Sunday , February 5 2023

Bolnavii de cancer si cardiacii suceveni nu au acces la tratamente `n Spitalul Jude]ean, din cauza lipsei banilor

Majoritatea pacien]ilor suceveni cu afec]iuni oncologice nu beneficiaz\ de tratamente care le-ar putea prelungi via]a pentru c\ nu au bani s\ se deplaseze `n ]ar\, `n condi]iile `n care compartimentul de radioterapie al Spitalului Jude]ean Suceava exist\ numai pe h=rtie n conducerea unit\]ii `nt=mpin\ probleme reale `n atragerea investitorilor [i pentru Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\, am=nat din aceast\ cauz\ pentru anul viitor
Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava are `n structur\ un compartiment de radioterapie, dar acesta nu exist\ [i `n fapt, neav=nd nici medic, nici asisten]i angaja]i, [i nici aparatura de care ar trebui s\ beneficieze miile de bolnavi de cancer ai jude]ului.
Managerul Spitalului, Vasile R`mbu, a explicat c\ principala cauz\ pentru care compartimentul nu poate deveni func]ional st\ `n faptul c\ nu exist\ investitori care s\ doreasc\ s\ achizi]ioneze dot\rile necesare pentru tratamentul oncologic cu radia]ii [i substan]e chimice. Pe de alt\ parte, despre o finan]are din partea Consiliului Jude]ean [i a Ministerului S\n\t\]ii nu se poate vorbi la momentul actual, pentru c\ banii care provin din aceste surse sunt momentan utiliza]i `n reamenajarea Blocului Operator [i a sec]iilor de Chirurgie ale spitalului [i au fost, pe tot parcursul anului, direc]iona]i c\tre modernizarea [i dotarea mai multor sec]ii.
Directorul medical al Spitalului Jude]ean, medicul oncolog Doina Motan, a explicat c\ o astfel de investi]ie nu ar fi profitabil\ pentru niciun investitor. “La momentul actual nu exist\ ni[te condi]ii de parteneriat care s\ protejeze investitorul, astfel `nc=t riscurile s\ nu `l descurajeze. Investi]ia `ntr-un compartiment de radioterapie nu este profitabil\, pentru c\ tratamentul este costisitor [i decontat de Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava la un nivel care nu genereaz\ profit”, a l\murit dr. Motan. Nici varianta `n care tratamentul cu radia]ii pentru bolnavii de cancer ar fi contracost nu este una viabil\, dat fiind nivelul la care s-ar ridica pentru pacient cheltuielile. “Noi ne-am prezentat deja la Consiliul Jude]ean cu un proiect de investi]ie, dar p=n\ la momentul actual investitorul nu a cutezat s\ se angajeze `n acest demers”, a mai spus dr. Motan.
Situa]ia este una cu totul nefericit\ pentru mul]i bolnavi de cancer care au nevoie de radioterapie [i de chimioterapie. ~n cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava a func]ionat p=n\ `n anul 2007 un astfel de compartiment, dar cu aparatur\ [i tehnic\ `nvechit\, care nu a mai putut fi autorizat\ dup\ aderarea Rom=niei la Uniunea European\. “Aveam posibilitatea de a trata bolnavi de cancer prin chimioterapie, prin radioterapie extern\, dar apoi au intervenit alte standarde, [i nu am mai putut func]iona cu aparatura veche. Trebuie s\ recunoa[tem c\ suntem descoperi]i la acest capitol [i c\ bolnavii trebuie s\ se deplaseze la centre din ]ar\ pentru a beneficia de acest gen de tratamente complexe. Acest lucru nu este la `ndem=na tuturor. Numai cei cu putere financiar\ reu[esc, dar majoritatea sucevenilor nu au cum [i nu fac aceste tratamente care le pot prelungi via]a [i le pot ameliora simptomele”, a explicat medicul oncolog.
Nu numai jude]ul Suceava este descoperit la acest capitol, ci majoritatea ora[elor din Moldova. ~n toat\ regiunea func]ioneaz\ numai dou\ aparate de radioterapie. Este vorba despre un accelerator liniar la Ia[i [i despre un set de brahiterapie la Gala]i, utilizat pentru cancerul din sfera genital\ [i cancerul de prostat\. Acceleratorul care era folosit p=n\ acum c=]iva ani `n Bac\u nu a mai putut fi autorizat, la fel cum s-a `nt=mplat [i la Suceava. Acestea ar fi cele dou\ aparate de care ar avea nevoie [i compartimentul de radioterapie al Spitalului Jude]ean Suceava, dac\ ar exista finan]area necesar\. “Dac\ s-ar putea g\si investitori, de un astfel de centru deschis la Suceava ar putea beneficia pacien]i nu numai din jude], ci [i din Boto[ani [i Neam], pentru c\ Ia[i-ul este deja foarte aglomerat”, a mai spus dr. Motan.
N Investitorii nu se gr\besc s\-[i pun\ banii la b\taie nici pentru Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\
Promisiuni f\cute cu luni bune `n urm\ Spitalului Jude]ean pentru `nfiin]area unui Centru de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\ nu s-au concretizat nici ele, cu toate c\ atunci planurile erau ca `n maximum jum\tate de an Centrul s\ fie deschis pacien]ilor. La momentul actual, managerul unit\]ii spitalice[ti a renun]at la ideea de a mai g\si pe cineva dornic s\-[i investeasc\ banii `ntr-un compartiment de care ar putea beneficia `n jur de 30.000 de bolnavi cronici de inim\ sau pacien]i cu afec]iuni cerebrovasculare. “Cei care au f\cut propuneri de investi]ii s-au retras, iar acum facem demersuri la Consiliul Jude]ean pentru a primi fonduri, ei la r=ndul lor fac demersuri la Ministerul S\n\t\]ii [i poate anul viitorul proiectul nostru se va concretiza”, a declarat Vasile R`mbu. Pentru aceast\ investi]ie ar fi nevoie de un milion de euro, bani care ar fi folosi]i la achizi]ionarea angiografului – aparat de `nalt\ performan]\ care ar trebui s\ fie asigurat prin finan]area Ministerului S\n\t\]ii – [i la amenajarea la standarde `nalte a spa]iului de 160 metri p\tra]i aflat la nivelul II al cl\dirii, spa]iu deja aprobat de Consiliul Jude]ean pentru `nchiriere. Dar cum la momentul actual nici m\car fondurile pentru Blocul Operator [i pentru sec]iile de Chirurgie, `n care s-au `nceput lucr\rile, nu sunt integrale, ideea Centrului de radiologie interven]ional\ este am=nat\ pentru anul 2012 – o dat\ cu ideea ob]inerii unei clasific\ri mai bune a spitalului `n luna ianuarie a aceluia[i an.
Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\ constituia principala modalitate prin care Spitalul Jude]ean Suceava ar fi putut s\-[i `mbun\t\]easc\ ponderea pacien]ilor cu afec]iuni vasculare urgente transfera]i la Ia[i, criteriu important `n clasificare, nebifat de unitatea sucevean\ `n luna mai a acestui an. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din județ. Recomandări ale polițiștilor pentru șoferi

Prefectura Suceava a informat, duminică dimineață, că Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat cu utilajele …