Saturday , December 10 2022

Camioanele si utilajele grele vor putea circula, de luni, pe podul de la Burdujeni

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ firma IPTANA i-a confirmat faptul c\ se poate ridica, cu zece zile mai devreme dec=t data estimat\ ini]ial, restric]ia de circula]ie pentru autovehiculele cu masa total\ de peste 3,5 tone n `n\l]area la cota ini]ial\ a podului va avea loc, cel mai probabil `ns\, la anul viitor
~ncep=nd cu data de 20 iunie, toate vehiculele vor avea voie s\ circule pe podul de peste r=ul Suceava, din zona Bazarului. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a declarat c\ restric]ia de trafic impus\ pe podul de la Burdujeni pentru ma[inile cu o greutate mai mare de 3,5 tone va fi ridicat\ luni. Ini]ial, era preconizat ca aceast\ restric]ie de circula]ie cu privire la camioane [i utilaje grele s\ intre `n vigoare de la data de 1 iulie.
Primarul Sucevei a men]ionat, `ns\, c\ firma de proiectare IPTANA a f\cut alte m\sur\tori recente [i i-a comunicat c\ restric]ia poate fi ridicat\ cu zece zile mai devreme dec=t se preconizase. Pe de o parte, Ion Lungu a declarat c\ ridicarea acestei restric]ii de trafic a fost motivat\ de faptul c\ pilonul care a fost consolidat nu a mai `nregistrat niciun fel de probleme iar situa]ia este sub control ca urmare a finaliz\rii lucr\rilor de consolidare a podului.
Pe de alt\ parte, primarul Sucevei a dat de `n]eles c\ sunt pu]ine [anse ca s\ se pun\ `n aplicare etapa de ridicare a por]iunii din podul care s-a l\sat, `n urma inunda]iilor de anul trecut, cre=nd un aspect de covat\ pe suprafa]a carosabil\ afectat\. Asta [i pentru faptul c\ o parte din banii destina]i acestei lucr\ri ample erau prev\zu]i `n cadrul unui proiect amplu de reabilitare stradal\, derulat cu finan]are european\, iar procedura de achizi]ie public\ este blocat\ `n contesta]ii. Suma pe care Prim\ria Suceava putea s\ o acceseze, doar pentru podul de la Burdujeni, `n cadrul acelui proiect cu finan]are european\ este de aproximativ un milion de euro. Potrivit afirma]iilor lui Ion Lungu, lucr\rile de `n\l]are a podului la starea ini]ial\ se vor face, cel mai probabil, `n 2012.
Reamintim c\ unul dintre pilonii de sus]inere a podului de la Burdujeni de peste r=ul Suceava se fisurase ca urmare a inunda]iilor din 2008 [i 2010. Circula]ia pe pod este restric]ionat\ din toamna anului trecut, pentru ma[inile mai grele de 3,5 tone, excep]ie f\c=nd autobuzele TPL. (D.P.)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …