Monday , February 26 2024

Bursa de Valori a facut trei suceveni milionari in euro

N pe de alt\ parte, exist\ [i suceveni care  au falimentat `n ultimii doi ani dup\ ce [i-au investit tot capitalul `n jocurile la burs\ n un calcul simplu arat\ c\ num\rul clien]ilor unici de pe pia]a de capital a sc\zut de la 21.000 `n 2007, la c=teva sute `n 2010 n clien]ii permanen]i – persoane care doresc s\ investeasc\ pe pia]a de capital, sunt de ordinul c=tova zeci n “nu mai exist\ `ncredere `n sistemul economic rom=nesc, iar investitorii de pe pia]a de capital se retrag, unul c=te unul” este de p\rere Gheorghe Iftode, patronul ROINVEST BUCOVINA Suceava

P=n\ `n anul 2007, pia]a de capital rom=neasc\, prin oportunit\]ile constituite anterior  – Pia]a RASDAQ mai `nt=i [i apoi Bursa de Valori Bucure[ti (BVB), devenise credibil\ `n ceea ce prive[te tranzac]iile cu ac]iuni ale societ\]ilor comerciale rom=ne[ti. C=nd fostul FPS [i-a epuizat mijloacele de a vinde firmele de stat prin licita]ii directe, a apelat p=n\ la sf=r[itul anilor 2000  la pia]a de capital [i `n acest fel s-a reu[it finalizarea marii ac]iuni de privatizare a `ntreprinderilor de stat, acesta fiind la acea vreme imperativul politico – economic al ]\rii. A urmat o perioad\ `n care tranzac]iile busiere au devenit, pentru mul]i, o posibilitate de a c=[tiga bani. Este vorba despre  `nceputul anilor 2000, c=nd toat\ lumea credea c\ Rom=nia va ie[i din trecut [i se va alinia ca un juc\tor egal `n r=ndul statelor europene.
N Au c=[tigat un milion de euro, l-au reinvestit la burs\ [i au r\mas cu buzele umflate
~n scurt timp `ns\, pentru majoritatea celor care au decis s\ investeasc\ bani “la burs\”, dup\ modelul preluat mai degrab\ din filme dec=t din realitatea concret\, foarte repede a venit deziluzia. Dac\ la `nceputul anilor ’90, Caritasul garanta c=[tiguri mari f\r\ alt effort dec=t acela de a scoate bani din pung\ [i a-i depune `n conturile indicate, dac\ la `nceputul anilor 2000, FNI garanta siguran]a fiec\rei familii din Rom=nia faliment=nd ulterior sute de mii de oameni, investi]iile la Burs\ sunt f\cute pe cu totul alte coordonate. Cel care cump\r\ ac]iuni la o firm\ sau alta are `n spate un broker – consultant care `i recomand\ modul `n care s\ investeasc\ banii pe care `i are la dispozi]ie. Investitorul poate oric=nd s\ se retrag\, v=nz=nd ac]iunile pe care le-a cump\rat anterior. Numai c\, odat\ intrat `n joc, mul]i sunt tenta]i s\ mearg\ mai departe [i ajung, nu de pu]ine ori, s\ piard\ rapid ceea ce c=[tigaser\ anterior.
N Agonie [I extaz pe burs\
La `nceputul acestei luni, s-au `mplinit 15 ani de la `nfiin]area pie]ei de capital din Rom=nia, odat\ cu constituirea RASDAQ [i a Bursei de Valori Bucure[ti. ~n primii 13 ani de func]ionare, pia]a de capital investitorii autohtoni, fie ei de]in\tori de ac]iuni rezultate `n urma programului de privatizare `n mas\ sau  oameni de afaceri  doritori s\ acumuleze pachete de ac]iuni importante la societ\]ile comerciale ce urmau a fi privatizate, au participat efectiv la constituirea mecanismului bursier. Acest fenomen s- petrecut inclusiv `n jude]ul Suceava unde `n jurul unor nuclee – firme de investi]ii mobiliare, precum ROINVEST Bucovina Suceava, BROKER sau Inter Dealer din Cluj, cu reprezentan]e `n jude]ul nostru, mul]i suceveni au dob=ndit apeten]a pentru jocul la Burs\, care s-a dovedit a fi, p=n\ prin 2007, aduc\tor de venituri mari sau chiar foarte mari.
Conform unor date puse la dispozi]ie de societ\]ile care `nc\ mai activeaz\ pe pia]a de capital, cel pu]in trei suceveni au devenit milionari `n euro `n urma tranzac]iior pe burs\. Numele lor nu poate fi f\cut public, conform `n]elegerii `tre firmele de brokeraj [i ace[tia.
Precizarea necesar\ venit\ din partea firmelor de tranzac]ii mobiliare, spune c\ nu este vorba despre ac]iuni aflate `n portofoliul juc\torilor  pe pia]a de capital ci de c=[tiguri efective. Cei care au decis s\ reinvesteasc\ `n continuare la Burs\ c=[tigul ob]inut, au avut parte de mari deziluzii, `n ultimii doi ani. Sunt situa]ii `n care suceveni care au av=nd un milion de euro c=[tigat anterior, reinvestind banii, au r\mas doar cu un sfert din ace[tia.
N Num\rul sucevenilor juc\tori la Burs\, diminuat drastic `n ultimii trei ani

~n ultimii doi ani, pia]a de capital a cobor=t foarte mult, odat\ cu sl\birea sistemului economici rom=nesc [i `n acest fel, tot mai pu]ine persoane au curajul s\-[i investeasc\ banii `n acest domeniu. “~ncrederea nu mau exist\ `n sistemul economic rom=nesc [i ca reflectare, acest lucru se reg\se[te `n pia]a de capital. Sistemul economic din ]ara noastr\ este bolnav, boala s-a generalizat iar repercusiunile sunt vizibile. Bugetul statului nu mai este alimentat, de aici problemele legate de sus]inerea sistemului bugetar. Asta pentru c\ economia, reg\sit\ `n activitatea de produc]ie, este la p\m=nt”, declar\ Gheorghe Iftode, reprezentantul singurei firme sucevene din domeniul tranzac]iilor de pe pia]a de capital care a supravie]uit p=n\ acum. El consider\ c\ ceea ce se `nt=mpl\ `n economia Rom=niei are o oglindire perfect\ `n zona tranza]iilor bursiere. “Bursa este o reflectare `n oglind\ a puterii economice a unei ]\ri. Dac\ aceast\ putere nu exist\, nu ai ce s\ vezi `n oglind\”, a concluzionat Gheorghe Iftode.
Datele statistice arat\ c\ `ncep=nd cu anul 2008, num\rul de clien]i unici ai societ\]ilor de servicii de investi]ii financiare din jude]ul Suceava a sc\zut de 105 ori. C=t prive[te clien]ii permanen]i, num\rul acestora s-a redus de [apte ori. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Elevii din Suceava încep luni ”vacanța de schi”, care durează o săptămână, după care urmează simularea examenului de Bacalaureat 2024

Elevii din județul Suceava încep luni vacanța ”mobilă”, care are durata de o săptămână, fiind …