Friday , June 21 2024

Cartierul de case pentru tineri din zona Tatarasi se va numi „Europa”

„Av=nd `n vedere c\ aceste suprafe]e de teren vor fi date de Ziua Europei [i pentru c\ noi am accesat foarte multe fonduri europene, suntem de p\rere c\ ar fi bine ca acest cartier nou s\ se cheme cartierul Europa”, a declarat primarul de Suceava, Ion Lungu, potrivit c\ruia vor fi 142 de loturi de teren repartizate, iar la lucr\rile pentru re]ele de ap\ [i canalizare au fost accesate fonduri europene

Noul cartier de case care se va construi, `n urm\torii ani, de familile care au primit un lot de teren `n zona dealului T\t\ra[i din municipiul Suceava se va numi „Europa”, potrivit celor spuse de primarul Ion Lungu, repartizarea efectiv\ a celor 142 de loturi de teren urm=nd a se face `n cursul datei de 9 mai, c=nd de altfel se s\rb\tore[te [i Ziua Europei. Pe data de 25 aprilie, `n zona de pe Dealul T\t\ra[i s-au trasat drumurile care vor fi f\cute pentru a deservi pe locatarii din cele 142 de case ce urmeaz\ a fi f\cute `n zona respectiv\. „Av=nd `n vedere c\ aceste suprafe]e de teren vor fi date de Ziua Europei [i este bine, cred eu, ca la Suceava s\ s\rb\torim aceast\ zi, pentru c\ noi am accesat foarte multe fonduri europene, suntem de p\rere c\ ar fi bine ca acest cartier nou s\ se cheme cartierul Europa. Asta av=nd `n vedere [i faptul c\ un alt cartier de case, construit de tinerii care au primit teren, se cheam\ cartierul Tinere]ii, acest nou cartier pe care vrem s\ `l facem `n zona T\t\ra[i, s-ar putea chema cartierul Europa”, a declarat primarul Ion Lungu. El a precizat c\ loturile de case pentru tineri au fost repartizate de anul trecut, iar p=n\ acum au trebuit s\ fie perfectate o serie de aspecte ce ]in de re]eaua de drumuri, de g\sirea unor modalit\]i de finan]are a re]elelor de utilit\]i, aceast\ obliga]ie revenind tot Prim\riei [amd.
Pe de o parte, Ion Lungu a spus c\ `n continuare conteaz\ pe unele proiecte cu finan]are european\ pentru extinderea re]elelor de ap\ [i de canalizare. De asemenea, o alt\ problem\ o constituia transferul re]elelor de electricitate [i de gaze naturale c\tre E.ON, `ns\ recent au ap\rut semnale conform c\rora este posibil\ o modificare legislativ\ care s\ favorizeze administra]ia local\, `n sensul c\ nu mai sunt condi]ii at=t de restrictive care s\ implice un posibil transfer al re]elelor c\tre E.ON, dup\ ce tot Prim\ria le-a f\cut din bani publici. Pe de alt\ parte, primarul sus]ine c\ ar putea s\ v=nd\, `n perioada urm\toare, parcelele de teren din zona cartierului Tinere]ii, date `n folosin]\ gratuit\ tinerilor care voiau s\ `[i fac\ o cas\, [i cu banii `ncasa]i s\ asigure partea de cofinan]are a Prim\riei `n proiectele de utilit\]i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …