Friday , September 30 2022

Cartela lui Funeriu, privita cu scepticism de directorii marilor scoli din Suceava

~ncep=nd din toamna acestui an, toate unit\]ile [colare ar trebui s\ fie dotate cu un sistem care s\ `nregistreze elevii la intrarea `n institu]ie u directorii unit\]ilor [colare din Suceava apreciaz\ favorabil ideea ministrului Funeriu, `ns\ se arat\ ne`ncrez\tori `n ceea ce prive[te posibilitatea implement\rii sistemului
Elevii rom=ni au adunat în primul semestru al anului [colar 2010-2011 peste 30 de milioane de absen]e, echivalentul a 3.457 de ani de absen]e, majoritatea la liceeni, situa]ie care se reflect\ [i în rezultatele mediocre ob]inute la examenul de bacalaureat. Proiectul introducerii unui sistem informatic de control al absen]elor a fost discutat pentru prima dat\ la Suceava la întâlnirea dintre reprezentan]ii  inspectoratelor din ]ar\ [i cei ai ministerului, ministrul Daniel Funeriu vorbind atunci despre fenomenul absenteismului, fenomen ce reprezint\ primul pas spre abandonul [colar. “Vom lua m\suri concrete pentru un control exact al absen]elor, practic\ ce ridic\ un grav semn de `ntrebare asupra parcursului [colar al elevului. ~n primul semestru al anului [colar 2010- 2011 s-a raportat o sc\dere a num\rului de absen]e cu 16% fa]\ de situa]ia din primul semestru al anului 2009- 1010. Rigurozitatea noului sistem de `nregistrare al absen]ilor va eradica abandonul [colar”, a declarat minstrul Daniel Funeriu. Potrivit acestuia, fiecare elev va primi o cartela pe baza c\reia va putea intra în [coal\ printr-o zon\ unic\ de acces, iar p\rin]ii pot afla printr-un simplu SMS câte absen]e au copiii lor.
N ideea lui Funeriu- apreciat\, dar greu de pus `n practic\
Inten]ia Ministerului Educa]iei de a introduce în [coli un sistem de control al absen]elor provoac\ reac]ii diverse, unii profesori suceveni sus]in=nd c\ orice metod\ de reducere a absenteismului e bun\, al]ii consider=nd c\ pontajul la intrarea în [coal\ nu înseamn\ c\ elevul ajunge neap\rat la cursuri.
Directorul adjunct al Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”, Gabriel Hacman a declarat c\ implementarea unui sistem de pontaj nu ar rezolva problematica absen]elor `ntruc=t, din punct de vedere tehnic [i logistic, ar fi aproape imposibil de pus `n practic\. „La colegiul nostru 700 de elevi `ncep cursurile la ora 8:00. Dac\ vorbim de o singur\ cale de acces, u[a ar trebui s\ se `nchida [i s\ se deschid\ pentru fiecare elev `n parte- procedur\ ce ar dura zeci de minute bune. Totodat\, `n curtea colegiului avem trei laboratoare de limbi str\ine plus sala de sport iar pentru a ajunge la ele elevii ar trebui s\ ias\ din incinta unit\]ii pentru ca la `ntoarcere s\ se ponteze din nou. Cred c\ s-ar crea haos”, a precizat Gabriel Hacman. „Cele mai multe absen]e se `nregistreaz\ undeva spre sf=r[itul clasei a XII-a. Implementarea unui sistem de pontaj la intrarea în liceu nu ar rezolva neap\rat aceast\ problem\, deoarece nimeni nu garanteaz\ c\ elevul care intr\ pe poarta [colii ajunge în clas\, la cursuri. Un elev prezent la ore, poate cu u[urin]\ `nregistra [i al]i colegi cu cartelele acestora”, a mai precizat Hacman. Colegiul sucevean dispune de ani buni de un sistem de monitorizare [i supraveghere, format din 17 camere amplasate pe holurile colegiului [i 15 camere exterioare.
N  pontajul nu garanteaz\ prezen]a la cursuri a elevului
Profesorul Virginel Iordache, directorul Colegiului de Informatic\ „Spriru Haret”, a declarat c\ „un sistem de reducere a absenteismului bine pus la punct ar duce incontestabil la sporirea calit\]ii `nv\t\m=ntului, a actului didactic. Personal, consider c\ trebuie s\ g\sim metode de a motiva elevii s\ ajung\ la [coal\, ace[tia trebuie stimula]i prin diverse metode [i nu obliga]i de un aparat de pontaj. Catalogul e deja un instrument prin care se valideaz\ prezen]a la ore. Implic=nd profesorii, p\rin]ii [i motiv=nd corect copiii am putea preveni cifra mare a absen]ilor din unele unit\]i [colare”.
Iordache a precizat c\ `n cadrul colegiului pe care `l conduce a aplicat o serie de m\suri severe care au dus la eradicarea par]ial\ a acestui fenomen. „La sf\r[itul s\pt\m=nii se contabilizeaz\ num\rul de absen]e al elevilor, num\r pe care mai apoi `l transmitem p\rin]ilor. Desigur, sunt copii ai c\ror p\rin]i sunt pleca]i `n str\in\tate, elevi care stau `n grija rudelor. Aceste situa]ii delicate trebuie tratate particular [i de aceea consider c\ implicarea mai multor factori, motivarea, `ncurajarea [i mobilizarea elevilor ar conlucra mult mai bine [i eficient pentru prevenirea [i combaterea absenteismului”.
N p\rin]ii [i elevii colegiilor tehnice nu ar putea suporta cheltuielile acestor sisteme informatice
Problema absenteismului e mai accentuat\ la liceele tehnice [i grupurile [colare. „La colegiul nostru, mul]i copii sunt din mediul rural [i se `nt=mpl\ de foarte multe ori ca ace[tia s\ `nt=rzie din cauza mijloacelor de transport, a navetei, etc, `n special iarna, c=nd condi]iile sunt ceva mai grele. ~n cazul lor nu vorbim de rea voin]\, drept urmare nu cred c\ ar fi just ca ei s\ figureze ca absen]i sau `nt=rzia]i. Desigur sunt [i elevi care profit\ de bun\voin]a dasc\lilor, `nt=rz=ind nemotivat. Ideea unei monitoriz\ri nu este rea, `ns\ acest sistem mi se pare pu]in rigid”, a declarat Cr\i]a Buda Niga, directoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\ Suceava.
Buda Niga a mai spus c\ o alt\ problem\ care trebuie avut\ în vedere este modul `n care ar urma s\ fie finan]ate aceste sisteme informatice. „Nu le putem impune elevilor s\ suporte chetuielile acestui sistem. Vorbim aici de copii s\raci, de la ]ar\, pentru care simplul fapt c\ frecventeaz\ liceul reprezint\ un efort financiar”. Conducerea liceului a mai precizat c\ sprijinul prim\riei sau al autorit\]ilor locale ar reprezenta singura solu]ie pentru achizi]ionarea sistemelor de pontaj.
Cu privire la procedura de achizi]ie a noilor sisteme informatice sau a costurilor lor, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava ne-a declarat c\ nu se cunosc detalii referitoare la aceste chestiuni. „~nc\ nu cunoa[tem am\nunte suplimentare cu privire la acest proiect. Oricum `n Suceava, nicio [coal\ nu a implementat un sistem asem\n\tor pe baz\ de cartele p=n\ `n prezent. {colile abia au avut finan]e pentru a-[i achizi]iona camere de luat vederi pe holuri [i `n cur]ile interioare”, a precizat Laura Hacman.
N cum ar trebui s\ func]ioneze sistemul propus de Funeriu?
La `nceputul anului [colar, elevii ar trebui s\ fie fotografia]i, tip\rindu-li-se apoi pe un card poza `mpreun\ cu un cod de bare. La intrarea `n [coal\ ar trebui s\ fie instalat un calculator dotat cu un cititor, unde la sosire, elevul se ponteaz\ utiliz=nd legitima]ia sa proprie. ~n momentul pont\rii, pe ecranul calculatorului apare poza, numele [i clasa din care face parte elevul,precum [i ora la care acesta a pontat. Raportul zilnic ar permite conducerii institu]iei s\ afle exact num\rul total de elevi care s-au prezentat la [coal\, c=]i dintre ace[tia au `nt=rziat, respectiv c=]i sunt absen]i. De asemenea, sistemul ar contribui eficient la cre[terea securit\]ii elevului `n scoal\, deoarece accesul persoanelor str\ine `n incinta [colii nu mai este posibil. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …