Thursday , April 18 2024

Bucovina a ajuns în Capitala

N Târgul de toamn\ “Produs în Bucovina” [i-a deschis ieri por]ile pentru amatorii gastronomiei [i folclorului bucovinean n produse din carne, lactate, dar [i legume [i fructe pot fi degustate de bucure[teni în cadrul târgului amplasat în parcul IOR din cartierul Titan n la deschiderea oficial\ de ieri au participat Gheorghe Flutur, pre[edintele CJ Suceava, primarul  sectorului 3, Liviu  Negoi]\, actorii Florin Piersic, Vladimir G\itan [i Alexandru Ar[inel n festivitatea de deschidere a fost urmat\ de recitaluri ale interpre]ilor de muzic\ popular\ Laura Lavric [i C\lin Br\teanu, precum [i de cel al marii doamne a folclorului românesc, Sofia Vicoveanca n


Peste 60 de produc\tori  de carne [i lapte, me[te[ugari, asocia]ii de turism, î[i expun de vineri [i pân\ duminic\ inlusiv produsele tradi]ionale gastronomice sau me[te[ug\re[ti, spre admira]ia publicului curios. Este prima dat\ când Asocia]ia “Produs în Bucovina” a ie[it pe pia]a bucure[ten\. Festivitatea de deschidere a fost prezentat\ de interpre]ii de muzic\ popular\ Laura Lavric [i C\lin Br\teanu al\turi de Ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumescu. Lor li s-a al\turat [i marea doamn\ a folclorului românesc Sofia Vicoveanca. Într-o atmosfer\ de  s\rb\toare pe scen\ a urcat pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur [i primarul  sectorului 3, Liviu  Negoi]\. Trebuie amintit c\ tot ieri, la orele amiezii, a fost progamat\ o întâlnire a bucovinenilor la care au fost a[tepta]i s\ vin\ to]i cei care s-au n\scut în  Bucovina, dar sunt stabili]i  în Sapital\ sau studiaz\ acolo. Între cei care care au r\spuns invita]iei [efului administa]iei jude]ene s-au aflat Florin Piersic, Vladimir G\itan, Alexandru Ar[inel.
La deschiderea oficial\ a t=rgului, `mbr\cat în suman, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheoghe Flutur a scos din tr\istu]\ o machet\ cu plachet\ m\n\stirea Vorone], ca simbol al Bucovinei, al salbei de m\n\stiri care dateaz\ de secole, pe care a oferit-o primarului bucure[tean Liviu Negoi]\. Cu aceast\ ocazie, Gheorghe Flutur a lansat proiectul pe fonduri europene “Cr\ciun în Bucovina”, ce va fi organizat atât pe stil nou cât [i pe stil vechi, pentru românii din Ucraina. “Bucovina este patria produselor tradi]ionale. Avem obliga]ia moral\ de a încuraja produsele tradi]ionale. Bucovina are peste 200 de produse tradi]ionale omologate. Avem peste 400 de pensiuni care ofer\ 12.000 de locuri de cazare. Am venit s\ lans\m [i un nou proiect C\ciun în Bucovina, care va începe pe  decembrie [i se va încheia pe 7 ianuarie”, a spus Gheorghe Flutur.
În aceea[i ordine de idei, primarul Sectorului 3, Liviu Negoi]\ a declarat c\ este mîndru în calitate de gazd\ a acestei manifest\ri extraordinare. “Mi-a[  dori ca acest eveniment s\ fie unul permanent, pentru a putea fi reg\site podusele tradi]ioanle bucovinene. Noi, bucure[tenii, suferim din cauza dezbaterilor politice, îns\ cele trei zile aduc un aer s\n\tos, din  Bucovina”, a spus edilul sectorului 3.
Alexandru Ar[inel, n\scut la Dolhasca, a vorbit [i el celor prezen[i la deschiderea mitingului: “Aerul curat vine de aici [i mi-a[ dori ca ]ara asta s\ fie plin\ de bucovineni. Produsele tradi]ionale au ajuns la Bruxelles, Cluj, Ia[i iar acum în Capital\. Îmi e drag\ Bucovina [i m\ simt un alt om cînd m\ aflu la Dolhasca”, a spus Alexandru Ar[inel. La rîndul s\u, actorul Vladimir G\itan [i-a amintit c\ pe vremuri, la Bosanci erau renumite hramurile iar petrecerile se sfâr[eau cu  b\taie cu  cei  din Dolhasca îns\ înving\torii erau cei din Bosanci. “Bucovina este o catedral\ sublim\, stelele mi se par mai minunate, a[ fi fericit dac\ într-o var\ a[ veni acolo, a[ vrea s\ mor acolo”, a spus Vladimir G\itan.
De la manifestare  nu a lipsit prefectul Capitalei, originar din Gura Humorului, senatorul PDL Sorin Fodoreanu, europarlamentarul Petru Luhan.  Între cei care au vizitat tîrgul s-au aflat [i delega]ii din Italia [i Fan]a.Vicepre[edintele Camerei de Comer] [i Industie, Turism pentru România în Italia, [tefan Stanasel, cel care a înso]it la t=rg un grup de oameni de afacei din Regiunea Piemonte, ne-a declarat c\ investitorii italieni sunt impresiona]i de ceea ce au v\zut în Bucovina, dup\ ce au avut ocazia s\ c\l\toreasc\ cîteva zile în nodul ]\rii. Ei sunt deci[i s\ vin\ cu afaceri în zon\, mai ales c\ relieful [i clima permit dezvoltarea investi]iilor.
{i bucure[tenii au asaltat t=rgul de turism. [eful administra]iei jude]ene a cump\rat de la un produc\tor de carne preparate pentru o pensionar\ din Bucure[ti. Actorul Florin Piersic a plecat [i el acas\ cu delicase din t=rg. Omul de afaceri, Gheorghe Ni]\, din Gura Humoului, ne-a spus c\ este de a[teptat ca num\rul vizitatorilor s\ fie mult mai mare sîmb\t\ [i duminic\. “Se vinde foarte bine br=nza buduf, ca[cavlul afumat [i sm=ntîna, sunt poduse naturale [i sunt întrebate”, a spus Ni]\
“De 50 de lei am cump\rat mu[chiule] de porc afumat, pastram\ de porc, o bucata de mu[chi de vit\ afumat [i t\v\lit în piper [i un borcan de miere de albine. E plin de bun\t\]i de-]i las\ gura ap\. Minunat\ idee acest t=rg>, ne-a declarat o bucure[teanc\ aflat\ la t=rg.
Evenimentul „Produs in Bucovina” este un târg itinerant cu vînzare de produse din zona jude]ului Suceava, care pân\ acum a avut succes în  Suceava, Ia[i  [i Cluj. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …