Friday , February 3 2023

Boschetarii, scosi din canale de politisti si ONG-uri pentru a fi recenzati

Ieri a fost prima zi `n care recenzorii si-au inceput activitatea
“~ntreb\rile din chestionare sunt cele asem\n\toare unui recens\m=nt `n ]\rile care fac parte din Uniunea European\”, a declarat directorul Direc]iei de Statistic\ Suceava, Stelian Ruscior  n Secretarul Prim\riei Suceava, Ioan Ciutac care este [i coordonator pe plan local, nu exclude `ns\ apari]ia unor incidente sau nemul]umiri din partea locuitorilor, dat fiind num\rul mare de `ntreb\ri la care trebuie s\ r\spund\
Recens\mântul popula]iei [i al locuin]elor care a debutat ieri `n jude]ul Suceava, la fel ca `n celelatte jude]e, a `nceput f\r\ probleme deosebite. Este primul recens\m=nt de la intrarea Rom=niei `n Uniunea European\.  Reprezentan]ii Direc]iei de Statistic\  Suceava sus]in c\ `ntreb\rile nu trebuie s\ ne sperie [i c\ acestea sunt similare unui recens\m=nt `ntr-un stat inclus `n UE.  Fiecare sucevean este obligat s\ r\spund\ la zecile de întreb\ri din chestionare, metoda de culegere a datelor fiind cea tradi]ional\, adic\ prin intervievarea direct\ a popula]iei de c\tre recenzorul care va veni la u[\. Cine refuz\ s\ ofere datele solicitate e pasibil de amenzi ustur\toare, iar informa]iile vor fi oricum colectate de la vecini sau preotul local. Asta, pentru c\  e-xist\ o serie de în-treb\ri mai pu]in co-mo-de, la care cet\]enii trebuie musai s\ r\spund\. Familiile trebuie s\ stabileasc\ cine e [eful gospod\riei, iar concluzia trebuie comunicat\ recenzorului. Mai mult, chiar dac\ recenzorii au fost instrui]i, `n teren situa]ia cu care se confrunt\ le d\ multe b\t\i de cap a[a c\ telefoanele Direc]iei de Statistic\ sunt asaltate pentru l\murirea unor situa]ii ivite cu privire la metodologie. „Capul familiei este cel pe care membrii îl v\d drept lider. Poate fi so]ul, poate fi so]ia, sau alt\ persoan\, recunos-cut\ a[a în familie. Dac\ b\rbatul aduce mai mul]i bani în cas\, dar femeia decide cum sunt cheltu-i]i, poate fi ea capul familiei.  {i copiii afla]i `n plasament familial trebuie s\ fie recenza]i acolo unde se afl\. Exist\ un interes sociologic pentru aceste date, pe baza lor se for-meaz\ nuclee familiale. ~ntreb\rile din chestionare sunt cele asem\n\toare unui recens\m=nt `n ]\rile care fac parte din Uniunea European\. Recenzorii au fost instrui]i `ns\ din teren apar mereu `ntreb\ri referioare la metodologie. Dac\ vor renun]a recenzorii din anumite motive, ace[tia vor fi `nlocui]i `ntruc=t exist\ rezerve, ac]iunea ca atare nu va avea de suferit ”, a declarat  directorul Direc]iei de Statistic\ Suceava,  Stelian Ruscior. Mai mult, persoanele desemnate s\ completeze chestiona-rele din cadrul Recens\-mântului vor petrece a-proximativ 20 de mi-nu-te în fiecare gospod\rie. Recenzorii vor solicita o serie de date referitoare la fiecare membru al familiei, despre locuin]\, dar [i despre locul de munc\ al fiec\ruia. Important este [i faptul c\ „num\rarea” nu se va face la adresa din buletin, ci la cea unde persoana locuie[te propriu-zis. Asta nu înseamn\, îns\, c\ cei care locuiesc f\r\ forme legale vor fi sanc]iona]i în vreun fel.
Secretarul Prim\riei Suceava, Ioan Ciutac a declarat c\ `n prima jum\tate a zilei de ieri, nu a avut semnale din cele 453 de sectoare c\ recenzorii ar fi `nt=mpinat probleme. El a afirmat c\ nu exclude `ns\ apari]ia unor incidente sau nemul]umiri din partea locuitorilor, dat fiind num\rul mare de `ntreb\ri la care trebuie s\ r\spund\.  Doi recenzori din municipiul Suceava au renun]at ieri diminea]\,  fiind `nlocui]i imediat, procesul de recenzare decurg=nd f\r\ incidente.
Întreb\ri car par stupide, dar la care se a[teapt\ r\spunsuri exacte
În cadrul recens\mântului, locuitorii jude]ului vor trebui s\ r\spund\ la tot felul de întreb\ri cuprinse în cele opt chestionare. De la cele clasice, despre nume, vârst\, sex, ocupa]ie, re[edin]\, [i a[a mai departe, sucevenii sunt pu[i în situa]ia de a oferi r\spunsuri [i unor întreb\ri „delicate”, dac\ nu chiar stupide. Din ce este f\cut\ tâmpl\ria de la geamuri, dac\ WC-ul este în cas\ sau în curte sau cât de des trimit bani rudelor din str\in\tate, ce combustibil se folose[te pentru g\tit, dac\ cl\direa a fost sau nu reabilitat\ termic sunt doar câteva dintre întreb\rile din chestionarele preg\tite de Institutul Na]ional de Statistic\ (INS). Fiecare trebuie s\ se simt\ liber s\-[i declare, f\r\ niciun fel de constrângere, etnia, limba matern\ sau religia. De asemenea, chestionarele prev\d [i întreb\ri legate de s\n\tate, prin care se urm\re[te starea de dificultate, acolo unde este cazul, în desf\[urarea zilnic\ a activit\]ilor cotidiene. Totodat\, sucevenii vor mai fi întreba]i dac\ au dificult\]i de vedere, auz, memorare sau concentrare, de comunicare, de a urca sc\rile, dar vor trebui s\ dea r\spuns [i despre cauzele care au generat aceste dificult\]i.
La fel de interesant este [i faptul c\, prin intermediul  Poli]iei [i a ONG-urilor, [i oamenii str\zii vor fi supu[i chestionarelor. „Nu  vor intra recenzorii dup\ ei `n canale. Aceasta e treaba poli]i[tilor [i a ONG-urilor. Prim\riile au f\cut adrese c\tre poli]ie `n care au cerut sprijin pentru recenzarea oamenilor str\zii. Poli]i[tii `l vor scoate din canale sau oriunde `l vor g\si pe boschetar [i acesta va fi recenzat. Dac\ nu are buletin atunci va fi recenzat pe baza declara]iei. Majoritatea oamenilor str\zii, credem noi, sunt  deja `n baza de date a Poli]iei”,  a mai decla-rat directorul Direc]iei de Statistic\, Stelian Ruscior.
Persoanele care nu vor s\ stea de vorb\ cu recenzorii [i refuz\ s\ fie supu[i chestionarelor vor primi amenzi între 1.500 [i 4.500 de lei. Autorit\]ile iau în calcul [i varianta în care cet\-]enii ar putea deveni violen]i [i chiar vor distruge chestionarele, situ-a]ii în care se vor aplica acelea[i amenzi.
De amenzi nu vor sc\pa nici recenzorii care încalc\ principiul confi-den]ialit\]ii [i care folosesc datele adunate în alt scop. Informa]iile rezultate în urma recens\mântului vor fi utilizate în statistici referitoare la situa]ia demografic\, for]a de munc\ disponibil\ la nivel na]ional, [omajul, informa]ii privind condi]iile de locuit, nivelul de dezvoltare local\ [i regional\ [i migra]ia. Potrivit Institutului Na]ional de Statistic\ toate informa]iile din formular sunt confiden]iale [i sunt utilizate numai `n scopuri statistice. ~n jude]ul Suceava, 3.510 persoane vor colecta [i centraliza datele `n cadrul Recens\m=ntului Popula]iei [i al Locuin]elor.  Ultimul recens\mânt al popula]iei a avut loc în 2002.  (ristina SCOR}ARIU)

Vezi si

O femeie a murit în urma unui grav accident petrecut la ieșirea din Câmpulung spre Pojorâta

Autoturismul condus de o femeie de aproximativ 55 de ani a fost lovit puternic de …

No comments

  1. Numai pilosii au fost selectati recenzori.Toti sotii,copiii si neamurile angajatelor din primarie.