Friday , December 9 2022

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa I, care este eliminatorie, două inspecții de specialitate (prima inspecție se efectuează până la 5 februarie 2023, iar a doua inspecție de specialitate până la 15 mai 2023). De asemenea, în această etapă va avea loc și evaluarea portofoliului profesional al candidatului. Etapa a II-a prevede susținerea probei scrise, care va avea loc în data de 19 iulie 2023.

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie a.c., iar dosarul se depune la unitatea de învățământ la care candidatul este încadrat în acest an școlar. Calendarul pentru Definitivat 2023 prevede că între 10 și 25 octombrie vor fi transmise dosarele de înscriere la Inspectoratul școlar, urmând ca până la data de 28 octombrie să fie înștiințați candidații cu privire la admiterea sau respingerea dosarului.

Pot susține examenul de definitivare în învățământ cadrele didactice care au minimum 1 an vechime la catedră (calculat la 31 august 2023). La propunerea Inspectoratului Şcolar, directia de specialitate din Ministerul Educației Naționale poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă la catedră. Actele necesare înscrierii la examenul național de Definitivat sunt fișa de înscriere, completată și certificată de conducerea unității de învățământ și semnată de candidat; copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ; document certificat ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen; copii după decizia de repartizare pe post, buletin/ carte de  identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (daca este cazul), certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ; adeverința privind calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în  primul an de stagiu; adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevazută la art. 4 alin. (3); adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa I, care este eliminatorie, două inspecții de specialitate (prima inspecție se efectuează până la 5 februarie 2023, iar a doua inspecție de specialitate până la 15 mai 2023). De asemenea, în această etapă va avea loc și evaluarea portofoliului profesional al candidatului. Etapa a II-a prevede susținerea probei scrise, care va avea loc în data de 19 iulie 2023.

În județul Suceava, 291 de candidați au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru Definitivare în învățământ, sesiunea 2022, fiind declarați promovați 206 candidați. Rata de promovare, după soluționarea contestațiilor, a fost de 70,8%, iar 4 candidați au obținut nota 10. (Oana NUȚU)

Vezi si

Au fost prinși și arestați doi tineri care, ziua în amiaza mare, au furat poșetele a două femei de pe stradă

În data de 14 noiembrie, la orele 12:55, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin …