Friday , March 1 2024

Businessman-ul Morhan a ajuns la fundul sacului

Ieri, Judec\toria Suceava a fost chemat\ s\ hot\rasc\ dac\ lui Dumitru Morhan [i so]iei sale Domnica Morhan statul `i poate acorda ajutor public judiciar `n procesele pe care le au pe rol n ajutorul public judiciar se acord\, conform legii, atunci c=nd o parte dintr-un proces nu are bani s\ `[i pl\teasc\ avoca]ii, executorii ori alte cheltuieli pe care le implic\ un proces n pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia a fost condamnat la [ase ani de `nchisoare pentru `n[el\ciune de dou\ instan]e sucevene, a[tept=nd `n zilele urm\toare pronun]area `n recursul `naintat la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie

Judec\toria Suceava a trebuit s\ analizeze ieri cerere formulat\ de Dumitru Morhan [i Domnica Morhan, de acordare a unui ajutor public judiciar, `ntr-unul dintre dosarele pe care cei doi, ca patroni de afaceri, le au pe rol. Conform OUG 51/2008, ajutorul public judiciar reprezint\ acea form\ de asisten]\ acordat\ de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil [i garantarea accesului egal la actul de justi]ie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciar\, inclusiv pentru executarea silit\ a hot\r=rilor judecatore[ti sau a altor titluri executorii. ~n cazul Morhan, este vorba despre ac]iuni civile, ast\zi istan]a urm=nd s\ se pronun]e dac\ solicit\rile f\cute sunt sau nu justificate.
Conform actului normativ,  se poate solicita acordarea ajutorului public judiciar de c\tre orice  persoan\ fizic\, `n situa]ia `n care nu poate face fa]\ cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implic\ ob]inerea unor consulta]ii juridice `n vederea ap\r\rii unui drept sau interes legitim `n justi]ie, f\r\ a pune `n pericol `ntre]inerea sa ori a familiei sale.
Ajutorul public judiciar se poate acorda ca plat\ a  onorariului avocatului, pentru plata expertului, traduc\torului sau interpretului folosit `n cursul procesului, plata onorariului executorului judec\toresc;  scutiri, reduceri, e[alon\ri sau am=nari de la plata taxelor judiciare prev\zute de lege, inclusiv a celor datorate `n faza de executare silit\.
De men]ionat c\, `n conformitate cu legea,  poate beneficia de ajutor public judiciar persoanele al c\ror venit mediu net lunar pe membru de familie, `n ultimele dou\ luni anterioare formul\rii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei. ~n acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaz\ `n `ntregime de c\tre stat.
Dac\ venitul mediu net lunar pe membru de familie, `n ultimele dou\ luni anterioare formul\rii cererii, se situeaza sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaz\ de c\tre stat `n propor]ie de 50%. Ajutorul public judiciar se poate acorda [i `n alte situa]ii, propor]ional cu nevoile solicitantului, `n cazul `n care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natur\ s\ `i limiteze accesul efectiv la justi]ie, inclusiv din cauza diferen]elor de cost al vie]ii dintre statul membru `n care acesta `[i are domiciliul sau re[edin]a obisnuit\ [i cel din Rom=nia. La stabilirea venitului se iau `n calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemniza]ii, onorarii, rente, chirii, profit din activit\]i comerciale sau dintr-o activitate independent\ [i altele asemenea, precum [i sumele datorate `n mod periodic, cum ar fi chiriile [i obliga]iile de `ntre]inere. Cuantumul acestui ajutor este de maxim 12 salarii minime brute lunare.
Dumitru Morhan, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia este `n mare `ncurc\tur\, dup\ ce a fost condamnat la [ase ani de `nchisoare pentru `n[el\ciune de dou\ instan]e sucevene, a[tept=nd `n zilele urm\toare pronun]area `n recursul `naintat la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Faptul c\ a apelat la aceast\ ultim\ form\ de ap\rare, ini]iind o cerere de ajutor public judiciar, pentru care instan]a sucevean\ se va pronun]a ast\zi, relev\ drama prin care trece `n aceste zile familia Dumitru [i Domnica Morhan, patroni importan]i alt\dat\ `n domeniul proces\rii laptelui [i a prundi[ului de pe albia r=ului Suceava, care nu mai au bani pentru a-[i sus]ine cauzele `n instan]e. (Neculai RO{CA)

Vezi si

stadion, Areni, pista, alergare, Obiectiv

De azi, stadionul Areni este deschis pentru toți sucevenii care vor să facă mișcare

viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat că începând de vineri, 1 martie, se deschide pista de …