Friday , September 30 2022

Bugetul municipiului Suceava a crescut constant si `n anii de criza

Primarul Ion Lungu a declarat c\ de[i este o cre[tere mic\, este totu[i o realizare important\, `n condi]iile `n care sunt foarte pu]ine prim\rii `n ]ar\ unde au crescut bugetele n `ncas\rile din taxele [i impozitele pe proprietate s-au realizat `n propor]ie de peste 90% p=n\ la `nceputul lunii noiembrie, iar de dou\ s\pt\m=ni a devenit opera]ional sistemul de plat\ on-line pentru o parte din taxele locale

Bugetul municipiului Suceava a crescut constant [i `n anii de criz\, din 2009 [i p=n\ `n prezent. Primarul Ion Lungu a declarat c\ este vorba de o cre[tere de numai c=teva procente, dar a ]inut s\ mul]umeasc\ sucevenilor pentru faptul c\, pl\tindu-[i consant [i consecvent taxele [i impozitele au f\cut ca [i `n ace[ti ani de criz\ s\ poat\ fi o cre[tere, chiar dac\ mic\, a bugetului local. Cre[terea veniturilor proprii este foarte important\ `ntruc=t o parte din finan]\rile de la bugetul central sunt condi]ionate de un trend ascendent al veniturilor proprii.
~n opinia primarului Ion Lungu, chiar [i a[a numita cre[tere economic\ „0” este preferabil\ unei diminu\ri a bugetului, mai ales `n condi]iile `n care sunt localit\]i `n ]ar\ unde bugetele s-au diminuat cu p=n\ la 50%. Ion Lungu a evitat s\ fac\ preciz\ri cu privire la acestea, spun=nd c\ `n ceea ce `l prive[te, municipiul Suceava se `nscrie `n r=ndul celor opt localit\]i unde bugetul a crescut chiar [i `n timp de criz\.
Potrivit primarului, execu]ia bugetar\ la data de 1 noiembrie era, la nivelul `ntregului buget al Prim\riei Suceava, de 81,2%, `ns\ `n ceea ce prive[te `ncasarea taxelor [i impozitelor pe proprietate, procentul era unul din cele mai bune `nregistrate `n ultimii ani [i anume 92,6%. Ion Lungu a precizat c\ sunt `n continuare inechit\]i cu privire la impozitarea unor propriet\]i [i sper\ ca acestea s\ fie diminuate anul viitor, odat\ cu rezonarea unor str\zi. ~n prezent, sistemul de perecpere a taxelor [i impozitelor pe terenuri [i construc]ii are la baz\ `mp\r]irea pe zone a ora[ului. ~mp\r]irea `n cele patru zone – A, B,C [i D – a fost f\cut\ de peste zece ani [i nu mai este de actualitate pentru c\ `ntre timp situa]ia `n teren s-a modificat substan]ial. De aceea sunt situa]ii `n care proprietariii unor garsoniere din centrul ora[ului pl\tesc impozite c=t proprietarii unor vile de la periferie. Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ `n afar\ de rezonarea str\zilor, nicio alt\ modificare nu va fi operat\ `n privin]a taxelor [i impozitelor din municipiul re[edin]\ de jude].
Pe de alt\ parte, de dou\ s\pt\m=ni, la Prim\ria Suceava este func]ional sistemul de a plat\ on-line a obliga]iilor fiscale. Ion Lungu a precizat c\ doritorii vor trebui s\ acceseze pagina www.ghiseul.ro [i c\, deocamdat\, `n acest regim pot fi achitate taxele de timbru, amenzile, penalit\]ile, precum [i taxele pentru eliber\ri permise, iar `n conformitate cu programul na]ional, din luna ianuarie 2012 se va da liber [i la plata electronic\ a impozitelor pe cl\diri, terenuri [i mijloace de transport. Onorarea anticipat\ a impozitelor ar putea fi, `n opinia primarului, unul din avantaje deoarece contribuabilii persoane fizice, c=t [i cele persoane juridice, beneficiaz\ de bonifica]ii pentru achitarea integral\ a d\rilor `n primul trimestru al anului. „Mai mul]i cet\]eni [i firme prefer\ s\ achite obliga]iile `n primele luni ale anului ca s\ beneficieze de bonifica]iile acordate pentru plata anticipat\”, a spus primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Primăria Liteni a început lucrările de asfaltare a opt kilometri de drumuri

Nouă sectoare de drum din Corni, Roșcani și Liteni vor beneficia de covor asfaltic în …