Tuesday , July 23 2024

Cartile de munca se defiinteaza, controalele de munca se dubleaza

N [eful Inspectoratului Teritorial de Munc\, Gabriel Harja, a declarat c\ de la data de 31 decembrie toate c\r]ile de munc\ se vor `nchide, `ns\ a atras aten]ia c\ `n continuare se vor `ncheia contracte de munc\ a c\ror eviden]\ va fi electronic\, iar angajatorii trebuie s\ [tie c\ num\rul controalelor s-ar putea dubla de la anul viitor [i asta pentru c\ to]i cei care se ocupau de eviden]a muncii [i `ndrumarea angajatorilor vor fi muta]i la compartimentele de control
~ncep=nd cu data 31 decembrie 2010 c\r]ile de munc\ vor fi desfiin]ate, pentru c\ se abrog\ Decretul – Lege 92/1976 privind carnetele de munc\. Potrivit [efului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Gabril Harja (foto), `n locul acestor c\r]i de munc\ va fi pus\ `n aplicare o eviden]\ computerizat\ a angaja]ilor, ce va fi ]inut\ tot la ITM Suceava. Cu alte cuvinte, o astfel de m\sur\ ar `nsemna c\ vechimea `n munc\ nu se mai poate proba pe baza carnetului de munc\.
Pe de o parte, acest lucru a `nsemnat o munc\ mai mare din partea ITM pentru c\ toate fotocopiile dup\ c\r]ile de munc\ au trebuit s\ fie date la Casa de Pensii pentru a se putea calcula cu exactitate vechimea [i a se pre`nt=mpina unele probleme. De altfel, spune Gabriel Harja, la nivel na]ional a fost deja stabilit un plan de implementare a programului, `n sensul inventarerii tuturor carnetelor de munc\, acest act folosit at=]ia ani `ncet=ndu-[i rolul.
Av=nd `n vedere c\ doar la nivelul jude]ului Suceava sunt zeci de mii de carnete de munc\, unele p\strate [i completate la ITM, altele p\strate la angajator, activitatea de completare, preg\tire [i predare c\tre titulari devine foarte important\ [i trebuie structurat\ `n acest sens. „P=n\ la data de 31 decembrie se va face inventarul carnetelor de mucn\ [i se vor completa, preg\tind ca p=n\ lasf=r[itul lunii iunie s\ poat\ fi predate pe baz\ de proces verbal titularilor. ~n acest sens, facem apel la to]i cei care, din diverse motive, au neconcordan]e `ntre realitate [i cele scrise`n carnetele de munc\ s\ se prezinte la sediul institu]iei noastre pentru a solu]iona [i remedia a aceste cazuri”, a declarat Gabrile Harja, ad\ug=nd c\ primirea documentele, adic\ a carnetelor de munc\, a statelor de plat\ [i a deciziei se va face p=n\ la sf=r[itul lunii ianuarie, aferente lunii precedente.
Pe de alt\ parte, [eful ITM Suceava a precizat c\ vechimea `n munc\ [i rela]iile de munc\ r\m=n foarte importante [i trebuie s\ fie desf\[urate `n cadrul legal, toate aceste aspecte urm=nd a fi reliefate `n Registrul Electronic de Eviden]\ a Salaria]ilor (REVISAL). Acesta va fi modalitatea de a stoca toate informa]iile privind raporturile de munc\. „Acest aspect nu `nseamn\ c\ nu vor trebui contracte de munc\, ci c\ aceste raporturi vor fi monitorizate mai eficient `n baza REVISAL”, a declarat Gabriel Harja.
Pe de alt\ parte, el a precizat c\ angajatorii nu ar trebui s\ fie tenta]i s\ `ncerce odat\ cu defiin]area c\r]ilor de munc\ s\ evite `ncheierea de contracte individuale de munc\ pentru c\ de la anul exist\ [anse foarte mari de a se intensifica verific\rile la agen]ii economici. Asta deoarece `n planul elaborat de Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale se are `n vedere ca de anul viitor to]i inspectorii de munc\ a c\ror activitate se desf\[oar\, `n prezent, `n cadrul serviciilor de eviden]\ a muncii [i de `ndrumare a angajatorilor [i angaja]ilor `n domeniul rela]iilor de munc\, s\ fie transfera]i c\tre zona de control. „Aproape se dubleaz\ num\rul inspectorilor de munc\, lucru care va duce la intensificarea controalelor privind munca nedeclarat\, s\n\tatea [i securitatea `n munc\”, a mai spus Gabriel Harja. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments

  1. numai de n’or gresi la completare