Friday , January 27 2023

Caprele negre din Muntii Rodnei, mai multe de la un an la altul


La `nceputul acestei s\pt\m=ni a fost demarat\, sub coordonarea inginerului silvic Br\du] Cormo[ de la Ocolul Silvic C=rlibaba, evaluarea efectivelor de capre negre din Mun]ii Rodnei n aceast\ specie protejat\ a avut o cre[tere de efective `n ultimii doi ani, de la 15 la 80 de exemplare
La Ocolul Silvic C=rlibaba, inginerul Br\du] Cormo[, responsabil cu activitatea de v=n\toare a demarat la `nceputul acestei s\pt\m=ni evaluarea efectivelor de capre negre de pe fondul de v=n\toare nr.15 Valea Bistri]ei, singurul fond de v=n\toare din jude] `n care vie]uiesc caprele negre, specie protejat\, considerat\ monument al naturii. “Pe teritoriul fondului de v=n\toare, `n zona Bila – Lala au fost estimate anul trecut peste 80 de exemplare din aceast\ specie. Capra neagr\ este protejat\ strict `n aceast\ zon\, fiind interzis\ v=n\toarea acesteia `n interiorul rezerva]iei Parcului Na]ional Masivul Rodnei, unde facem `n aceste zile evalu\rile”, a declarat Br\du] Cormo[.
{eful biroului de v=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, inginerul Cristian Tomniuc a explicat c\ `n fiecare an, `n aceast\ perioad\ se fac evalu\ri ale num\rului de capre negre care tr\iesc `n rezerva]ie, fiind monitorizat habitatul acestora, pentru o mai bun\ cunoa[tere a modului de via]\ a acestor animale rare. “~n urma acestor monitoriz\ri anuale [i a m\surilor luate de silvicultorii din zon\, avem o cre[tere semnificativ\ a efectivelor. ~n anul 2009 au fost identificate 15 exemplare [i s-a ajuns acum la 80 de exemplare cu perspectiva ca, `n urma evalu\rii din acest an s\ constat\m c\ num\rul caprelor negre din perimetrul administrat de fondul de v=n\toare al Direc]iei Silvice s\ creasc\”, a declarat Cristian Tomniuc.
Silvicultorii au explicat c\ `n aceast\ perioad\, caprele negre coboar\ de la altitudini superioare, de peste 1500 de metri, din golul alpin, unde s-a a[ternut deja z\pada, `n zone mai joase `n c\utare de hran\ pe f=na]urile [i ot\vile montane.
Parcul Na]ional Mun]ii Rodnei se `ntinde pe o suprafa]\ de mai multe mii de hectare pe teritoriile jude]elor Suceava [i Bistri]a N\s\ud.
Inspectorul George Botu[an, unul dintre veteranii activit\]ii cinegetice din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, ne-a pus la dispozi]ie c=teva informa]ii legate de modul de via]\ al acestei specii rare, protejate `n toat\ ]ara: “ La origine, capra neagr\ a fost un animal de la limita superioar\ a p\durii. Fiind sensibil la nelini[te, atunci c=nd activitatea omului s-a `ntins c\tre aceast\ zon\, animalul a p\r\sit p\durea [i a ocupat zonele st=ncoase, greu accesibile ori inaccesibile omului [i animalelor domestice. C=nd activitatea omeneasc\ `n zona de sus a p\durii `nceteaz\, iar vitele de la p\[une coboar\ spre sate, capra neagr\ coboar\ [i ea `n zona p\duroas\ p=n\ la o altitudine de 1000 de metri, uneori chiar mai jos”, a explicat George Botu[an. De re]inut c\, spre cinstea sucevenilor, `n ultimii ani nu a fost `nregistrat niciun caz de braconaj la capra neagr\ `n singura zon\ din jude] unde tr\ie[te aceast\ specie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Managerul Spitalului Județean: Toleranța zero față de actele de corupție. Tot personalul va fi reinstruit cu privire la standardul anti-mită

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava,  medicul Alexandru Calancea, a susținut …