Friday , December 8 2023

Campanie pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane, demarata `n scolile sucevene

Agen]ia Na]ional\ ~mpotriva Traficului de Persoane deruleaz\ o campanie de informare desf\[urat\ la nivel na]ional, obiectivele ac]iunii viz=nd prevenirea si combaterea fenomenului de cer[etorie, prostitu]ie [i exploatare sexual\
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava a fost gazda unei activit\]i ce se subscrie campaniei de informare [i con[tientizare intitulat\ “Prietenul t\u poate fi un Loverboy!”, obiectivele ac]iunii viz=nd prevenirea [i combaterea fenomenului de cer[etorie, prostitu]ie, exploatare sexual\, cunoa[terea [i însu[irea cuno[tin]elor minime de c\tre elevi a problematicii traficului de persoane, precum [i cunoa[terea modalit\]ilor de informare corect\ despre prevenirea [i combaterea traficului de persoane.
Activitatea s-a desf\[urat în aula colegiului sucevean, partenerii activit\]ii fiind Agen]ia Na]ional\ Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Suceava prin inspectorul de specialitate Mihai Moisoiu [i organiza]ia „Salva]i Copii”, Filiala Suceava, reprezentat\ prin asistent social Elena Ailinc\i. La ac]iune au participat elevi din clasele a X-a, a IX-a, a XI-a [i a XII-a. ~mpreun\ cu oaspe]ii evenimentului, elevii au identificat o serie de factori care cresc riscul pentru unii copii de a deveni victime ale traficului [i factorii care cresc rezisten]a copiilor în fa]a abuzului [i exploat\rii sexuale.
Activitatea a debutat cu o definire a problematicii traficului de persoane [i o prezentare a factorilor care determin\ traficul de persoane realizat\ de prof. Tiberiu Ambrozie, urmat\ de o dezbatere cu elevii realizat\ de invita]ii ac]iunii, inspectorul de specialitate Agen]ia Na]ional\ ~mpotriva Traficului de Persoane- Mihai Moisoiu [i asistent social Elena Ailinc\i- “Salva]i copiii”. Inspectorul de specialitate ANITP a explicat obiectivele [i modalit\]ile de realizare a unei noi campanii de informare a Agen]iei Na]ionale împotriva Traficului de Persoane intitulat\ „Prietenul t\u poate fi un Loverboy!”.
“Tehnica de recrutare a tinerelor de c\tre re]elele de trafic de persoane este denumit\ metoda „prin îndr\gostire”, iar cel care o practic\ este denumit de c\tre speciali[tii structurilor de prevenire [i combatere a fenomenului ca „loverboy”. Agen]ia Na]ional\ ~mpotriva Traficului de Persoane (ANITP), institu]ia public\ cu atribu]ii de coordonare, evaluare [i monitorizare la nivel na]ional a aplic\rii politicilor în domeniul traficului de persoane, atrage aten]ia asupra acestei metode interna]ionale – „loverboy””, a precizat Mihai Moisoiu.
Aceasta este utilizat\ [i în România, iar adolescen]ii trebuie s\ fie informa]i cu privire la pericolele ascunse, dar actuale din comunitate. Asistentul social Elena Ailinc\i a prezentat tipurile de trafic de persoane [i m\surile de prevenire ce pot fi luate pentru a preveni acest fenomen. În discu]iile cu elevii s-a pus accent asupra drepturilor de care beneficiaz\ victimele traficului de fiin]e umane [i în]elegerea fenomenului în profunzime cu interac]iunile complexe ale factorilor care opereaz\ la nivelulul individului, a familiei acestuia, cât [i la nivelul întregii comunit\]i. Liceenii au fost receptivi la activitatea demarat\ de institu]ia [colar\ sucevean\, colaborarea cu partenerii continu=nd [i pe viitor.
Prin intermediul celor 15 centre regionale, Agen]ia ~mpotriva Traficului de Persoane `[i propune s\-[i desf\[oare campania de informare [i con[tientizare a metodei de recrutare denumit\ „loverboy” în institu]iile de înva]\mânt, în special în licee. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Mașină oprită de polițiști cu banda cu țepi, la Cârlibaba. Șoferul fugea pentru că avea ITP-ul și RCA-ul expirate 

În seara de  5 decembrie 2023, în jurul orei 23:00, pe raza satului Valea Stânei, …