Wednesday , October 5 2022

Ca sa se poata muta in noul sediu, functionarii Primariei Salcea asteapta mobilier din Elvetia

Noul sediu al Primariei Salcea

N de doi ani, Guvernul le interzice autorit\]ilor [i institu]iilor publice s\-[i mai achizi]ioneze din buget mobilier n ca s\ poat\ totu[i s\ se mute `n noua cl\dire a Prim\riei, gata de mai bine de jum\tate de an, primarul a apelat la o fundatie din Elve]ia

O funda]ie din  Elve]ia doneaz\ mobilier Prim\riei ora[ului Salcea, pentru ca func]ionarii s\ se poat\ muta `n noul imobil. Potrivit primarului Ilie Lungu, de doi ani Guvernul le interzice autorit\]ilor [i institu]iilor publice s\-[i mai achizi]ioneze din buget mobilier, electrocasnice, echipamente de telecomunica]ii, autoturisme, aparatur\ video sau de aer condi]ionat. Potrivit Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr. 37 din 2008, m\surile care au fost impuse `n  sistemul bugetar au avut drept scop reducerea cheltuielilor publice în anul 2008. Prin OUG nr. 37 nu este interzis\ cump\rarea de mobilier, aparatur\ [i  autovehicule, dac\ institu]iile beneficiaz\ de sponsoriz\ri, dona]ii sau de proiecte cu finan]are extern\ ori sunt sus]inute par]ial prin linii de finan]are din bugetele locale. Sunt exceptate de la interdic]iile men]ionate institu]iile [i autorit\]ile publice nou-înfiin]ate, în 2007 [i 2008, dac\ nu provin din restructurarea altora, precum [i spa]iile de înv\]\mânt, c\minele [i cantinele din înv\]\mântul preuniversitar de stat [i universitar de stat, grădiniţele, cre[ele, unit\]ile sanitare [i de asistenţ\ medical\ publice, imobilele [i dotarea cu mobilier [colar a unit\]ilor de înv\]\mânt preuniversitar de stat etc.
Func]ionarii Prim\riei Salcea a[teapt\ de mai bine de jum\tate de an s\ se mute `n noul imobil [i se uit\ cu durere `n suflet cum investi]ia gata la cheie nu poate fi `nc\ dat\ `n folosin]\.“Nu ne putem muta `n cl\direa a c\ror lucr\ri au fost finalizate `n vara anului trecut `ntruc=t nu avem mobilier. A[a prevede legisla]ua ,nu avem voie s\ achizi]ion\m obiecte de mobilier. Avem `ns\ o funda]ie din Elve]ia care ne ajut\  prin dona]ie f\cut\ adminsitra]iei locale [i deja au trimis c=teva birouri [i mai a[tept\m s\ vin\ `nc\ un transport. Sper\m s\ ne mut\m p=n\ `n prim\var\ pentru c\ spa]iul unde ne desf\[ur\m activitatea este impropriu”, ne-a spus edilul ora[ului.  Lucr\rile pentru viitorul sediu al Prim\riei au `nceput `n anul 2008,investi]ia fiind evaluat\ la 72 miliarde de lei vechi . Banii au provenit de la bugetul propriu.
Funda]ia elve]ian\ a mai f\cut dona]ii const=nd `n mobilier [colii din localitate, o autospecial\ pentru  transport gunoi menajer [i o ma[in\ pentru pompieri , ambele ma[ini fiind date tot Prim\riei localit\]ii. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …