Monday , February 26 2024

Bolnavii de cancer si cardiacii suceveni nu au acces la tratamente `n Spitalul Jude]ean, din cauza lipsei banilor

Majoritatea pacien]ilor suceveni cu afec]iuni oncologice nu beneficiaz\ de tratamente care le-ar putea prelungi via]a pentru c\ nu au bani s\ se deplaseze `n ]ar\, `n condi]iile `n care compartimentul de radioterapie al Spitalului Jude]ean Suceava exist\ numai pe h=rtie n conducerea unit\]ii `nt=mpin\ probleme reale `n atragerea investitorilor [i pentru Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\, am=nat din aceast\ cauz\ pentru anul viitor
Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava are `n structur\ un compartiment de radioterapie, dar acesta nu exist\ [i `n fapt, neav=nd nici medic, nici asisten]i angaja]i, [i nici aparatura de care ar trebui s\ beneficieze miile de bolnavi de cancer ai jude]ului.
Managerul Spitalului, Vasile R`mbu, a explicat c\ principala cauz\ pentru care compartimentul nu poate deveni func]ional st\ `n faptul c\ nu exist\ investitori care s\ doreasc\ s\ achizi]ioneze dot\rile necesare pentru tratamentul oncologic cu radia]ii [i substan]e chimice. Pe de alt\ parte, despre o finan]are din partea Consiliului Jude]ean [i a Ministerului S\n\t\]ii nu se poate vorbi la momentul actual, pentru c\ banii care provin din aceste surse sunt momentan utiliza]i `n reamenajarea Blocului Operator [i a sec]iilor de Chirurgie ale spitalului [i au fost, pe tot parcursul anului, direc]iona]i c\tre modernizarea [i dotarea mai multor sec]ii.
Directorul medical al Spitalului Jude]ean, medicul oncolog Doina Motan, a explicat c\ o astfel de investi]ie nu ar fi profitabil\ pentru niciun investitor. “La momentul actual nu exist\ ni[te condi]ii de parteneriat care s\ protejeze investitorul, astfel `nc=t riscurile s\ nu `l descurajeze. Investi]ia `ntr-un compartiment de radioterapie nu este profitabil\, pentru c\ tratamentul este costisitor [i decontat de Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava la un nivel care nu genereaz\ profit”, a l\murit dr. Motan. Nici varianta `n care tratamentul cu radia]ii pentru bolnavii de cancer ar fi contracost nu este una viabil\, dat fiind nivelul la care s-ar ridica pentru pacient cheltuielile. “Noi ne-am prezentat deja la Consiliul Jude]ean cu un proiect de investi]ie, dar p=n\ la momentul actual investitorul nu a cutezat s\ se angajeze `n acest demers”, a mai spus dr. Motan.
Situa]ia este una cu totul nefericit\ pentru mul]i bolnavi de cancer care au nevoie de radioterapie [i de chimioterapie. ~n cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava a func]ionat p=n\ `n anul 2007 un astfel de compartiment, dar cu aparatur\ [i tehnic\ `nvechit\, care nu a mai putut fi autorizat\ dup\ aderarea Rom=niei la Uniunea European\. “Aveam posibilitatea de a trata bolnavi de cancer prin chimioterapie, prin radioterapie extern\, dar apoi au intervenit alte standarde, [i nu am mai putut func]iona cu aparatura veche. Trebuie s\ recunoa[tem c\ suntem descoperi]i la acest capitol [i c\ bolnavii trebuie s\ se deplaseze la centre din ]ar\ pentru a beneficia de acest gen de tratamente complexe. Acest lucru nu este la `ndem=na tuturor. Numai cei cu putere financiar\ reu[esc, dar majoritatea sucevenilor nu au cum [i nu fac aceste tratamente care le pot prelungi via]a [i le pot ameliora simptomele”, a explicat medicul oncolog.
Nu numai jude]ul Suceava este descoperit la acest capitol, ci majoritatea ora[elor din Moldova. ~n toat\ regiunea func]ioneaz\ numai dou\ aparate de radioterapie. Este vorba despre un accelerator liniar la Ia[i [i despre un set de brahiterapie la Gala]i, utilizat pentru cancerul din sfera genital\ [i cancerul de prostat\. Acceleratorul care era folosit p=n\ acum c=]iva ani `n Bac\u nu a mai putut fi autorizat, la fel cum s-a `nt=mplat [i la Suceava. Acestea ar fi cele dou\ aparate de care ar avea nevoie [i compartimentul de radioterapie al Spitalului Jude]ean Suceava, dac\ ar exista finan]area necesar\. “Dac\ s-ar putea g\si investitori, de un astfel de centru deschis la Suceava ar putea beneficia pacien]i nu numai din jude], ci [i din Boto[ani [i Neam], pentru c\ Ia[i-ul este deja foarte aglomerat”, a mai spus dr. Motan.
N Investitorii nu se gr\besc s\-[i pun\ banii la b\taie nici pentru Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\
Promisiuni f\cute cu luni bune `n urm\ Spitalului Jude]ean pentru `nfiin]area unui Centru de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\ nu s-au concretizat nici ele, cu toate c\ atunci planurile erau ca `n maximum jum\tate de an Centrul s\ fie deschis pacien]ilor. La momentul actual, managerul unit\]ii spitalice[ti a renun]at la ideea de a mai g\si pe cineva dornic s\-[i investeasc\ banii `ntr-un compartiment de care ar putea beneficia `n jur de 30.000 de bolnavi cronici de inim\ sau pacien]i cu afec]iuni cerebrovasculare. “Cei care au f\cut propuneri de investi]ii s-au retras, iar acum facem demersuri la Consiliul Jude]ean pentru a primi fonduri, ei la r=ndul lor fac demersuri la Ministerul S\n\t\]ii [i poate anul viitorul proiectul nostru se va concretiza”, a declarat Vasile R`mbu. Pentru aceast\ investi]ie ar fi nevoie de un milion de euro, bani care ar fi folosi]i la achizi]ionarea angiografului – aparat de `nalt\ performan]\ care ar trebui s\ fie asigurat prin finan]area Ministerului S\n\t\]ii – [i la amenajarea la standarde `nalte a spa]iului de 160 metri p\tra]i aflat la nivelul II al cl\dirii, spa]iu deja aprobat de Consiliul Jude]ean pentru `nchiriere. Dar cum la momentul actual nici m\car fondurile pentru Blocul Operator [i pentru sec]iile de Chirurgie, `n care s-au `nceput lucr\rile, nu sunt integrale, ideea Centrului de radiologie interven]ional\ este am=nat\ pentru anul 2012 – o dat\ cu ideea ob]inerii unei clasific\ri mai bune a spitalului `n luna ianuarie a aceluia[i an.
Centrul de terapie endovascular\ [i radiologie interven]ional\ constituia principala modalitate prin care Spitalul Jude]ean Suceava ar fi putut s\-[i `mbun\t\]easc\ ponderea pacien]ilor cu afec]iuni vasculare urgente transfera]i la Ia[i, criteriu important `n clasificare, nebifat de unitatea sucevean\ `n luna mai a acestui an. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Rezultate bune și foarte bune la simularea Evaluării Naționale pentru prima promoție de la reînființarea ciclului gimnazial, la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”

Conducerea Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a ținut să informeze că cei 29 de elevi …