas\ ca mo[tenire `n familie. Nu a fost s\ fie a[a. Dup\ un an de procese, `n care s-au `ncercat felurite variante, ACCERR IPURL a pus la dispozi]ia judec\torilor sindici un raport din care rezult\ f\r\ echivoc faptul c\ SC CASA PLUS SRL nu mai poate fi salvat\.
Instan]a a aprobat, astfel, raportul administratorului judiciar ACCERR IPURL [i a dispus, `n  temeiul Legii 85/2006, intrarea în faliment a debitorului SC CASA PLUS SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, strada Traian Vuia nr. 8, jud. Suceava. Conform aceleia[i legi a fost desemnat  lichidator judiciar aceea[i firm\ de insolven]\ –  ACCERR IPURL care va îndeplini atribu]iile prev\zute de art. 25 din legea amintit\ cu un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei. Pune în vedere ca la prima adunare general\ a creditorilor s\ supun\ spre aprobare confirmarea sa [i comisionul de administrare. Instan]a dispune dizolvarea societ\]ii debitoare [i ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixeaz\ termen maxim de predare a gestiunii c\tre lichidator, împreun\ cu lista actelor [i opera]iunilor efectuate dup\ deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la notificare. Prin aceea[i decizie se dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorului [i Oficiului registrului comer]ului de pe lâng\ Tribunalul Suceava pentru efectuarea men]iunii, precum [i publicarea în Buletinul procedurilor de insolven]\. Se fixeaz\ termenul limit\ pentru depunerea cererilor crean]elor n\scute în cursul procedurii la 11 octombrie 2011. Se fixeaz\ termenul limit\ pentru verificarea crean]elor n\scute în cursul procedurii, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor la 25 octombrie 2011. Se fixeaz\ de asemenea termenul pentru depunerea contesta]iilor la crean]ele n\scute în cursul procedurii la 1 noiembrie 2011. Insta]a fixeaz\ termenul pentru solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n\scute în cursul procedurii la 11 noiembrie 2011 iar termenul limit\ pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor la 21 noiembrie 2011. Tribunalul a dispus sigilarea bunurilor din averea debitorului [i îndeplinirea celorlalte opera]iuni de lichidare. Urm\torul  termen pentru continuarea procedurii a fost fixat la 11 noiembrie 2011.
N  Marius Zm\u a intrat `n belele cu afacerile dup\ ce a intrat `n politic\
Tribunalul Suceava a admis la `nceputul lunii decembrie a anului trecut, cererea formulat\ de Marius Zm\u, administratorul SC CASA PLUS SRL privind deschiderea procedurii de insolven]\ a firmei pe care o conduce. Marius Zm\u a intrat `n `ncurc\turi financiare dup\ ce `n luna octombrie a anului trecut a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, fiind sus]inut de [eful organiza]iei jude]ene, {tefan Alexandru B\i[anu, cu care este cum\tru. SC CASA PLUS SRL Suceava `[i c=[tigase o oarecare notorietate `n domeniul comer]ului en-gros [i en-detail cu materiale de construc]ii [i echipamente sanitare. Motivul invocat de Marius Zm\u era atunci c\ `ncep=nd cu anul 2009, a sc\zut cererea pe pia]\ pentru aceste produse, odat\ cu pr\bu[irea sectorului construc]iilor. Toante `ncerc\rile firmei de a valorifica produsele din stoc, chiar [i cu pre]uri reduse, nu au condus la redresarea financiar\ a societ\]ii comerciale. ~n plus, firma a `nt=mpinat dificult\]i la `ncasarea crean]elor restante, mai ales c\ printre debitori sunt mai ales firme aflate `n insolven]\ de la care CASA PLUS are de recuperat peste 272.000 de lei. ~n intervalul 2007 – 2008, societatea condus\ de Marius Zm\u a accesat credite de investi]ii de la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac, `n valoare de peste 1.000.000 de euro, `n vederea extinderii activit\]ii prin deschidere de mai multe puncte de lucru, magazine de desfacere [i spa]ii de depozitare, precum [i linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii.
N Marius Zm\u, cercetat penal pentru evaziune fiscal\
Un control efectuat `n prima parte a verii acestui an  de comisarii G\rzii Financiare a relevat faptul c\ din gestiunea SC CASA PLUS s-au “evaporat”, `n doi ani, m\rfuri `n valoare total\ de aproximativ 69 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit la stat nici TVA [i nici impozit pe profit [i despre care Marius Zm\u a declarat c\ nu [tie nimic. El a `ncercat s\-i p\c\leasc\ pe comisarii finaciari spun=ndu-le c\ a uitat s\ fac\ inventarul, iar unele m\rfuri s-ar fi “depreciat” `ntre timp din cauza manipul\rii, care nu au fost evaluate p=n\ `n prezent, dar [i unor erori umane ale angaja]ilor firmei referitoare la modul de eviden]iere a transferului de m\rfuri `ntre gestiuni. Conform legii, societatea avea obliga]ia efectu\rii inventarierii patrimoniului firmei cel pu]in o dat\ pe an, inclusiv a evalu\rii [i `nregistr\rii `n contabilitate a eventualelor  m\rfuri degradate sau depreciate ori lipsuri `n gestiune, `n fiecare an fiscal. Unde s-a “evaporat” marf\ de 70 de miliarde din gestiunea firmei CASA PLUS, va trebui p=n\ la urm\ s\ explice `n fa]a organelor de anchet\ Marius Zm\u. Comisarii G\rzii Financiare au ar\tat c\ `n perioada ianuarie 2010-aprilie 2010, SC CASA PLUS SRL a `nregistrat `n eviden]a contabil\ 14 facturi de aprovizionare cu bunuri emise de SC Umbr\rescu SRL H=rl\u, jude]ul Ia[i, `n valoare total\ f\r\ TVA de 5,86 miliarde de lei vechi, cu TVA aferent\ de 1,11 miliarde lei vechi, `n total 6,97 miliarde lei vechi. Pe aceste facturi sunt `nscrise denumirile bunurilor achizi]ionate: fier beton, plas\ sudat\, ]eav\, gresie, faian]\, adezivi, ciment, glet, var, cablu electric, doze, vopsea, ulei auto, filtre auto. S-a constatat, `ns\, c\ mijloacele de transport m\rfuri `nscrise `n facturile emise de SC Umbr\rescu SRL H=rl\u c\tre SC Casa Plus SRL Suceava [i cu care s-ar fi efectuat transportul, nu figureaz\ `nmatriculate `n eviden]ele Ministerului Administra]iei [i Internelor – Serviciile publice comunitare regim permise de conducere [i `nmatriculare a vehiculelor sau sunt aferente altor vehicule, care nu aveau capacitatea fizic\ de a transporta m\rfurile amintite. Printre ma[inile indicate pe lista celor care transportaser\ materiale de construc]ii de la H=rl\u la Casa Plus Suceava figureaz\ un autoturism Skoda apar]in=nd Tribunalului Jude]ean Bac\u, un Lexus apar]in=nd unei persoane juridice din Ia[i, dar [i un autobuz Neoplan apar]in=nd unei persoane juridice din Mure[. Alte zece numere de ma[ini ce se reg\sesc pe facturile vehiculate `ntre Casa Plus [i Umbr\rescu nici m\car nu au fost atribuite de Serviciile de `nmatricul\ri auto. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …