Monday , December 5 2022

Carcalete risca pierderea mandatului de consilier judetean si de presedinte al Autoritatii Teritorial de Ordine Publica

La [edin]a Consiliului Jude]ean de la sf=r[itul lunii, PDL va propune, cel mai probabil, validarea unei alte persoane `n locul lui Petru Carcalete, care s-a exclus automat din partid odat\ cu `nscrierea `n PNL
Mutarea politic\ a fostului [ef al Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava, Petru Carcalete, prin trecerea de la PDL la PNL ar putea s\ aib\ mai multe consecin]e dec=t pierderea func]iei de conducere pe care acesta a de]inut-o la I{J din 2005 [i p=n\ alalt\ieri, cu o `ntrerupere `n 2007. Potrivit legii partidelor politice, semnarea adeziunii pentru un partid politic echivaleaz\ cu demisia acestuia din r=ndurile forma]iunii politice `n care a fost `nscris p=n\ la aceea dat\. Cu alte cuvinte, nu mai este necesar\ o excludere a lui Petru Carcalete din PDL pentru c\ acesta a f\cut tot ce era nevoie ca s\ se exclud\ singur. Odat\ cu pierderea calit\]ii de membru al partidului politic pe listele c\ruia o persoan\ a fost aleas\ `n consiliul local sau jude]ean, `n cazul de fa]\ Petru Carcalete fiind membru al deliberativului jude]ean, partidul poate s\ notifice deliberativului iar `n proxima [edin]\ s\ fie pus pe ordinea de zi un proiect privind constatarea `ncet\rii mandatului persoanei care nu mai face parte din partid. Nefiind exclus din partid, ci autoexcluz=ndu-se, Petru Carcalete nu ar mai putea tergiversa, preval=ndu-se de o eventual\ contesta]ie `n instan]\. Constatarea `ncet\rii mandatului este o formalitate prev\zut\ `n statutul ale[ilor locali, iar odat\ `ndeplinit\, face ca PDL s\ poat\ propune, `n viitoarea [edin]\ a deliberativului jude]ean, validarea unui membru de pe lista de suplean]i. Petru Carcalate, odat\ `ncet=ndu-i mandatul de consilier jude]ean, va pierde [i mandatul de pre[edinte al semi-inutilei Autorit\]i Teritoriale de Ordine Public\, structur\ din cadrul c\reia fac parte mai mul]i consilieri jude]eni, iar pre[edintele este desemnat din r=ndul acestora. Surse din PDL au confirmat c\ acesta este o strategie care are mari [anse de a fi pus\ `n aplicare la [edin]a deliberativului jude]ean sucevean care va avea loc la finele lunii martie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbatul care a fost aruncat de la etajul II de explozia din Burdujeni a fost transferat la o clinică din Iași

Pacientul a fost trimis la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași pentru tratament de specialitate  Medicii …

No comments

  1. Chiar nu mai pleaca nimeni cu domnul??Macar un dir.sau dir.adj.S

  2. Si asa a avut prea multe functii si pentru prea mult timp!