Saturday , October 1 2022

Campanie de strangere de fonduri pentru dotarea sectiei de maternitate a Spitalului Judetean Suceava

Filiala Suceava a Organiza]iei Salva]i Copiii va organiza o campanie de str=ngere de fonduri, `n perioada 30 noiembrie-2 decembrie, pentru dotarea cu echipamente a sec]iei de maternitate din cadrul SJU

Pe 6 octombrie 2012, Organiza]ia Salva]i Copiii a lansat campania „Bun venit pe lume!” prin care î[i propune strângerea de fonduri pentru dotarea cu incubatoare a maternit\]ilor din 15 ora[e, printre care [i Suceava.
Pornind de la datele statistice conform c\rora în România mor anual, în medie, 1.900 de copii cu vârsta mai mic\ de un an, organiza]ia Salva]i Copiii va realiza campania `n Bucuresti [i cele 13 filiale.
Filiala Suceava va organiza, `n cazul campaniei, un eveniment care urm\re[te s\ informeze popula]ia asupra acestei probleme [i s\ colecteze fondurile necesare pentru dotarea cu echipamente a sec]iei de maternitate – neonatologie din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava. Evenimentul va avea loc `n perioada 30 noiembrie– 2 decembrie.
Campania ”Bun venit pe lume” se va desf\[ura p=n\ pe 31 decembrie 2012 [i este parte component\ a proiectului ”Fiecare copil conteaz\”.
Pân\ în acest moment, prin programul „Fiecare Copil Conteaz\”, Organiza]ia Salva]i Copiii a donat echipamente medicale maternit\]ilor Cantacuzino din Bucure[ti [i maternita]ii din Adjud (jude]ul Vrancea) în valoare de 172.500 de lei, iar în comunit\]ile în care s-a desf\[urat programul în 2011 nu s-au mai înregistrat decese în rândul copiilor cu vârsta mai mic\ de un an
N pe primul loc `n UE la mortalitate infantil\
De[i rata mortalit\]ii infantile din România a sc\zut semnificativ în perioada 1990- 2010, atât ca procent, cât [i ca cifre absolute, 8.471 decese în 1990, 2.250 în 2009 [i, respectiv, 1.850 în 2011, România se men]ine pe primul loc în Uniunea European\, cu o rat\ a mortalit\]ii infantile de 9,4 la 1.000 de copii n\scu]i vii în 2011 (conform Institutului Na]ional de Statistic\). La nivel mondial, un copil moare la fiecare patru secunde. La noi în ]ar\ un copil mai mic de un an moare la fiecare cinci ore, iar cauza principal\ a mortalit\]ii infantile sunt na[terile premature. „Mortalitatea, precum [i speran]a de via]a reflect\ nivelul de trai [i de educa]ie al unei popula]ii, accesul la servicii medicale, progresul medicinei [i al s\n\t\]ii publice.
O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame [i copii [i prin dotarea cu echipamente medicale performante a maternit\]ilor [i sec]iilor de nou-n\scu]i”, a eviden]iat Camelia Iordache, pre[edinta organiza]iei Salva]i Copiii Suceava.
Parte a campaniei mondiale Every One, care urm\re[te reducerea mortalit\]ii infantile [i a copiilor pân\ la cinci ani, proiectul ini]iat de Salva]i Copiii România [i sus]inut de GSK (GlaxoSmithKline România) [i de Dettol – Reckitt Benckiser România – „Fiecare copil conteaz\” – î[i propune diminuarea cu 15% a mortalit\]ii infantile [i a mortalit\]ii copiilor sub cinci ani, în perioada 2010 – 2015. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …