Tuesday , December 6 2022

Biserica din Arbore, in paragina, dupa mai bine de 20 de ani de lucrari de restaurare

N l\ca[ul de cult, ctitorie a hatmanului Luca Arbore, este înscris pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO n  restaurarea se face `n ritm de melc pentru c\, pe de o parte, banii vin cu ]=r=ita, iar pe de alt\ parte, cel care s-a angajat `n efectuarea acestei lucr\ri este profesorul univ.dr. Oliviu Boldura, care `n jude]ul Suceava este angajat `n restaurarea a peste 10 l\ca[uri de cult  [i a aproximativ o sut\ `n `ntreaga Moldov\ n conducerea Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\ sus]ine c\ sumele alocate unor astfel de lucr\ri trec de la Ministerul Culturii direct `n pu[culi]a firmei de restaurare

Mai grav\ decât alte probleme cu care se confrunt\ cultura român\ de tranziţie, pentru c\ efectele sale sunt, de cele mai multe ori, iremediabile, restaurarea monumentelor istorice ar putea fi asem\nat\ foarte bine cu un joc “de-a me[terul Manole”. Lipsa unor finan]\ri ritmice, consistente, pe m\sura nevoilor, face ca ceea ce se repar\ ast\zi, s\ se strice m=ine. Num\rul mare al obiectivelor care necesit\ interven]ii directe este în continu\ cre[tere, în timp ce fondurile sunt în continu\ sc\dere. Principal finan]ator la nivel na]ional, al\turi de autorit\]ile locale, Ministerul Culturii [i Cultelor, promite de fiecare dat\, f\r\ a-[i ]ine, îns\, promisiunile. Ceea ce face ca p\ienjeni[ul schelelor s\ poat\ fi v\zut ani la r=nd sprijinind pere]ii multor obiective culturale. Un exemplu elocvent este biserica din comuna Arbore, ctitorie a  Hatmanului  Luca Arbore [i aflat\ pe lista monumentelor istorice din patrimonial UNESCO. ~n biseric\ nu se mai oficiaz\ slujbe religioase  din anul 2005, întrucât lumân\rile afectau [i mai mult pictura. Istoricii sus]in c\ la nici o alt\ m\n\stire nu se reg\sesc ansamblurile de miniaturi considerate ca fiind cele mai bine realizate din toat\ pictura epocii {tefan cel Mare – Petru Rare[. Restauarea edificiului a avut loc `n mai multe etape, inclusiv `nainte de Revolu]ie iar banii sunt aloca]i de Ministerul Culturii direct firmei de specialitate care a fost agreat\ la nivel central.
“Noi primim doar o copie la avize [i urm\rim s\ nu se abat\ de la normele de lucru. {tim c\ `n perioada 1980-1993 au fost efectuate lucr\ri de consolidare a bisericii. P\rerea noastr\ este c\ periodic trebuie s\ existe un program patronat de prim\rie care s\ sprijine biserica pentru c\ p=n\ la urm\ monumentul este al comunit\]ii locale ori aceasta nu face nimic pentru a `l salva. Din cauze obscure lucrurile merg foarte greu. Conteaz\ foarte mult rela]ia restaurator-parorhie. Cei care vin s\ se ocupe de o astfel de opera]iune vor mas\ [i cazare ori pentru un preot nu este a[a de simplu. Nu are cum s\ `i ]in\ pe banii lui sau ai enoria[ilor. Cu toate c\ exist\ speciali[ti buni `n zon\, c=nd e vorba de restaurare, firmele locale `n general nu au prioritate sau nu sunt agreate”, sus]ine Directorul Direc]iei Jude]ene de Cultur\, Aurel Buzincu.
Potrivit Planului Na]ional de Restaurare postat de Oficiul Na]ional de Restaurare, numai `n anii 2007 [i 2008 au fost aloca]i c=te un miliard de lei vechi pentru acest monument. Dup\ 2008, oficialii de la Bucure[ti au considerat c\ nu se impune actualizareanici m\car a bazei de date pe internet a[a c\ nici cei din teritoriu nu [tiu care  a fost sau este  suma alocat\ restaur\rii l\ca[urilor de cult de c\tre Ministerul Culturii.
N Restauratorilor nu le-a pl\cut m=ncarea [i au plecat
Preotul Alexandru Chifan de la Biserica –monument din Arbore ne-a declarat c\ profesorul Oliviu Bordura se ocup\ de restaurarea acestui edificiu de mai bine de 20 de ani, imediat dup\ revolu]ia din 1989, preciz=nd c\ nu poate comenta asupra perioadei `n care acesta lucreaz\ efectiv pentru Arbore. “Dup\ 1989, cu excep]ia unui an parc\, nu a f\cut restaurare. Au venit [i au lucrat `n fiecare an.  ~mi amintesc c\ anul trecut a lucrat doar dou\ s\pt\m=ni [i am `n]eles c\ ar fi cheltuit vreo trei miliarde de lei vechi. Au decapat partea de nord a bisericii [i au plecat. Nu ne spun nou\ c=t c=[tig\. Sunt instalate schele `n interior [i `n exteriorul bisericii. Am `ncercat s\ `i ajut\m cu  mas\ [i cazare dar nu le pl\cea m=ncarea [i au plecat. Ei bag\ `n buzunar o groaz\ de bani [i noi ne uit\m cum lucreaz\ cu `ncetinitorul”, s-a pl=ns preotul Alexandru Chifan.
Profesorul Olidiu Bordura s-a angajat `n efectuarea a 12  lucr\ri de restaurare `n jude]ul Suceava [i a aproximativ o sut\  `n `ntreaga Moldov\.  Este lesne de `n]eles de ce  acesta `mpreun\ cu ucenicii s\i  nu reu[e[te  s\ finalizeze lucr\rile `n timpul prev\zut pe proiect.
Biserica din Arbore a trecut astfel prin perioade dificile care au dus la degrad\ri structurale influen]ând direct calitatea suportului [i implicit a picturii murale. Au fost efectuate, în timp, importante interven]ii având drept scop stoparea [i eliminarea cauzelor care ar fi dus la pierderea ansamblului.  O degradare accelerat\ a monumentului s-a produs în secolele XVII [i  XVIII. L\ca[ul de cult a r\mas f\r\ acoperi[ `n anii 1774-1775 c=nd turcii au scos  pl\cile de  plumb [i au f\cut din acesta muni]ie pentru armele lor . Biserica a r\mas f\r\ acoperi[ p=n\ c=nd Bucovina a intrat sub ocupa]ie austro- ungar\.  Intemperiile,  coroborate cu [ocurile mecanice produse de cutremure au dus la pierderea stratului de suport [i implicit al celui pictural în zonele superioare ale cl\dirii.
~n vara anului 1975  o echipă coordonat\ de Tatiana Pogonat împreun\ cu Dan Mohanu [i Oliviu Boldura din Bucure[ti, acesta din urm\ pe atunci la `nceput de carier\,  au efectuat o interven]ie de urgen]\ pentru consolidarea stratului suport al picturii deta[at de structura de zid\rie din naos. Lucr\ri de consolidare [i restaurare au fost efectute `n anii 1909-1914, 1936-1937 [i 1965-1970.
N Luca Arbore, hatman al Sucevei [i executat de domnitorul {tef\ni]\ Vod\, c\ruia i-a fost mentor
Luca Arbore a fost cel care în 1497 a ap\rat cu curaj Cetatea de Scaun a Sucevei, timp de trei s\pt\mâni, împotriva uni asediu. Tot el a fost aproape 40 de ani, începând din 1486, portarul Sucevei [i st\ruie în amintire prin ctitoria sa din satul care îi poart\ numele. Priceperea, iscusin]a me[terilor ce au început a o ridica în aprilie 1502 au f\cut din biserica Arbore unul dintre monumentele de seam\ ale Moldovei. Mai târziu, dornice de a da un  plus de frumuse]e ctitoriei tat\lui lor, fiicele lui Luca Arbore poruncesc me[terului “Dragosin” zugr\virea pere]ilor exteriori. Scenele sunt populate de numeroase personaje în continu\ mi[care. Echilibrul propor]iilor construc]iei, ca [i pictura exterioara, `i confera bisericii Arbore o deosebit\ str\lucire, al\turând-o celorlalte nestemate ale plaiurilor moldovene.
Luca Arbore, unul din marii boieri ai lui  {tefan cel Mare, sfetnicul de seam\ al lui Bogdan al III –lea,  tutorele lui {tef\ni]\ Vod\, nepot al lui {tefan cel Mare, a fost executat chiar la porunca acestuia din urm\, fiind acuzat de “hiclenie”, cum spun cronicile, tr\dare probabil, `n termeni actuali. Biserica din Arbore este construit\ din c\r\mid\ [i piatr\ extras\ de la carierele din zon\.  Din mobilierul paraclisului nu s-a p\strat mare lucru, `n schimb chivotul de mormânt al ctitorului m\n\stirii, hatmanul Luca Arbore, ucis din porunca lui {tef\ni]\ Vod\ `n anul 1523, situat `n  pronaos, considerat cel mai valoros `nsemn funerar de stil gotic din Bucovina. Printre sfin]ii zugr\vi]i figurez\ “Ioan cel Nou”, iar `n fruntea lor, caz unic `n iconografia bizantin\, sunt zugr\vi]i `mp\ra]ii Constantin [i Elena, considera]i printre protectorii Moldovei.
N Biserica din Arbore, scoas\ de pe lista finan]\rii Phare din neglijen]a autorit\]ilor
La biserica din Arbore lucr\rile de restaurare ar fi trebuit s\ fie finalizate demult, dac\ autorit\]ile jude]ului ar fi fost preocupate de acest lucru. ~n  anul  2003 Conducerea Consiliului Jude]ean [i Ministerul Dezvolt\rii Rurale, a considerat c\ nu sunt întrunite în totalitate condi]iile unei finan]\ri. Programul PHARE, început în 2003, în valoare de  1,5 milioande de euro, avea ca beneficiar CJ , urm\rindu-se modernizarea facilit\]ilor destinate turismului ecumenic la 13 m\n\stiri [i biserici, dintre care unele fac parte din patrimoniul UNESCO între care [i biserica Arbore. Pentru l\ca[urile de cult trebuiau construite parc\ri dotate cu iluminat public, toalete cu ap\ cald\, sta]ii de tratare a apei menajere [i zone de colectare a de[eurilor. De[i s-a spus c\ programul a fost îndeplinit 100% [i c\ nu au existat impedimente pe parcursul derul\rii sale, situa]ia din teren este complet diferit\. La Biserica Arbore nu au fost amenajate nici locuri de parcare, nici toalete, nici iluminat, nici zone de colectare a de[eurilor. Din cei 51.000 de euro, cât ar fi costat amenajarea din jurul bisericii, 30.000 de euro au fost redirec]iona]i c\tre alte monumente istorice din proiect pentru a se efectua “lucr\ri neprev\zute ini]ial, dar necesare unei bune func]ionari a investi]iei”. Mai mult, oficialii ministeriali au încercat s\ ascund\ faptul c\ biserica Arbore a fost exclus\ din program, fiind vizate doar 12 loca[uri de cult [i nu 13 cum se stabiliser\  ini]ial.  Consiliul Jude]ean [i Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, sus]in ministeriabilii, ar fi f\cut o gre[eal\, descoperit\ dup\ ce actele pentru demararea lucr\rilor fuseser\ semnate. Eroarea respectiv\ consta în faptul c\ terenul pe care urma s\ fie construit\ parcarea [i restul facilit\]ilor pentru biserica Arbore era revendicat. CJ Suceava a propus alte loca]ii, dar în 2007 acestea au fost respinse de Ministerul Culturii, care nu le-a avizat pentru c\ apropierea de m\n\stire ar fi dus la deteriorarea picturii murale. Astfel administra]ia jude]ean\ a solicitat ca m\n\stirea s\ fie scoas\ din proiect. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178, care leagă Humoreni de Bălăceana: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …

No comments

  1. De o perioada buna de timp biserica Luca Arbore a beneficiat de un preot gospodar care cu efort mare a construit o biserica foarte frumoasa. Daca si autoritatile judetene ar fi dorit sunt sigur ca monumentul ar fi fost mai ingrijit decit l-a gasit! Ma bucur ca s/a gasit cineva din media care sa dezgroape problema finantarii acestei lucrari de restaurare ! Sa va faceti un obicei de a repeta aceasta problema in ziare si daca aveti psibilitatea sa sensibilizati si colegii dumneavoastra pina cind autoritatile vor aloca sumele necesare . Mai sunt programe din fonduri europene destinate reabilitarii monumentelor de natura bisericilor. Trebuie ca si arhiepiscopia sa promoveze aceste programe !