Tuesday , October 4 2022

BCR cere insolventa STARMOD pentru datorii neplatite de 500 de mii de euro

Lidia Sfarti

Suma se adaug\ celor aproape 150 de miliarde de lei vechi pentru care DGFP a ob]inut deja, deschiderea procedurii n banii ceru]i de banc\ reprezint\ neramburs\ri a unui credit angajat `nc\ din 2003, suplimentat `n anii urm\tori, pentru care s-a oferit gaj mai toat\ averea societ\]ii n `n paralel, directoarea societ\]ii, Lidia Sfarti, este urm\rit\ penal pentru evaziune fiscal\, prejudiciul total calculat de anchetatori fiind de 10 miliarde de lei vechi

 
BCR Suceava, `n calitate de creditoare a cerut luna trecut\ deschiderea procedurii insolven]ei `mpotriva debitoarei SC STARMOD SA Suceava. Banca are de `ncasat de la societatea de confec]ii din municipiul re[edin]\ de jude] 499.750 de euro, datoria fiind compus\ din 366.933 euro credite restante, 487 de euro dob=nzi restante, 132.148 de euro crean]e ata[ate, 181 de euro comisioane restante [i 124 de euro cheltuieli de judecat\. ~n luna ianuarie a anului 2003 a fost `ncheiat un contract de credit `ntre BCR [i STARMOD, fiind `mprumuta]i de firm\ 1,3 milioane de lei noi. Contractul a fost ulterior majorat la 1,5 milioane lei, 1,6 milioane de lei, 2,05 milioane, 2,55 milioane de lei noi [i 728.571 de euro, credit diminuat ulterior la 392.000 de euro. Creditul a fost garantat cu un contract de garan]ie real\ [i cu un contract de ipotec\ asupra mai multor parcele de teren [i construc]ii aflate `n proprietatea SC STARMOD SA. Este vorba despre [apte parcele de teren dar [i despre `nc\perile din corpul administrativ al societ\]ii care nu au fost `nc\ v=ndute, corpul fabricii, ateliere, centrala termic\, depozitul de carburan]i garajul dar [i punctul alimentar. ~n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei se precizeaz\ c\ la data depunerii acesteia, se `nregistra un num\r de 1502 zile `nt=rzierela platadatoriei societ\]ii c\tre banc\.
 
N directoarea STARMOD, urm\rit\ penal pentru evaziune fiscal\
 
 
Obiectiv de Suceava a publicat, la `nceputul verii, [tirea c\  Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat `nceperea urm\ririi penale `mpotriva directoarei SC STARMOD SA, Lidia Naila Sfarti, dosarul afl=ndu-se acum `n lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava. Fa]\ de Lidia Sfarti s-a `nceput urm\rirea penal\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii prev\zute de articolul 6 din Legea nr. 241/2005, privind prevenirea [i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea articolului 41, alineatul 2 din codul Penal. Potrivit articolului invocat, din Legea 241, constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu `nchisoare de la un an la trei ani sau cu amend\ re]inerea [i nev\rsarea, cu inten]ie, `n cel mult 30 de zile de la scaden]\, a sumelor reprezent=nd impozite  sau contribu]ii cu re]inere la surs\.
Dosarul a fost repartizat unui procuror care lucreaz\ `mpreun\ cu poli]i[tii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor la solu]ionarea lui. Prejudiciul pentru care s-a `nceput urm\rirea penal\ este de 10 miliarde de lei vechi, parte din acesta fiind recuperat. A mai r\mas un prejudiciu de 8 miliarde de lei vechi, reprezent=nd sume re]inute din contribu]iile proprii ale angaja]ilor de la STARMOD [i care nu au fost virate la bugetul consolidat al statului – Fondul de Pensii, Fondul de {omaj, contribu]ia la Casa de Asigur\ri de S\n\tate `n anii 2006, 2007 [i 2008. Pentru c\ aceste re]ineri la surs\ au fost operate pe parcursul a trei ani, s-a luat decizia ca cercet\rile s\ aib\ `n vedere [i aplicarea prevederilor privind infrac]iunea `n form\ continuat\, prev\zute `n Codul Penal, put=ndu-se astfel opera un spor de pedeaps\ de c\tre instan]\ `n cazul `n care cauza va fi trimis\ `n judecat\.
 
N `n prim\vara acestui an, STARMOD a intrat `n insolven]\, la cererea DGFPS
 
Curtea de Apel Suceava a admis `n luna mai a.c. recursul formulat de Direc]ia Jude]ean\ a Finan]elor Publice Suceava `n dosarul cu num\rul 9819/86/2010 `n care Fiscul a cerut deschiderea procedurii insolven]ei `mpotriva societ\]ii comerciale. Curtea de Apel a dispus casarea sentin]ei 539 din 2011 pronun]at\ de Tribunalul Suceava [i a trimis cauza judec\torului sindic în vederea deschiderii procedurii insolven]ei SC STARMOD SA Suceava. Primul termen `n judecarea insolven]ei societ\]ii este stabilit pentru data de 11 septembrie a.c.
~n data de 7 septembrie 2010, DGFP Suceava a depus la Tribunalul Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei `mpotriva SC STARMOD SA, pentru c\ societatea datora la acea vreme statului suma de 14,76 milioane de lei noi (147,6 miliarde de lei vechi)  reprezent=nd TVA, impozit pe venituri din salarii, impozit pe profit, contribu]ii CAS angajator [i contribu]ii CAS asigura]i. Se mai ad\ugau la aceast\ sum\ contribu]ii nevirate de c\tre angajator pentru fondul de [omaj, de asigur\ri de s\n\tate [i o multitudine de astfel de debite care nu au fost achitate de ani `ntregi de c\tre SC STARMOD SA. Tribunalul a respins, anul trecut, cererea de deschidere a procedurii insolven]ei formulat\ de DGFP `ns\ hot\r=rea a fost infirmat\ de instan]a superioar\. (Neculai RO{CA)
 
 
 

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …